Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Додаткова емісія акцій

Реферат: Додаткова емісія акцій

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 1

1. Переваги й недоліки додаткової емісії 3

2. Чинники, стримуючі проведення додаткових емісій 6

3. Соціально-економічні проблеми вторинної емісії 6

4. Особливості привілейованих акцій при додаткової емісії . 9

5. Конвертируемые акції . 10

6. Размещенные і оголошені акції . 12

7. Приблизний їх порядок (умови) розміщення додаткових акцій . 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ . 17

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛІТЕРАТУРИ . 18

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сучасна активізація вторинного ринку цінних паперів, передусім, пов'язані з проведенням додаткових емісій як однією з засобів залучення інвестиційних ресурсів у акціонерні товариства. (Таблиця 1). З іншого боку, переслідуються і ті мети, як:

· перерозподіл власності між «старими» і «новими» акціонерами;

· встановлення або підвищення контролю над капіталом;

· розширення чи реконструкція виробництва;

· на зміну структури управління;

· зміна апарату управління.

Роблячи ставку залучення додаткових інвестицій, підприємство, передусім, орієнтується на населення, який може внести значний внесок у акціонерні капітали. Підтвердженням цього є ажіотажний попит на валюту, підвищений інтерес придбання нерухомості однак природне прагнення кожного громадянина надійно розмістити свої тимчасово вільні грошові ресурси.

Створення народних акціонерних товариств відповідає реаліям і прийнятому економічному курсу Росії створення справжнього демократичної держави. З іншого боку, варто забувати у тому, психологічно акціонерні товариства більше схильні до залучення грошей населення, ніж банківських кредитів.

Практично цю ділянку ринку - вторинний ринок акцій підприємства - лише починає активізуватися. Процес додаткових емісій набирає обертів. Цьому багато в чому сприяє розвиток законодавчої бази для. Останнім часом прийнято такі важливі документи, як:

§ Федеральний закон РФ «Про акціонерних товариствах»;

§ Федеральний закон «Про ринок цінних паперів»;

§ указ президента РФ «Про передачі суб'єктам РФ що у федеральної власності акцій АТ, освічених у процесі приватизації»;

§ Постанова ФКЦБ Росії «Про затвердження стандартів емісії акцій при установі акціонерних товариств, додаткових акцій, облігацій та його проспектів емісій».

З прийняттям Федерального закону РФ «Про акціонерних товариствах» замість поняття «вторинна емісія» з'являється нове поняття «додаткова емісія».

Таблиця 1

Финансо-

Вые ресур-

Сы

Цілі

предостав-

ляющего

фінансові

ресурси

Умови

отримання

Основні

документи

Направле-

ния исполь-

зования

Терміни

использо-

вания

Терміни

повернення

Проблеми

привлече-

ния

Позика, фі-

нансовая

допомогу

Бажання по-

могти, підлозі-

чение про-

центів

Наявність

коштів

Договір

Неотлож-

ные потреби

По догово-

ру

Определе-

ны в дого-

воре

Пошук име-

ющих віз-

можность і

бажаючих

допомогти

Кредитова-

ние

Одержання

відсотків

Предостав-

ление зало-

га, гаран-

тий чи ви-

полнение

інших усло-

вий кредит-

ного дого-

злодія

Кредитний

договір

По догово-

ру

По догово-

ру

Определе-

ны в дого-

воре

Високі

відсотки

Дополни-

тельная

емісія

Приобрете-

ние права

собствен-

ности, віз-

можность

участі у

управлінні,

бажання по-

лучать диви-

денты

Размеще-

ние цінних

паперів

Проспекта

емісії

По реше-

нию загальне твердження-

го зборів

Определя-

ются реше-

нием загальне твердження-

го зборів

Предусмот-

рены при ліквідації

Необходи-

мость тща-

тельного

дотримання

визначено-

ных юриди-

ческих про-

цедур

Государ-

ственная

субсидія з

федераль-

ного чи

місцевого

бюджету

Розвиток оп-

ределенного

виду дея-

тельности

Постанов-

ление, рас-

поряжение

админис-

трации

Государ-

ственная

чи терри-

ториальная

програма

По цільово-

му назначе-

нию прог-

раммы

Определе-

ны в прог-

рамме

Не предус-

мотрены

Дефіцит

бюджету

Привлече-

ние коштів

иностран-

ных инвес-

торів

Приобрете-

ние собст-

венности,

захоплення рын-

ка, внедре-

ние і разви-

тие техноло-

гий

Выполне-

ние усло-

вий догово-

ра чи ін-

вестицион-

ного кін-

курсу

Договір

чи инвес-

тиционное

угоду

У межах

договору,

угоди

По догово-

ру

Определе-

ны в дого-

воре, согла-

шении

Пошук ино-

дивних

інвесторів

Грант

Розвиток

нових тих-

нологий,

науки

Перемога в

конкурсі

Рішення про

предостав-

лении

Суворо по

рішенню про

призначенні

По услови-

ям виділено-

ния гранта

Не предус-

мотрены

Необходи-

мость одер-

жати побе-

ду в кін-

курсі

Привлече-

ние коштів

акціонерів

Бажання

способство-

вать процве-

танию про-

щества

Наявність

коштів

Рішення

загального соб-

рания

По реше-

нию загальне твердження-

го собра-

ния

По реше-

нию загальне твердження-

го собра-

ния

Предусмот-

рены реше-

нием загальне твердження-

го собра-

ния

Відсутність

досить-

го количе-

ства сво-

бодных грошей


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5