Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративне Право Республіки Казахстан

Реферат: Адміністративне Право Республіки Казахстан

СОДЕРЖАНИЕ

1. Запровадження . 2

2. Предмет Адміністративного Права . 3

Характерні Риси Державного Управління Республіки Казахстан . 3

3. Система Адміністративного Права 4

4. Методи Адміністративного Регулювання 4

5. Административно-Правовые Норми . 5

6. Джерела Адміністративного Права Республіки Казахстан 5

7. Суб'єкти Адміністративного Права 6

Президент Республіки Казахстан . 7

Уряд Республіки Казахстан . 8

Виконавча Влада Республіки Казахстан . 8

Місцеві Виконавчі Органи . 9

Підприємства, Установи І Організації Як Суб'єкт Адміністративного Права . 9

8. Поняття, Принципи і Види Державної Служби . 11

9. Адміністративна відповідальність . 14

10. Заходи адміністративного стягнення (відповідальності) . 15

11. Сутність, особливості і різноманітні види актів управління . 16

12. Забезпечення законності управління . 18

13. Укладання 23

14. Список літератури . 24

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Будь-яка галузь казахстанського права регулює певні правовідносини, тобто. відносини врегульовані нормами права. Зокрема, цивільному праву властиво регулювання цивільних правовідносин (майнових і що з ними особистих немайнових прав), карному праву - регулювання відносин, що з злочином і покаранням. Які правовідносини регулює адміністративне право? Передусім слід вказати, що адміністративне право - це самостійна галузь правової системи Казахстану. Галузі права відрізняються одна від друга на уроках і методу правовим регулюванням.

Адміністративне право посідає особливе місце у системі правовим регулюванням, оскільки виступає необхідним і важливим інструментом управління соціальними процесами у суспільстві. Йому притаманні відповідні кордону правовим регулюванням - діяльність державної виконавчої всіх рангів, громадських відносин управлінського характеру, що складаються у цій сфері, внутрішня організаційна діяльність інших органів, що з функцією управління, і навіть зовні організаційні відносини неурядових організацій, установ і.

Адміністративне право охоплює широке коло громадських відносин, які творяться у в зв'язку зі реалізацією їй функцій управління у процесі діяльності органів виконавчої. Найбільш тісний зв'язок адміністративне право має державним правом, що становить основу всіх галузей права включаючи адміністративне, і чільне місце. Адміністративне право тісно пов'язані і з цивільне право

Отже, аналіз взаємодії адміністративного права з іншими галузями права дозволяє визначити, що його предметом є сфера управління. Інакше кажучи адміністративне право регулює суспільні відносини у сфері управління.

Запропонована тема цікава також тим, що дозволяє наочно зрозуміти й простежити принципи управління і функцію контролю надзвичайно складним штучним організмом, створеного людьми Республіка Казахстан – ДЕРЖАВОЮ.

ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Говорячи про адміністративному управлінні як предметі адміністративного права, маємо через державне управління як діяльність спеціальних державні органи - органів управління.

Слід чітко розуміти, що адміністративне право - це сукупність правових норм, регулюючих суспільні відносини у сфері управління.

Державне управління, як із видів державної діяльності, залежить від виконавчо-розпорядчої діяльності спеціальних державних органів цілях керівництва різними ділянками життя.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

1. Державне управління здійснюється спеціальними суб'єктами - органами управління.

2. Основне напрям діяльність у процесі управління - виконання законів та інших нормативних актів.

3. Відносна незалежність виконавчих органів держави від урядових органів держави. Ця незалежність випливає з принципу поділу влади, закріпленого у Конституції РК.

4. Наявність матеріальної бази у виконавчих органів, яким підпорядковано державні підприємства, установи, організації.

5. Юридично владний характер управління, що означає наділення виконавчих органів владними повноваженнями.

6. Всеосяжний характер управління. Він охоплює важливі боку життя, регульовані правом.

7. Державне управління має підзаконний характер. Воно відбувається з урахуванням законів це має відповідати нормативних актів.

Такі основні риси управління.

Функції управління представлені видами управлінської діяльності, визначальними їхні цілі. До основним функцій ставляться:

1. прогнозування і планування;

2. організація;

3. регулювання;

4. керівництво і координація;

5. контроль.

Зміст цих функцій досить добре розкрито у навчальній літературі.

СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Під системою адміністративного права розуміються сукупність адміністративно-правових норм, об'єднаних в інститути та регулюючих однорідні суспільні відносини. Традиційно адміністративне право ділиться загальну і особливу частини, кожна з яких включає у собі певні правові інститути. Так, загальну частину складають правові норми й інститути, загальні у діяльності всіх органів управління всіх галузей, сфер управління. Особлива ж його частина охоплює норми, які у конкретних галузях управління (державне господарство, охорона природи й використання природних ресурсів, державна сфера соціальної, культурному житті тощо.).

МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Про методи адміністративного регулювання. Вони дозволяють з відповіддю: як, як, яким чином здійснюється регулювання. Адміністративного праву характерні, передусім, розпорядження (покладання прямий юридичної обов'язки щось зробити) і (заборона виконувати дії) як засобу регулювання громадських відносин. Хоча у процесі адміністративно-правового регулювання використовують і інші способи: дозвіл, узгодження, засновані на рівність сторін, але де вони застосовують у незначній мірі.

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМИ

Під адміністративно-правовими нормами розуміють встановлені державою правил поведінки, регулюючі суспільні відносини у сфері управління.

Логічний структура їх традиційна всім норм права - це гіпотеза (юридичні факти), диспозиція (саме правило поведінки) і санкція (міра, застосована випадки порушень вимог цих норм).

Види адміністративно-правових норм класифікуються різноманітні підставах:

1. за змістом;

2. по матеріального і процесуальному змісту;

3. залежно від адресата нормативних розпоряджень;

4. за обсягом регулювання;

5. по юридичної силі;

6. по сфері дії;

7. дією у часі;

8. дією у просторі.

ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Юридичні норми потребують в зовнішніх свого висловлювання. Вони повинні бути оформлені те щоб із нею могли познайомитися люди, яким вони адресовані. Норми права включаються як пункти, параграфи в акти державні органи. Такі акти, якщо вони містять правові норми, є джерелом права, зовнішніми причинами вираження.

Джерелами адміністративного права є акти державні органи, які містять адміністративно - правові норми.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6