Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ

Реферат: АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ

Сургутський державний університет

кафедра біології

РЕФЕРАТ

Тема: «АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИОСФЕРУ».

Выполнил студент:

група №382

Папин Олег Сергійович

Перевірила викладач:

Олена Петрівна Алёхина

Сургут 1998

План.

Запровадження.

1. Сучасне стан природного довкілля.

2. Атмосфера - зовнішня оболонка біосфери. Забруднення атмосфери.

3. Грунт - важлива складова частина біосфери. Забруднення грунту.

4. Вода - основа життєвих процесів в біосфері. Забруднення природних вод.

5. Радіація в біосфері

6. Екологічні проблеми біосфери.

Укладання.

Використовувана література.

Запровадження.

Людина завжди використовував довкілля в основ ном як джерело ресурсів, однак протягом дуже дли тельного час його діяльність не надавала помітного впливу біосферу. Лише наприкінці дошлого століття зміни біосфери під впливом господарської діяч ности звернули на себе увагу учених. У першій полови не нинішнього століття ці зміни наростали й у час лавиною піддали людську цивілізацію. Прагнучи поліпшити умов свого життя, людина по стоянно нарощує темпи матеріального виробництва, не замислюючись про наслідки. За такого підходу більшість узятих від природи ресурсів повертається їй у вигляді відходів, часто отруйних чи непридатних для утилиза ции. Це створює загрозу і існуванню біосфери, і саме го людини. Вивчивши цей розділ, ви дізнаєтеся:

- про сучасний стан природного довкілля;

- про основних джерелах забруднень біосфери;

- про шляхи охорони навколишнього середовища від забруднень.

1. СУЧАСНЕ СТАН ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Розглянемо деякі риси сучасного стану біосфери і процеси, які у ній.

Глобальні процеси освіти і рух живого речовини в біосфері пов'язані Шекспір і супроводжуються круговоро тому величезних мас речовини і. На відміну від суто геологічних процесів биогеохимические цикли з учас тием живого речовини мають значно вищі інтенсивність, швидкість і кількість втягнутої в про рот речовини.

Як мовилося раніше, з появою та розвитком челове чества процес еволюції помітно видозмінився. На ран них стадіях цивілізації вирубування і випалювання лісів для землеробства, випас худоби, промисел і полювання на диких жи вотных, війни спустошували цілі регіони, призводили до руйнації рослинних співтовариств, винищенню отдель ных видів звірів. З розвитком цивілізації, осо бенно бурхливого після промислової революції кінця середньовіччя, людство оволодівало дедалі більшої міццю, дедалі більшої здатністю втягувати і використовуватиме задоволення якихось своїх зростаючих потреб величезних мас речовини - як органічного, живого, і міні рального, відсталого.

Зростання населення і побудову расширяющееся розвиток сільського господарства, промисловості, будівництва, транспорту викликали масове винищення лісів у Європі, Північній Америці, Выпас худоби великих масштабах приводив до загибелі лісів і трав'яного покриву, до ерозії (руйнації) грунтового шару (Середня Азія, Північна Африка, південь Єв ропы та). Истреблены десятки видів звірів в Єв ропе, Америці, Африці.

Вчені припускають, що виснаження грунтів на террито вдз древнього центральноамериканского держави майя внаслідок подсечно-огневого землеробства стало одній з причин загибелі цієї високорозвиненою цивілізації. Анало гично у Стародавній Греції зникли великі лісу у резуль таті рубки і невгамовного випасу худоби. Це посилило ерозію грунтів та спричинило знищення грунтового покро ва на багатьох гірських схилах, підвищило засушливость кли мату і погіршило умови ведення сільського господарства.

Будівництво й експлуатація промислових предпри ятий, видобуток з корисними копалинами сприяли серйозних порушень природних ландшафтів, забруднення грунту, води, повітря різними відходами.

Справжні зрушення в біосферних процесах почалися XX в. внаслідок черговий промислової революції. Бурхливий розвиток енергетики, машинобудування, хімії, транспорту призвела до того, що людське діяльність стала можна порівняти за масштабами з природними энергетичес кими і матеріальними процесами, що відбуваються в біо сфері. Інтенсивність споживання людством енергії і матеріальних ресурсів зростає пропорційно числен ности населення і побудову навіть випереджає його приріст.

Попереджаючи про наслідки розширюю щегося вторгнення людини у природу, ще півстоліття тому академік У. І. Вернадський писав: «Людина стає геологічної силою, здатної змінити образ Землі». Це попередження пророчо справдилося. Наслідки антропогенної (виробленої людиною) діяльності про є у виснаженні природних ресурсів, забруднення біосфери відходами виробництва, руйнуванні природних екосистем, зміні структури Землі, изме нении клімату. Антропогенні впливу призводять до на рушению практично всіх природних біогеохімічних циклів.

Через війну спалювання різного палива на атмосферу щорічно викидається близько 20 млрд т вуглекислого газу та поглинається відповідне кількість кисню. Природний запас СО2 у атмосфері становить величину порядку 50 000 млрд т. Ця величина коливається і, зокрема, від вулканічної активності. Проте антропогенні викиди вуглекислого газу перевищують природний ные і вони становлять нині велику частку його загальної кількості. Збільшення концентрації вуглекислого газу атмосфері, яка супроводжується зростанням кількості аерозолю (дрібних частинок пилу, сажі, суспензій розчинів деяких хімічних сполук), можуть призвести до за метным змін клімату і до наруше нию що складалися протягом мільйонів років равновес ных зв'язків в біосфері.

Результатом порушення прозорості атмосфери, а следова тельно, і теплового балансу в змозі з'явитися виникнення « парників ого ефекту», тобто збільшення середовищ ній температури атмосфери сталася на кілька градусів. Це може викликати танення льодовиків полярних областей, по вышение рівня Світового океану, зміна соленос ти, температури, глобальні порушення клімату, затопле ние прибережних низовин і ще неблаго приємні наслідки.

Викид у повітря промислових газів, вмикаю щих такі сполуки, як окис вуглецю ЗІ (чадний газ), окисли азоту, сірки, аміаку та інших забруднювачів, призводить до обмеження життєдіяльності рослин та тварин, порушень обмінних процесів, до отруєнню і відтак загибелі живих організмів.

Неуправляемое впливом геть клімат поєднанні з нераціональним веденням сільського господарства здатні до значного зниження родючості грунтів, великим коливань врожайності культур. За даними експертів ООН, останніми роками коливання про дукции сільського господарства перевищували 1%. Адже зменшення виробництва харчів навіть у 1% можуть призвести загибель з голоду десятків мільйонів.

Катастрофічно скорочуються лісу на планеті, Нерациональные вирубки лісів і пожежі призвели до того, що в багатьох місцях, колись всуціль покритих лісами, на сьогодні вони збереглися тільки 10-30% території. Площа тропічних лісів Африки зменшилася на 70%, Південної Америки - на 60%, у Китаї лише 8% території покрито лісом.

Забруднення природної середовища. Поява в природної середовищі нових компонентів, викликане діяльністю людини або будь-якими грандіозними природними явищами (наприклад, вулканічної діяльністю), характеризують терміном забрудненість. Загалом вигляді забрудненість - це його присутність серед навколишньому середовищі шкідливі речовини, що порушують функціонування екологічних систем чи його окремих елементів і знижують якість середовища з погляду проживання людини чи ведення їм господарську діяльність. Цим терміном характеризуються все тіла, речовини, явища, процеси, які у цьому місці, але не той час вперше і не такій кількості, яке природно природі, з'являються у навколишньому середовищі можуть виводити її системи зі стану рівноваги.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7