Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Административно-правовые методи

Реферат: Административно-правовые методи

ПЛАН.

Запровадження.

1. Административно- правові методи, їх сутність.

2. Класифікація адміністративно- правових методів.

3. Адміністративне примус, його види.

Укладання.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

У зазвичай метод означає спосіб, прийом практичного здійснення чого- або.

Що стосується державно- управлінської діяльності під мето будинок розуміється спосіб, прийом практичної реалізації завдань та зняття функцій испол нительной влади у повсякденну діяльність виконавчими органами ( посадовими особами ) з урахуванням закреплённой по них компетенції, в устано вленных кордонах, і у відповідній формі. У цій вигляді " метод" позво ляет отримати необхідне уявлення у тому, як функціонує механізм виконавчої, як здійснюються управлінські функ ции, з допомогою використання яких коштів. Ця категорія має у дію цієї прямий стосунок до характеристиці сутності процесу реалізації испол нительной влади, будучи однією з її неодмінних елементів. Вона служить як і цілям надання управлінню динаміки.

Отже, метод управління є засіб практичного осущест вления функцій державно- управлінської діяльності, досягнення її цілей.

Методи будь-який діяльності різноманітні. У однаковою мірою це отно сится і до методів управління, бо різні за своїм призначенням суб'єкти ис полнительной влади, різняться які під їх впливом об'єкти. Але це виключає можливості певним чином титуировать у тому интере сах властиві їм найважливіші властивості і специфічних рис.

1. Административно- правові методи, їх сутність.

Методам управління притаманні такі найбільш характерні риси:

- органічна зв'язок цільовим підпорядкуванням цього виду державної діяльності як особливого варіанта практичної реалізації єдиної государ ственной влади;

- вираз управляючого впливу суб'єктів виконавчої на відповідні об'єкти;

- безпосереднє вираження у зв'язках між суб'єктами і об'єктами го сударственного управління, як форми практичної реалізації єдиної испол нительной влади;

- використання суб'єктами виконавчої влади ролі коштів і реалізації закреплённой по них компетенції;

- метод управління має своїм адресатом відповідний объ ект;

- з урахуванням різноманіття прийомів та способів реалізації управлінської компетенції метод управління є певна можливість вирішення управ ленческих завдань, завдань, які суб'єктом виконавчої;

- методів управління у відповідному обсязі знаходить своє выраже ние державний інтерес, управляюча воля держави;

- безпосереднє вираження у методі управління що належать та її виконавчому апарату повноважень юридично владного характеру;

- для методів управління характерна правова форма їх безпосередньо го практичного висловлювання;

- вибір конкретних методів управління і впливу знаходиться в пручи мій залежності тільки від особливостей суб'єктів виконавчої, а насамперед- від особливостей управління.

Отже, своїми показниками метод управління є засіб целенаправ-ленного управляючого впливу. Такий підхід до її розумінню зближує його з методом правовим регулюванням управлінських громадських відносин. Загальне їм- і той і є регулюючими засобами, тобто. высту пают у ролі "носіїв" адміністративно- правових дозволів, заборон, розпоряджень. Проте акценти у своїй різні: або йдеться про механізм правовим регулюванням, у принципі єдиному всім галузей права, або про управлінському інструменті, використовуваному конкретними виконавчими репетування ганами на вирішення їхніх насущних повсякденних завдань.

Головний критерій, необхідний розмежування названих ва риантов в методологічному сенсі наступний:

метод правовим регулюванням- функція адміністративного права;

метод управління- функція суб'єкта адміністративного права, причому не будь-якого, а лише того, який водночас є суб'єктом виконай тельной влади (управління).

Важливість інших засобів, які у роботі органів управління, незаперечна, але зв'язуються вони з рішенням завдань іншого порядку. Так для при нятия рішення на вигляді правового акта суб'єкт виконавчої попередньо проводить значну роботу, використовуючи у своїй різні средства-социологические, математичні, графічні, виконувану до прийняття ре шения з метою вироблення його найефективнішого варіанта. Але самого управляючого впливу ще немає; вона знайде свій вияв у майбутньому управлінському рішенні.

Безсумнівно, що це певні прийоми чи засоби управлен ческой роботи, але немає управляючого впливу, немає та власне методів управління.

Саме тому годі було виділяти як самостійних мето дов управління математичні, графічні, соціологічні, дослідник ские, виховні тощо. Такі дії можна відніс ти до так званим організаційним заходам, знаходить своє выраже ние, зазвичай в неправових формах государственно-управленческой діяч ности і викликають прямих юридичних наслідків зовнішнього характеру, тобто. які мають впливу об'єкт управління.

Отже слід розрізняти:

а) методи управлінського впливу, вони мають зовнішнє юриди чески-властное значення і вираз вдається виявити власне методами управ ления;

б) методи щодо організації роботи апарату управління; мають суто внутри-аппаратное значення;

в) методи вдосконалення окремих управлінських дій; це ме тоды процедурного характеру.

Перші їх- адміністративно- правові методи. Вони проявля ются все основні якості, властиві государственно-управленческой діяч ности, у межах якої реалізується виконавча влада. З допомогою низки методів, наявних у тому чи іншому наборі до розпорядженні кожного суб'єкта виконавчої, котра управляє вплив на об'єкт практично осу ществляется шляхом застосування адміністративно-правових форм і методів. Практично той чи інший метод управління знаходить своє вираження в норма тивных або індивідуальних правових актах управління.

Інша думка на поняття застосування методів державно го управління у тому, що у кожному конкретному випадку суб'єкт управління має знайти найбільш доцільні і прогресивні методи, пу ти, засоби їх вирішення завдання. Можна назвати найбільш суттєві риси:

- це способи впливу одну людину іншим, одного колективу в інший, одну людину на колектив чи колективу на людини. В усіх випадках метод управління постає як особливі зв'язку людей;

- це способи забезпечення переважання, підпорядкування волі;

- це способи організації, упорядкування які у системі процес сов, прийоми здійснення загальних функцій, що виникають у процесі спільної прикладної діяльності;

- це кошти досягнення цієї мети.

Методи за умови правильного застосуванні утворюють єдину систему засобів впливу, пов'язаних друг з одним.

2. Класифікація адміністративно-правових методів.

Кошти реалізації управлінських завдань та зняття функцій різноманітні, що дозволяє основу їхнього класифікації. Такий підхід до проблеми администра тивно-правовых методів скажімо і з общеюридических, і спеціальних позицій; останні грунтуються на перші місця і є конкретизацією осо бенностей сфери застосування методів. З общетеоритических позицій виявляє ся дію універсальних методів будь-який діяльності- живе і принужде ние.

З допомогою коштів переконання передусім стимулюється належне пове дение учасників управлінських громадських відносин шляхом проведення виховних, роз'яснювальних, рекомендаційних, заохочувальних та інших заходів переважно морального впливу. Примус розглядається як допоміжного методи впливу, що у силу нерезуль тативности переконання. У порушення вимог адміністративно-правових норм воно виявляється у застосуванні дисциплінарної і администра тивной відповідальності. За необхідності забезпечення громадської без небезпеки діє особливий комплекс примусових заходів, разом із юридичної відповідальністю які охоплюють як адміністративне принужде ние.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4