Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Біоетика

Реферат: Біоетика

Біоетика

Ігор Котяхов 1996

МГАХМ Філософія Автор друже мій Зроблено в Б-205

СОДЕРЖАНИЕ

1. Етика життю або біоетика. 2

2. Етика життя і започаткував традицію російської філософії. . 3

3. Біоетика і започаткував традицію сучасної американської культури. 7

4. Моделі моральної медицини в сучасному американському загальне твердження-

стве.

4.1. Модель технічного типу. . 9

4.2. Модель сакрального типу. 9

4.3. Модель колегіального типу. . 11

4.4. Модель контрактного типу. . 11

5. Принцип поінформованого згоди. 12

6. Біоетика і психіатрія. 15

- 2 -

БІОЕТИКА є важливу точку філософського знання.

Формування й розвиток біоетики пов'язані з процесом трансформації

традиційної етики загалом і медичної етики зокрема. Воно обус-

ловлено передусім різко усе міцніючим увагою до людини

( до медицини - це пацієнта, випробуваного тощо.) і створення але-

вых медичних технологій, що породжують безліч найгостріших проблем,

потребують юридичного й моральної регулювання.

Етика життю або БІОЕТИКА.

Формування біоетики зумовлено передусім тими грандіозними

изменениями,которые припадають на технологічному переозброєння совре-

менной медицины,кардинальными зрушеннями в медикоклинической практи-

ке,которые знайшли собі вираження у успіхи генної инженерии,трансплан-

тации органов,биотехнологии,поддержании життя пациента.Все ці процес-

сы загострили моральні проблемы,встающие перед врачом,перед родинний-

никами больных,перед медперсоналом.Существуют чи межі України і яке воно

у підтримці життя смертельно хворого человека?Допустима чи эвтана-

зия?С якогось моменту можна вважати наступ смерти?С якого мо-

мента зародок вважатимуться живим существом?Допустимы чи аборты?Или

аборти є вбивством живих существ?Таковы лише окремі з тих вопро-

сов,которые стають перед врачом,а ще й перед широкої обществен-

ностью за умов небаченого оснащення сучасної медицини.

БІОЕТИКА як дослідницьку напрям міждисциплінарного ха-

рактера сформувалося в кін. 60-х -- нач.70-х гг.Термин "БИОЭТИ-

КА" запропонований В.Р.Поттером в 1969 г.Трактовка її разнородна.Прежде

всього біоетику намагаються ототожнювати з біомедичної этикой,ограни-

чив неї давав етичними проблемами відносин "лікар -- паци-

ент".Более широке розуміння біоетики охоплює у собі ряд аксиологи-

ческих,социальных труднощів і проблем,связанных з системами здравоохра-

нения і зі ставленням людини до тварин і растениям.Кроме того ,тер-

мин"биоэтика" свідчить про то,что вона орієнтується на дослідження

живих істот незалежно від цього, знаходять вони застосування у ті-

рапии чи нет.Иными словами,биоэтика орієнтується на досягнення сов-

ремінної біології при обгрунтуванні чи в розв'язанні моральних коллизий,воз-

никающих під час наукових досліджень про.

- 3 -

Етика життя і започаткував традицію російської філософії.

Російську етичну думку може бути е т і до про і ж і із зв і. Для неї

характерно передусім усвідомлення самоцінності жизни,нравственное ос-

вещение життя, як фундаментальної ценности,наполненной духовним смыс-

лом.Этот духовний сенс усього життя по-різному трактувався у різних фило-

софских концепціях.

Ідеї православ'я лежали під аркушами етичних роздумів таких

російських філософів , як Н.Ф.Федоров, Ф.М.Достоевский,В.С.Соловьев,Н.А.

Бердяєв, С.А.Булгаков, С.Л.Франк та інших. Усі намагаються укоренити

етику в цінностях христианства,прежде всього православия,понимаемого

зовсім на догматически.Здесь обговорюються багато проблем теоретичної

етики -- життя й смерть,история,место людини у космосе.Идеи правос-

лавия ставили фундаментальну систему відліку етичних побудов

російських філософів -- від космізму етики усеєдності В.С.Соловьева до

філософської антропології Н.А.Бердяева,от проекту Н.Ф.Федорова віск-

рішення батьків й перемогу над смертю до християнського соціалізму С.Бул-

гакова.Как ми видим,идеи православ'я послужили джерелом різних фило-

софско-этических концепцій.

Етика становила ядро російської релігійної философии.Даже экономи-

ческие і соціологічні построения,осуществленные,например,С.Булгако-

вым і С.Л.Франком,основывались на фундаментальних моральних принци-

пах етики солидарности.Более того,в російської філософії було запропоновано

концепція етичної гносеологии,т.е. гносеологии,включающей у собі

етичні регулятиви.

Етичні концепции,развитые у російській релігійної философии,не

змогли стати теоретичним основою побудови биоэтики.Они лише

ставили провідний вектор відносини людини до миру,к жизни,к оточуючої

природі.

У виконанні вітчизняної у філософській думці є також інше направле-

ние,которое можна охарактеризувати як етику жизни.Это--" жива ці-

ка",развитая поруч представників буддистської мысли.Наиболее відомим

представником цього напряму є Н.К.Рерих--создатель так

званої "Живий этики".Согласно Н.К.Рериху,наша планета вступив у

епоху Огня,где зростає роль психічних енергій і взагалі космичес-

ких энергий.Овладение психічною енергією передбачає моральне

перетворення природы.Это була етика взаємної солидарности,милосердия

- 4 -

і справедливости,основанная на релігійних і філософських цінностях

буддизму.

Менш відомо то,что К.Е.Циолковский також пов'язував свою "косми-

ческую етику" з буддизмом.В ряді своїх робіт він розвивав філософію

панпсихизма,которая виходить із ідеї одухотвореності Вселенной,допущения

безсмертя духовних атомов,блуждающих у мирі та переселяющихся у різні

організми.

Існувало у Росії третє направлення у етики жизни,которое

було значно ближчі один до гострим колізіям повсякденні і критичним

ситуациям,трпебующим морального выбора.Это напрям може бути

натуралистическим,поскольку воно орієнтується на природні науки,на

біологію колись всего,хотя і свідчить про обмеженість існуючих

в природознавстві теорий.Представителей цього напряму об'єднує

стремленеие осмислити життя як природно-історичний феномен і обос-

новать етику ідеєю боротьби з смертю.

Найбільш знаним представником цього напряму в поч. ХХ в.

був Н.А.Умов--выдающийся російський физик.Он розвиває комплекс

идей,обосновывающих етику жизни,исходя з того,что життя специфічна по

своєї партії і її розуміння недостатньо физикалистских по-

нятий і методов.Специфика життя у її антиэнтропийнос-

ти.Умов утверждает,что людині не властива "нестроєвість" неорганизо-

ванній природы:"Прирожденные нам стрункості укладають вже у собі елі-

менти этики.Нравственные принципи могли б керувати поведінкою

существ,природа яких було б освічена з нестройностей".Он насту-

ивает на том,что головна мета этики--в прагненні усунути лиха

людського життя з допомогою дієвого втручання у життя приро-

ды,в перетворення хаотичних сил природи в организованные,"строй-

ные".Он висуває нову заповідь нової этики:"Твори і твори з урахуванням

наукового знания".Этические ідеали потрібно вивести з жизни,из

первинних форм стройностей,существующих в органічного життя і разви-

вающихся до вищої формы--этических ідеалів добра і любви.Тем самим

Н.А.Умов задає новий орієнтир этике--ориентир боротьби на силі хао-

са,беспорядка в ім'я утвердження жизни."Величественная завдання генія

человечества--охранение,утверждение життя землі".

У цей саме час П.А.Кропоткин розробляє етику альтруиз-

ма,которая,по його словам,представляет собою нове реалістичну науку

про нравственности,освобожденную від релігійного догматизма,суеверий і


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7