Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Криптосистемы

Реферат: Криптосистемы

Зміст.

У в е буд е зв і е 3

1.Симметричные криптосистемы 3

1.1. Класифікація криптографічних методів 3

1.2. Системи підстановок 3

1.3. Подстановка Цезаря 3

1.4.Многоалфавитные системи. Системи одноразового використання 3

1.5.Системы шифрування Вижинера 3

1.6. Гаммирование 3

1.7. Шифрование з допомогою аналітичних перетворень 3

1.8. Криптосистемы з урахуванням еліптичних рівнянь 3

2. Эллиптические фунции – реалізація методу відкритих ключів 3

2.1.Системы з відкритою ключем 3

2.2. Типи криптографічних послуг 3

2.3. Цифрові уявлення 3

2.4. Эллиптическая криптографія кривою. 3

2.5.Электронные плати й на код з виправленням помилок 3

3.Описание алгоритму 3

3.1. Целочисленная проблема факторизации (IFP): RSA і Рабин-Уильям 3

3.1.1. Опис завдання 3

3.1.2. Разложения на множетели 3

3.2.Дискретная проблема логарифма (процесор передачі): 3

3.2.1 Опис завдання 3

3.2.2. Розпад на множетели 3

3.3.Эллиптическая крива дискретна проблема логарифма (ECDLP) 3

3.3.1. Опис завдання 3

3.3.2. Разложения на множетели 3

3.3.3. Програмні розкладання фунции на множетели 3

3.3.4 Вибір основного поля Fq і еліптичної кривою E3

3.3.5.Стандарты коду з виправленням помилок 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 3

Список літератури. 3

У в е буд е зв і е

Про бле мало за щі ти ін фор мало ции пу тим її пре про ра зо ва ния, виключає її про чте ние до ста рон ним цом віл але ва ла чого ло ве чого ський розум з давши них вре мін. Історія криптографії - ровесниця історії людського мови. Понад те, спочатку писемність як така була криптографічного системою, позаяк у древніх суспільствах нею володіли лише обрані. Священні книжки Древ нього Егип та, Древ ній Індії тому приклади.

З значним поширенням писемності криптографія стала формуватися як самостійна наука. Перші криптосистемы зустрічаються вже на початку нашої ери. Так, Цезар у своїй листуванні використовував вже з більш менш систематичний шифр, який одержав його ім'я.

Бурхливий раз ві тие крип то гра фі чого ские сис ті ми з лу чи у го ды перекл виття і вто рій ми ро вых війн. Починаючи з повоєнного часу й по сьогодення поява обчислювальних коштів прискорило розробку й вдосконалення криптографічних методів.

Криптографические засоби захисту інформацією автоматизованих системах можна застосовувати як захисту, оброблюваної в ЕОМ чи що зберігається у різних типів ЗУ, так закриття інформації, переданої між різними елементами системи з лініях зв'язку. Криптографическое перетворення як засіб попередження несационированного доступу до інформації має багатовікову історію. Нині розроблено велику колличество різних методів шифрування, створено теоретичні і практичні основи їхньої застосування. Подавляющие кількість цих методів то, можливо успішно використано й у закриття інформації. Під шифруванням у цьому едаваемых повідомлень, хра не ние ін фор мало ции (до ку мін тов, баз даних) на але сі ті лях в за шиф ро ван ном ві де.

По чого му про бле мало ис поля зо ва ния крип то гра фі чого ских ме то дов в інформаційних системах (ІВ) ста ла в на стоячи щий мо мент осо бо ак ту аль на?

З од іншої сто ро ны, рас ши ри лось ис поля зо ва ние кому пь ю тер ных се тей, зокрема глобальної Інтернету, по до то рим пе ре так ют ся біль шие объ е ми ін фор мало ции го су дар ствен але го, у ен але го, кому заходів чого ско го і ча ст але го ха рак ті ра, не дуже до пус каю ще го віз мож ность дос ту па до неї до ста рон них осіб.

З дру гой сто ро ны, по яв ле ние але вых мощ ных кому пь ю ті рів, тих але ло гий се ті вых і ній рон ных ви чис ле ний сде ла ло віз мож ным дис кре ді та цию криптографічних сис то позбавити її але счи тав ших ся прак ти чого ски не раскрываемыми.

Про бле мій захисту шляхом її перетворення за ні мало ет ся крип то ло гия (kryptos - тань ный, logos - нау ка). Криптология раз де ля ет ся на два на прав ле ния - крип то гра фию і крип тоа на лиз. Це чи цих на прав ле ний прямо про ти у по лож ны.

Крип то гра фия за ні мало ет ся по ис кому і ис сле до ва ні їм мало ті мало ти чого ских ме то дов пре про ра зо ва ния ін фор мало ции.

Сфе ра ін ті ре сов криптоанализа - ис сле до ва ние віз мож але сти рас шиф ро ви ва ния ін фор мало ции без зна ния клю чий.

Сучасна криптографія включає у собі чотири великих розділу:

1. Симетричні криптосистемы.

2. Криптосистемы з відкритою ключем.

3. Системи електронного підпису.

4. Управління ключами.

основні напрями використання криптографічних методів - передача конфіденційної комп'ютерної інформації каналами телефонного зв'язку (наприклад, електронна пошта), встановлення дійсності переданих повідомлень ,зберігання інформації (документов,баз даних) на носіях в зашифрованому вигляді.

Криптографические засоби захисту інформацією автоматизованих системах можна застосовувати як захисту, оброблюваної в ЕОМ чи що зберігається у різних типів ЗУ, так закриття інформації, переданої між різними елементами системи з лініях зв'язку. Криптографическое перетворення як засіб попередження несационированного доступу до інформації має багатовікову історію. Нині розроблено велику колличество різних методів шифрування, створено теоретичні і практичні основи їхньої застосування. Подавляющие кількість цих методів то, можливо успішно використано й у закриття інформації.

Отже, криптографія дає можливість перетворити інформацію в такий спосіб, що її прочитання (відновлення) можливе лише за знанні ключа.

Як інформації, підлягає шифруванню і дешифрованию, розглядатимуться тексти, побудовані на деякому алфавіті. Під цими термінами розуміється таке.

Алфавіт - кінцеве безліч що використовуються кодування інформації знаків.

Текст - упорядкований набір з елементів алфавіту.

Для прикладу алфавітів, які у сучасних ІВ можна навести такі:

· алфавіт Z33 - 32 літери російського алфавіту і прогалину;

· алфавіт Z256 - символи, що входять до стандартні коди ASCII і КОИ-8;

· бінарний алфавіт - Z2 = {0,1};

· восьмеричний алфавіт чи шестнадцатеричный алфавіт;

Шиф ро ва ние - пре про ра зо ва тель ный про цесс: ис хід ный текст, до то рый але сит як і на зва ние від кры то го протікав ста, за ме ня ет ся шиф ро ван ным протікав стом.

Дешифрование - зворотний шифруванню процес. За підсумками ключа шифрований текст перетворюється на вихідний.

Рис. 1. Процедура шифрування файлів.

Ключ - ін фор мало ция, не про хо ді травня для біс пре п'ят ст вен але го шиф ро ва ния і де шиф ро ва ния протікав стов.

Крип то гра фі чого ская сис ті мало перед ставши ля ет зі бій се мей ст у Tпре про ра зо ва ний від кры то го протікав ста. Чле ны це го се мей ст ва ін груд сі ру ют ся, чи про зна ча ют ся цим у брухт k; па ра метр k яв ля ет ся клю чом. Про країн ст у клю чий K - це бір віз мож ных зна чого ний клю ча. Обыч але ключ перед ставши ля ет зі бій по сле до ва тель ный ряд літер ав фа ві та.

Криптосистемы поділяються на симетричні і з відкритою ключем.

У симетричних криптосистемах й у шифрування, й у дешифрування використовується і той ж ключ.

У системах з відкритою ключем використовуються два ключа - відкритий і закритий, які математично пов'язані один з одним. Інформація шифрується з допомогою відкритого ключа, що доступний всім бажаючим, а розшифровується з допомогою закритого ключа, відомого лише одержувачу повідомлення.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10