Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безпека життедіяльності

Реферат: Безпека життедіяльності

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ПЕРЕПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

ДоПроМТРПроЛЬМАРПроБПроТА

по дисципліні « Безпека життедіяльності »

Слухач: Сидоркевич Дмитро Іванович

Спеціальність, група: ЗФ – 02

Керівник:

Саленко В. Г.

Результат, дата:

Реєстраційний номер, дата:

м. Черкаси

2001 р.

ТЕМА : Атестація робочого міста

1. Охорона роботи на підприємстві.

У умовах сучасного виробництва окремі приватні заходь щодо поліпшення умів роботи, для попередження травматизації є неефективними. Тому їхнього здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою роботи. Таким чином, керування охороною роботи це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю й реалізації вирішень (організаційно-технічних, й лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я й працездатності людини в процесі роботи.

Об'єкт керування - це безпека роботи на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей з предметами й знаряддями роботи й виробничого середовища.

Керуюча частина містить у собі керівників підприємства, керівників підрозділів, службу охорони роботи. При цьому тут закладені принципи системного підходу, коли виходи об'єкта керування (показники безпеки) системою збору і опрацювання інформації пов'язані, тобто інформація про відхилення в процесі контролю надходить у керуючий орган, де вона аналізується й приймається адекватне вирішення. Таким чином, СКОП діє за принципом зворотної зв'язок.

Планування здійснюється на основі складених планів:

- перспективний (5 літній) - комплекс планового поліпшення умів по охороні роботи. Вони є частиною бізнес-плану;

- поточні (річні) - смердоті включаються в щорічну угоду по охороні роботи колективного договору між адміністрацією й трудовим колективом;

- оперативно-календарні плани по охороні роботи (ОКП), місячні й квартальні.

У комплекс заходів щодо охорони роботи входять:

- боротьба зі шкідливими й небезпечними чинниками (шум, випромінювання, вібрація й т.д.);

- соціальні заходь.

Мета атестації робочого міста визначити усі фактори виробничого середовища й трудового процесу, котрі шкідливі фактори впливають на працівника, як їхні усунути чи послабити їхні дію. Також визначити пільги та компенсації котрі на даються працівникові под годину роботи та пільги при визначенні пенсійного забезпечення.

З метою послаблення негативних факторів необхідно розробляти колективні та індивідуальні заходь по забезпеченню нормативних умів по охороні роботи ( розподіл обов’язків між службами, посадові обов’язки). Необхідні умови освітлення, опалення, заземлення єлектроплиладів та електроустановок, огородження та блокування, світлова та звукова сигналізація.

Необхідно проводити зоходи по зменшенню шкідливих речовин, противібраційні засоби, протишумові, протипожежні, електробезпечність.

Законодавством “Про охорону роботи” ст.9, “Про відпустки” ст.7,8 , “Про пенсії” ст.13 передбачене пільги й компенсації за важкі та шкідливі умови роботи.

Згідно Закону України від 14.10.92 р. № 44 ст. 669 “Про охорону роботи” кожний громадянин має декларація про охорону роботи.

ГАРАНТІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ОХОРОНУ ПРАЦІ

Стаття 6. Права громадян на охорону роботи при укладенні трудового договору

Умови трудового договору не можуть містити положень, котрі не відповідають законодавчим та іншим нормативним актам про охорону роботи, що діють в Україні.

При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником под розписку про умови роботи на підприємстві, наявність на робочому місці, де він якщо працювати, небезпечних й шкідливих виробничих факторів, котрі ще не усунуто, можливі наслідки їхнього впливу на здоров'я та про його права на пільги й компенсації за роботу в умовах відповідно до законодавства й колективного договору.

Забороняється укладення трудового договору із громадянином, якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота за станом здоров'я.

Стаття 7. Права працівників на охорону роботи под годину роботи на підприємстві

Умови роботи на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону роботи.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я чи для таких людей, котрі його оточують, й навколишнього природного середовища. Факт наявності такої ситуації підтверджується спеціалістами із охорони роботи підприємства із участю представника профспілки й уповноваженого трудового колективу, а разі виникнення конфлікту - відповідним органом державного нагляду за охороною роботи із участю представника профспілки.

За період простою із цих причин, не із звинувачуй працівника його зберігається середній заробіток.

Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник не виконує законодавство про охорону роботи, умови колективного договору із цих питань. У цьому випадку працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі, передбаченому колективним договором, але й не менше тримісячного заробітку.

Працівників, котрі за станом здоров'я потребують надання легшої роботи, власник винен відповідно до медичного висновку перевести, за їхні згодою, на таку роботу тимчасово чи без обмеження рядок.

Оплата роботи при переведенні працівників за станом здоров'я на легшу нижчеоплачувану роботу чи виплата їм допомоги по соціальному страхуванню провадяться згідно із законодавством.

На годину зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва чи устаткування органом державного нагляду чи службою охорони роботи за працівниками зберігається місце роботи.

Стаття 8. Соціальне страхування від нещасних випадків й професійних захворювань

Усі працівники підлягають обов'язковому соціальному страхуванню власником від нещасних випадків й професійних захворювань.

Страхування здійснюється в порядку й на умовах, що визначаються законодавством й колективним договором (угодою, трудовим договором).

З фонду соціального страхування здійснюються виплати торб, що належати потерпілому працівникові за період його тимчасової непрацездатності чи в порядку відшкодування шкоди та одноразової допомоги, передбаченої статтею 11 цого Закону. Власник зобов'язаний повернути зазначені суми до фонду соціального страхування, якщо нещасний випадок чи професійне захворювання сталися із звинувачуй власника.

Стаття 9. Право працівників на пільги й компенсації за важкі та шкідливі умови роботи

Працівники, зайняті на роботів із важкими та шкідливими умовами роботи, на основі забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають декларація про оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого години, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату роботи у підвищеному розмірі та інші пільги й компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку.

При роз'їзному характері роботи працівнику виплачується грошова компенсація на придбання лікувально-профілактичного харчування, молока чи рівноцінних йому харчових продуктів на умовах, передбачених колективним договором.

Власник може за свої кошти додатково встановлювати за колективним договором (угодою, трудовим договором) працівникам пільги й компенсації, не передбачені чинним законодавством.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8