Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз інвестиційних проектів та її автоматизація з урахуванням ППП EXCEL

Реферат: Аналіз інвестиційних проектів та її автоматизація з урахуванням ППП EXCEL

ПЛАН

Запровадження 3

Глава I. Капіталовкладення і інвестиційні проекти 5

§ 1. Поняття інвестицій і капіталовкладень 5

§ 2. Етапи розробки й реалізації інвестиційного проекту 6

Глава II. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 10

§ 1. Класифікація методів інвестиційних розрахунків 10

§ 2. Статические методи оцінки інвестиційних проектів 11

1. Окупність 13

2. Норма прибутку 14

§ 3. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів 15

1. Метод наведеної вартості 18

2. Метод ануїтету 19

3. Метод рентабельності 21

4. Метод ліквідності 23

Глава III.Применение методів інвестиційних розрахунків практично 25

Укладання 33

Література 37

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині дедалі більшої актуальності набирають питання,

пов'язані з інвестиційної діяльністю. З переходом нашої країни - до

ринку і як наслідок скасуванням фінансування ін-

вестиционных проектів перед багатьма підприємствами проблему

залучення фінансових ресурсів їхнього здійснення, що викликало спад

інвестиційної активності із проведення реформ. Становище в ін-

вестиционной сфері проблема, невирішеність якої негативно

впливає надання наметившимся стабілізаційних процесів в российс-

дідька лисого економіці стійкого характеру.

Важлива роль розвитку інвестиційної сфери повинна принад-

лежати банківську систему. Здійснюючи фінансування капітальних вло-

жений, банки беруть участь у розширенні і відновленні основних фондів на

підприємстві, сприяючи інтенсивному розвитку економіки.

Для ухвалення рішення про надання кредиту банк повинен оцінити фінансові показники проекту. У цьому використовуються показники, значення яких важко (через великого об'єму операцій) чи неможливе отримати арифметичним шляхом.

Аби вирішити це завдання у банку робочому місці працівника інвестиційного відділу можна використовувати АРМ з урахуванням електронної таблиці EXCEL 7.0.

Електронна таблиця EXCEL 7.0. одна із найпопулярніших пакетів програм, виділені на створення табличных документів. Система має потужними обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних. З іншого боку, EXCEL має розширеним набором финансовх функцій, які полегшують вирішення цього завдання.

У цьому роботі розглянуті теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів, і навіть практична реалізація АРМ працівника інвестиційного відділу з урахуванням електронної таблиці EXCEL.

ГЛАВА I. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ І ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

§ 1. Поняття інвестицій і капіталовкладень

Інвестиції (від англійського слова investment) є

вкладення капіталу для одержання цього у майбутньому доходів чи

інших результатів.

На території РФ регулювання інвестиційної діяльності осу-

ществляется Законом "Про інвестиційної діяльність у РРФСР" від 26 ію-

ня 1991 року, і навіть підзаконних актів міністерств та.

Капіталовкладення - більш вузьке поняття, ніж інвестиції. Під ними

маються на увазі Витрати створення, розширення, реконструкцію і тих-

ническое переозброєння основний капітал, і навіть пов'язані з цим

зміни обігового капіталу.

Основний формою капіталовкладень є капітальне будівельник-

ство, що у своє чергу ділиться на нове будівництво, расшире-

ние діючих підприємств, реконструкція діючих підприємств,

технічне переозброєння.

Капіталовкладення є негативним елементом виробничої

про діяльність підприємства. Так, під час створення предприя-

тия виробляються початкові інвестиції, які включають одноразові капи-

тальные вкладення кошти нового підприємства (видатки

будівництво і придбання будинків, споруд, устаткування й ін.),

і навіть регулярні поточні витрати підтримки нормального функци-

онирования підприємства (видатки купівлю сировини, матеріалів, оплата

праці персоналу). Результатом цих вкладень є дохід підприємства

від виробничо-збутовий діяльності. Розвиток підприємства також

вимагає інвестицій, наприклад для закупівлі нового устаткування

розширення виробничих потужностей підприємства міста і поліпшення якості

своєї продукції.

Характерними ознаками капіталовкладень служать, по-перше, раз-

особисті види витрат за реалізацію інвестиційного проекту, які

включають як початкові капіталовкладення, тобто. щодо великі,

одноразові витрати, вироблені на початкових етапах реалізації

проекту, і поточні витрати, вироблені згодом і залежать від

специфіки інвестування; по-друге, тривалий час

між початковим вкладенням капіталу та придбанням від цього доходів чи

інших результатів.

§ 2. Етапи розробки й реалізації інвестиційного проекту

Плановані, реалізовані і здійснені інвестиції приймають

форму капітальних (інвестиційних) проектів. Вибір інвестиційного

проекту складає основі оцінки його ефективності. Процес

аналізу дохідності інвестиційного проекту шляхом зіставлення витрат

на проект і результатів його реалізації називається аналізу эффек-

тивности інвестиційних проектів.

Економічний аналіз ефективності проектів капіталовкладень яв-

ляется многостадийным процесом, які мають у собі постановку завдання,

аналіз політики та ухвалення рішення доцільність інвестування капіталу і

що охоплюють численні етапи від зародження ідеї до прийняття вікон

чательного рішення.

Роботу з розробки й реалізації проектів капіталовкладень можна

підрозділити на цілий ряд етапів.

1. Пошук вивчення об'єктів капіталовкладень

Як об'єктів капіталовкладень можуть виступати різні

об'єкти діяльності підприємства, зумовлені сферою його ділової ак-

тивности. Аналізуючи цей етап і підприємствам, і інвесторам краще

мати відразу кількох варіантів, оскільки ніж їх побільшає, тим більша ве-

роятность зробити вигідне капіталовкладення. Важливий напрямок рабо-

ти є визначення кількісних характеристик варіантів капита-

ловложений. Розвиток капіталовкладень планується, зазвичай, на

п'ять - 10 років і більше віддалену перспективу. У цьому выясня-

ется, які доходи можуть дати капіталовкладення, яких витрат вони

зажадають як і останні розподілятимуться у часі.

На стадії планування капитовложений необхідний аналіз причинних

зв'язків і виявлення тенденцій розвитку, які стосуються даному предприя-

тию, щоб визначити, до яких наслідків очікувати від зроблено-

ных капіталовкладень. Приміром, якщо планується придбання але-

вого устаткування, те важливо оцінити вплив очікуваних термінів його

амортизації.

2. Проведення інвестиційних розрахунків й комплексна оцінка вари-

антів капіталовкладень

Тут складається повна картина планованих вкладень. Для цього він проводяться інвестиційні розрахунки, основі яких визначається ефективність інвестиційних проектів і приймають рішення про капітальних вкладеннях. І на цій стадії здійснюється також оцінка різних чинників, які впливають результат капіталовкладень (наприклад, оцінка ступеня ризику). Далі методи оцінки ефективності інвестиційних проектів розглядатимуться докладніше.

3. Прийняття рішення щодо проектів капіталовкладень

Основою таких рішень є дані проведених на преды-


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9