Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Реферат: АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ПО ВЫСШЕМУ ОСВІТІ

РОСІЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА АКАДЕМІЯ

їм. Г.В.Плеханова

Кафедра економічної географії

Курсова робота на задану тему:

2АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМИСЛОВІСТЬ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Робота виконано студенткою 1 курсу

денного відділення факультету Бізнесу і

ділового адміністрування (група 3108)

Афанасьєвої Вірою Олександрівною

Москва 1995 р.

- 2 -

2План курсової роботи

2Введение

21. Місце і значення автомобільну промисловість у економіці

2Российской Федерації.

22. Сучасна територіальна організація автомобільної про-

2мышленности.

22 0.1. Чинники, що впливають розміщення галузі.

22 0.2. Основні райони і центри їх спеціалізації.

23. основні напрями і розвитку автомобільної

2промышленности.

2Заключение

- 3 -

2Введение

Автомобільна промисловість Російської Федерації на протяже-

нии всіх повоєнних років нарощувала як обсяг випуску продукції,

і свій науково-технічний потенціал, постійно зменшуючи розрив

в технічному рівні між вітчизняними автомобілями і найкращими зару-

бежными аналогами.

Проте загальна нестабільна економічна і політичний обста-

новка, що склалася у країні останні роки, привела спочатку до

уповільнення темпи зростання, а 1991 - 1994 рр. - і до значного

скорочення виробництва автомобільної техніки, обсягу виконуваних

проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт. Ця проб-

лема стала особливо гострої з науково-дослідницькою інститутах

галузі: вони повністю припинили пошукові исследова-

ния й розробку перспективних концептуальних машин, їх вузлів і

систем, що у недалекому майбутньому, безумовно, позначиться на техни-

ческом рівні наших автомобілів.

Головні причини такої становища - це істотне сокраще-

ние фінансування наукових розробок, і навіть

незацікавленість підприємств вкладати гроші у довгострокові

проекти. Була й третя причина: певна розгубленість руко-

водства проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських органи-

заций, їх неготовність шукати нових форм робіт та молодіжні організації сво-

їй діяльності. Щоправда, останнім часом багато научно-произ-

водственные організації, інститути та заводські конструкторські

підрозділи разом із новоствореними державними і коммер-

ческими структурами почали пристосовуватися до нових умов. До-

казательство тому - поновлення в 1993 р. робіт зі створення

програм розвитку автомобілебудування Російській Федерації й низка

інших країн СНД, розвитку автобусобудування та інших.

- 4 -

21. Місце і значення автомобільну промисловість у економіці

2Российской Федерації.

Стан справ у вітчизняному автомобілебудуванні багато в чому

визначається час нестабільністю в усіх галузях про-

щественной життя, особливо у промисловому виробництві в це-

брухт країною. За повідомленням Держкомстату Росії , уповільнити спад

виробництва, у поточного року доки вдається. У цілому нині протягом дев'яти ме-

сяцев 1995 р. обсяг промислового виробництва знизився на 17,6 %.

Стрімке зростання цін унаслідок їх либеризации 1992 р.

викликав неплатоспроможність підприємств, призвів до браку про-

ротних коштів, стримування процесу виробництва та дестабілізації

їх фінансового стану. Трапляються різке зменшення кількості інвестиційної

активності, згортання довгострокових будівельних програм. Про глу-

боком згортання ділову активність свідчить, наприклад,

те що, що з 393 пускових об'єктів автомобільної промышленнос-

ти, фінансованих рахунок коштів федерального бюджету, лише три

стали до ладу і трьох об'єктах здійснено часткових

введення потужностей.

У автомобільну промисловість, як і в усьому машинобудуванні,

посилюються відцентрові тенденції відносин між традиційні-

ми партнерами, руйнуються коопераційні зв'язку підприємств, які

виявилися розділеними межами новоутворених незалежних

держав.

Основні результати підприємств автомобільної промышленнос-

ти за 1991 рік (пізніших даних знайти вдалося) наведені у

табл.1, взятій з [2].

- 5 -

З таблиці видно, хоча темпи зростання обсягу виробництва то-

варною продукції порівняних цінах по автомобілебудуванню в1991

року і становить 103,8% , за іншими показниками спостерігається

спад. Зростання прибутку на 3,29 разу обумовлений лише високий рівень

цін, і не відбиває стан "здоров'я" галузі.

У автомобілебудівному виробництві зайнято , за даними за

1991 р. 1114336 чол., що становить 97,2% зайнятих 1990 р., в

тому числі чисельність промислово-виробничого персоналу рав-

нялась 963386 чол. (97% до 1990 р.), їх робочих 771241 чол.

(96,8% до 1990 р.).

Істотне перевищення зростання доходів над зростанням виробляй-

тельности праці стало однією з основних причин інфляційних про-

- 6 -

цессов, що проявилися з особливою силою в 1991-1993 рр.

Рентабельність (дохідність) автомобілебудівного произ-

водства 1991 р. становила 39,3% (у відсотках собівартості).

Автомобілебудування поки що залишається ще однією високорентабельних

галузей промислового виробництва Російської Федерації.

22. Сучасна територіальна організація автомобільної про-

2мышленности.

2.1. Чинники, що впливають розміщення галузі.

Чинниками розміщення прийнято вважати [1] сукупність различ-

ных просторових нерівнозначних умов і лікувальних ресурсів , при ис-

користуванні яких досягаються кращі результати з погляду

обраних критеріїв та поставленої мети розміщуваних производствен-

ных об'єктів.

Розрізняють такі групи чинників: природні - количествен-

ные запаси й якісний склад природних ресурсів , горно-геоло-

гические та інші умови їхнього видобутку газу і використання, климатичес-

киє, гідрогеологічні, орографические умови тощо.; екологи-

ческие - охоронні і конструктивні заходи щодо бережливому ис-

користування природних ресурсів немає і забезпечення здорових життєвих і

трудових умов населення; технічні - досягнутий і віз-

можный рівень техніки і технології; соціально - демографічні -

забезпеченість трудовими ресурсами , стан соціальної инфраст-

руктуры; економічні - економіко-географічне і транспортне

становище , вартість, капітальних і поточних витрат, терміни устрої-

тельства, ефективність виробництва, призначення та якість про-

дукции, територіальні економічні зв'язку і т.ін.

На розміщення автомобільну промисловість не впливають сировинні

і паливно-енергетичних ресурсів, слабко впливають райони споживання

готової продукції, головним чином впливають працю.

- 7 -

2.2. Основні райони і центри їх спеціалізації.

У автомобілебудуванні Російської Федерації склалася чітка

спеціалізація підприємств на випуск окремих типів машин . Тільки

"старі" заводи у Москві (ЗІЛ) і Нижньому Новгороді (ГАЗ) випускають

одночасно вантажні і легкові машини. Решта специализи-

руются на випуску окремих видів тварин і типів машин: вантажівок

середнього тоннажу у московському Центральному районі (Москва, Брянськ), в Вол-

го-Вятском районі (Нижній Новгород), Уральском районі (Миасс),

вантажівок невеликого тоннажу - в Поволжском районі (Уль-

яновск). Автобуси різною місткості роблять у Центральному

районі (Ликино), в Волго-Вятском районі (Павлово), Уральском (Кур-

ган). Легкові автомобілі вищого класу випускає Москва, посередньо-

го - Волго-Вятский район (Нижній Новгород), малолітражні машини -

Поволзький (Тольятті), Центральний район (Москва), Уральський


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5