Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бюджет Доповідь

Реферат: Бюджет Доповідь

Тема: Бюджет

доповідь з економіки

Інститут Міжнародних Стосунків Київського Університету ім. Т. Р. Шевченка

Горбань М. В. 1 курс 4 група

Copyright ©Горбань М. В., 1999

План:

1.Вступ

2. Бюджет і позабюджетні фонди

3. Поняттядержавногобюджету

4. Статті державного бюджету

5. Бюджетні витрати

6. .Проблема збалансованості держбюджету

7. Державний борг

8. Проблема зовнішнього боргу

Головним засобом перерозподілу ВВП служать государ ственные фінанси. Фінанси — це категорія, відбиває економічних відносин під час створення і использова ния коштів (грошей). Кажуть про фінансах фірми, місцевих податків та державних фінансах тощо. Виникаючі щодо фінансових ресурсів відносини називаються финан совыми, вони висловлюють зв'язок між економічними агентами в грошової форми. Існуюча країни сукупність фі нансовых відносин називається фінансової системою, а, по литика держави за організації та використанню фінансів реалізації своїх і завдань називається финан совою.

Фінансову політику міцно пов'язана з грошово-кредитної, те ж сказати фінансового, грошової та кредитної системах. Тож об'єднання цих близьких кате-горий вживають терміни, куди входить словосполучення «фінансово-кредитний», наприклад фінансово-кредитні от-ношения. Інколи мені кажуть фінансового чи финансово-эко-номической системі, політики тощо., маючи на увазі финансо-во-кредитную.

Через державні фінанси перерозподіляється значи-тельная частина ВВП із ринковою економікою.

2.Бюджет і позабюджетні фонди

Більшість державних доходод і витрат проходить через до державного бюджету. Залежно від адміністративно-територіального устрою тій чи іншій країни (двухступенчатого — центральне пра-вительство і місцевих органів влади - чи трехступенчатого-центральное уряд; уряду республік, країв, об-ластей, земель, провінцій, штатів; місцевих органів влади) бюджету бувають відповідно центральними, республикан-скими, крайовими, обласними, земельними, провінційними тощо.; місцевими.

Часто під місцевими розуміють все бюджети, крім бюджету центрального уряду. Між ними існують досить складні стосунки, пов'язані на поділ источни ков бюджетних доходів, фінансуванням до місцевих бюджетів із боку центрального уряду шляхом перераспределе ния засобів у масштабі країни й ін. Державного бюджету є, в такий спосіб, як бюджет цент рального уряду, а й сукупність бюджетів всіх уров ній державних адміністративно-територіальних вла стей.

До бюджету тісно прилягають позабюджетні фонди — де ніжні державні кошти, мають цільове призначення та не включені до державного бюджету. Ці цифри на ходяться у розпорядженні центральних чи місцевої органів вла сти і концентруються у спеціальних фондах, кожен із до торых призначений для певних потреб. Прикладом то, можливо Пенсійного фонду . Позабюджетні фонди створюються з допомогою спеціальних (цільових) податків, позик, субсидій з бюджету. Позабюджетні фонди розширюють можливості вме шательства держави у економіку, минаючи бюджет, і, следо вательно, парламентський контроль. З іншого боку, з допомогою поза бюджетних фондів можна створити видимість зменшення де фицитности бюджету.

3.Понятиедержавногобюджету

Державного бюджету — це річний план державних витрат і источ ников їх фінансового покриття. Проект бюджету щорічно обговорюють і прини нудиться законодавчим органом — парламентом країни, шта та чи муніципальній зборами. Після закінчення финансо вого року повноважні представники виконавчої звітують про діяльність по мобілізації доходів населення і здійсненню витрат у відповідність до що у преды дущем року законом про бюджет.

Державного бюджету завжди є кому промисс між основними групами носіїв різних зі циально-экономических інтересів, у країні. Це компроміс між власниками та що працюють за найму з питань оподаткування власності, доходів населення і зарплати, щодо бюджетних витрат на соціальне мети; компро міс між загальнодержавними та місцевими інтересами;

компроміс між промисловими і сільськогосподарськими районами щодо розподілу податків й розтринькування бюджетних дотацій, орієнтирів державної територіальної структурної політики; компроміс між інтересами отдель-ных деяких галузей і фірм про податки і субсидій, льгот-ных кредитів і введення державних замовлень, підрядів для будівництва, інвестиційних премій. Кожен такий ком-промисс супроводжується боротьбою політичної, предвыбор-ной й у стінах парламенту, фракційної всередині партій та зі сторінок друку.

4.Статьи державного бюджету

Структура бюджетних витрат і доходів населення і частка окремих статей в государствен-

ном бюджеті із ринковою экономи-кой приблизно такі, %:

Витрати

Витрати на соціальні послуги: охорону здоров'я, освіту, зі циальные посібники, субсидії бюджетом місцевої влади із метою 40—50

Витрати на господарські потреби: капіталовкладення в инфра структуру, дотації державних підприємств, субсидії сільського господарства, Витрати здійснення державних програм . 10—20

Витрати озброєння й матеріальне забезпечення зовнішньої по литики, включно із утриманням дипломатичних служб і позики іноземним державам 10—20

Административно-управленческие витрати:

зміст урядових органів, поліції, юстиції та інші. 5—10

Платежі з державного боргу . до 7—8.

Доходи

Податки (зокрема акцизні збори і мита, гербовий збір) 75—85

Неналоговые надходження: прибутки від державної собствен ности, державної торгівлі . 5—8

Внески у державні фонди соціального страхування, пін сионный, страхування від безробіття . . 10—12-

5.Бюджетные витрати

Витрати державного бюджету ви полняют функції політичного, соци-ального і господарського регулювання. На першому місці в бюджетних витратах займають соціальні статті: соціальні виплати, освіту, здравоохранени|е та інших. У цьому полягає головний напрямок бюджетної по-литики, як і всієї державної економічної політики у цілому — стабілізація, зміцнення і пристосування існуючого соціально-економічного ладу до постійно змінюваних умов. Цю витрату покликані пом'якшити диференціацію соціальних груп, неминуче властиву ринковому хозяй ству. Втім, полегшення представників щодо менш забезпечених верств для отримання кваліфікації, до стойному медичному обслуговування, гарантованої ми нимальной пенсії та й сносному житла як грає соці ально стабілізуючу роль, а й забезпечити господарство найважливішим чинником якого виробництва — кваліфікована і здорової робочої силою, отже, збільшує національне багатство країни.

У витратах на господарські потреби зазвичай виділяються бюд жетные субсидії сільського господарства, які мають також соціальну, політичну та господарську спрямованість. Жодна держава може бути в уско ренном та масовому руйнуванні свого селянства, фермерства. І хоча у своєї зовнішньоекономічної політиці уряду іноді тимчасово жертвують інтересами вітчизняних произ водіїв аграрних товарів, допускаючи іноземну сельско господарську продукцію на внутрішній ринок у у відповідь поступки торгових партнерів, зазвичай, уряду під держивают своє середнє і велике фермерство.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3