Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративне право РБ

Реферат: Адміністративне право РБ

Зміст

Введение………………………………………………………………………………3

1.Понятие провадження у справам про адміністративні правопорушення, його

задачи…………………………………………………………………………………5

2.Принципы провадження у справам про адміністративних

правонарушениях……………………………………………………………………11

3.Участники провадження у справам про адміністративних

правопорушення…………………………………………………………………… 17

4.Организационная структура провадження у справам про адміністративних

правопорушення…………………………………………………………………… 18

4.1 Возбуждения справи про адміністративному правонарушении……………….21

4.2 Розгляд справ про адміністративних правонарушениях………………23

4.3 Виконання постанов про застосування адміністративних стягнень

Заключение……………………………………………………………………………29

Список використаної литературы…………………………………………………………………………….30

У У Є Д Є М І Є

Адміністративне право посідає особливе місце у системі правового

регулювання, оскільки виступає необхідним і важливим інструментів

управління соціальними процесами у суспільстві. Йому притаманні соответству ющие

кордону правовим регулюванням - діяльність державної виконавчої

представники влади всіх рангів, громадських відносин управленчес кого характеру, які

укладаються у цій сфері, внутрішня органи зационная діяльність інших

державні органи, що з функцією управління, і навіть

внешнеорганизационные відносини негосу дарчих організацій, установ і

підприємств.

Адміністративне право охоплює широке коло громадських отно шений,

які творяться у через відкликання реалізацією їй функцій управління у процесі

діяльності органів виконавчої.

Найбільш тісний зв'язок адміністративне право має з государс твенным правом,

що становить основу всіх галузей права включаючи адміністративне, і

чільне місце.

Адміністративне право тісно пов'язані і з цивільним пра вом. Перш

насамперед тому, що зв'язку регулюють відносини майново го характеру, у своїй

необхідно вказати, законодавчі норми громадянського пра ва стосуються майнових

взаємин у тому випадку, коли боку рав ноправны наприклад, (договір поставки

продукції). А норми администра тивного права стосуються майнових відносин,

що базуються на адміністративної підпорядкованості одного боку інший

(наприклад, а то й оплачений проїзд у трамваї) певні зв'язку є в

адміністративного права з трудовим правом у сфері регулювання службових

відносин. Так трудове право визначає статусу державного службовця як

участ ніка трудового процесу, а норми державного права регулюють го­

сударственно-служебные відносини.

Адміністративне право межує з фінансовою, земельним, аграрним і

іншими галузями права.

Отже, аналіз взаємодії адміністративного права коїться з іншими

галузями права дозволяє визначити, що його предметом є сфера державного

управління. Інакше кажучи адміністративне право регулює громадські

відносини у сфері державного уп равления.

Запропонована нижче тема - "Розгляд справ про административ ных

правопорушення" -цікава тим, що дозволяє наочно зрозуміти й простежити

принципи управління і місцевого контролю надзвичайно складним штучним

організмом, створеного людьми - ДЕРЖАВОЮ.

1.Понятие провадження у справам про адміністративних

правонарушениях,его завдання

Провадження у справам про адміністративні правопорушення окреслюється

правової інститут звертаються і як вид административно-процессуальной деятельности.В першому

разі це сукупність адміністративно-процесуальних норм,определяющих порядок

дій учасників административно-юрисдикционного процесу щодо дозволу

конкретних дел,возникающих у зв'язку з скоєнням адміністративних

правонарушений;во втором-урегулированный административно-процессуальными

нормами порядок дій учасників административно-юрисдикционных

правовідносин у зв'язку з реалізацією завдань провадження у справам про

адміністративні правопорушення.

Провадження у справам про адміністративні правопорушення, будучи складовою

частиною административно-юрисдикционного процесса,имеет свою структуру,образуемую

сукупністю стадий,характеризующихся специфічної функціональної

направленностью,относительной самостійністю і логічного завершенностью.

Адміністративне производство,будучи складовою адміністративного

процесса,отличается з інших адміністративних виробництв переважно

змістом розв'язуваних завдань.Административное право РБ

У систему поняття адміністративного процесу можна включити такі

адміністративні виробництва:

1.Производство по предложениям,заявлениям і скаргам громадян;

2.Производства у справах поощерениях;

3.Производство у справах дисциплінарних проступках,подлежащих вирішенню

адміністрацією предприятия,учреждения,организации;

4.Производства у справі про адміністративні правопорушення.

Административное право РБМасльонніков М.Л.Производство у справі про адміністративних правонарушениях.-М,1994,с.13-14

Усі адміністративні виробництва об'єднує то.что що є різні прояви

єдиної за своєю сутністю административно-процессуальной роботи і здійснюються

на принципово єдиної організаційно-структурної основі.

Законодавством Республіки Білорусь у у зв'язку регламентовані завдання й

мети конкретної производства,права й обов'язки соответсвующего

органа,порядок оскарження її діянь П.Лазаренка та прийнятих рішень.Административное право РБ

Провадження у справам про адміністративні правопорушення є складовою

частиною адміністративного процесса.Вместе про те є самостійним

інститутом адміністративно-процесуального права,призванным здійснювати

специфічні завдання юрисдикційного характеру.

Провадження у справам про адміністративних правонарушениях-это

діяльність уповноважених суб'єктів щодо застосування адміністративних

взысканий,осуществляемая в адміністративно- процесуальної формі.

Можна виокремити такі сутнісні риси провадження у справам про

адміністративні порушення:

1.Это специфічна процедура розгляду справ за накладенню

адміністративних стягнень.

2.Каждая стадія цього виробництва завершується прийняттям у справі

соответсвующего акта,не подібного з актами,применяемыми за іншими виробництвах.

3.Определённые отношения,охраняемые даним производством,урегулированные

адміністративним правом,обособленность і завершеність яких забезпечується за

моменту виникнення адміністративного спору і по її розв'язання.

Административное право РБПостникова А.А.,Сухаркова А.И.Административное право РБ.Мн.1994,: «Молодёжное суспільство» С.124-125

Відповідно до законодательства,задачами провадження у справам про адміністративних

правопорушення є:

-своевременное,всесторонее,полное й опозиції об'єктивний з'ясування обставин кожної

справи;

-дозвіл їх у точному відповідно до законодавства;

-забезпечення виконання винесеного постанови;

-виявлення про причини і условий,способствующих здійсненню адміністративних

правопорушень;

-попередження правонарушений,воспитание громадян, у дусі дотримання

законов,укрепление законності.

Кожна з вище перерахованих завдань конкретизована в адміністративно-

процесуальних нормах,которые утримуватися в Кодексі РБ про адміністративних


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7