Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Адміністративне право: сутність, норми, суб'єкти

Реферат: Адміністративне право: сутність, норми, суб'єкти

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Сутність, предмет і метод адміністративного права 3

- Сутність адміністративного права 3

- Предмет адміністративного права 6

- Метод адміністративного права 8

II. Норми адміністративного Права 11

III. Суб'єкти адміністративного права 17

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

1. Сутність, предмет і метод адміністративного права

Сутність адміністративного права. Адміністративне право явля ется опорною, базисної галуззю правової системи поруч із кін ституционным, цивільним та кримінальним правом. Адміністративне право є сукупність правових норм, регулюю щих певні сфери громадських відносин, складових предмет цій галузі права. У цьому предмет адміністративного права відповідає питанням — що, які суспільні відносини регу лируются нормами цієї галузі права, а метод адміністративного права відповідає питанням — як, як ці норми виконують своє що регулює вплив.

Та перш ніж казати про предмет і методі административ ного права, необхідно продемонструвати сутність, призначення, целе вую спрямованість, тобто. найголовніше, що характеризує цю галузь права.

Адміністративне право покликане регулювати громадські від носіння, що у процесі реалізації виконавчої власе ти, державного управління. Тому адміні стративное право називають правом управління, чи управлінським правом, бо змістом діяльності органів виконавчої власе ти і виконавчих органів місцевого самоврядування є •саме державне, чи «публічне» управління.

Таке розуміння сутності адміністративного права було загальне твердження прийнятим впродовж кількох десятиліть. Однак у сучасних усло виях сутність адміністративного права мусить бути доповнена другим і, то, можливо, найважливішим елементом. Адміністративне право що тепер більшою мірою покликане регулювати суспільні відносини, виникаючі між особистістю й державою, між громадянином і органами виконавчої, забезпечуючи реали зацию та охороні права і свободи громадян, у сфері державного уп равления, захист від можливого сваволі, обмеження чи огра ничения цих права і свободи із боку тієї чи іншої чиновника державної машини.

Зміни сутності адміністративного права пов'язані, передусім, зі становленням Російської Федерації як демократичного федеративного правової держави. Ці зміни можна сгруппи ровать із низки напрямів.

1. Зміна політичний системи призвело до у себе деідеологізацію законодавства, зокрема і адміністративного права. У нормативних правових актах, наприклад, законах «Про міліцію», «Про безпеку», «Про безпеку дорожнього руху», «Про пожежа іншої безпеки», «Про внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації», відсутні ідеологічні характерис тики сутністю держави, державно-правових і громадських інститутів, службовці у масштабах попередніх подібних правових документах фик тивным прикриттям тоталітарної держави. Зараз конституцион але закріплені багатопартійність і ідеологічне розмаїтість.

Гуманізація всіх медичних інституцій держави і, перенесення центру увагу забезпечення права і свободи людини, які рас сматриваются як самоцінність (ст. 2 Конституції РФ), сприяли перегляду концепції відносин держави й громадянина. Замість визнаного пріоритету громадських, державних інтересів над особистими, основою покладено концепція пріоритету особистості, взаємну відповідальність держави й громадянина.

Тим часом нещодавно пануючій була принципово інша позиція, находящая свій відбиток у діяльності всіх государст венних органів, переважають у всіх правових актах. Ось як його висловив 1927 р. відомий административист Карадже-Искров: «Індивідуальна сво бода перестав бути основною принципом ., наша держава перейнято ідеями колективізму і схильне висувати першому плані особистість. Навпаки, воно розглядає окремих осіб як задля досягнення своєї мети . ми особистість є чимось самоцінним, вона лише гвинтик величезної машини. Тому й нині забезпечення її прав слід за місці». На щастя, ці часи пішли й становище, зафіксований у ст. 2 Конституції РФ, знаходить реальне відбиток в усьому новітньому законодавстві, зокрема і адміністративному.

2. Організація структурі державної влади з урахуванням теорії розділі ния влади призвела до припинення всевладдя Рад і партійної номенклатури, до самостійності виконавчої влади і адми нистративного права, яка того зазвичай замінялося «телефонним» правом партійних керівників.

3. Реорганізація федеративного устрою Росії пов'язані з за кріпленням нових принципів федерації, які мають обеспе чить цілісність і суверенітет Росії у цілому, і водночас не обходжений рівень самостійності її суб'єктів, можливість ре шения на місцях широкий комплекс питань розвитку території з урахуванням їхньої національних, економічних пріоритетів і інших інтересів і особливості. Роль адміністративного права у цьому також до ренным чином змінюється, що у відповідність до п. «до» год. 1 ст. 72 Конституції РФ до спільної ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації віднесено адміністративне і адми нистративно-процессуальное законодавство. І це отже, що це суб'єкти Російської Федерації можуть створювати необхідну їм власне административно-правовую законодавчу базу, разу меется, яка суперечить федерального законодавства, для вус пешного функціонування органів виконавчої свого рівня, виконавчих органів місцевого самоврядування, обеспече ния права і свободи громадян території. Приклад цього може бути дуже специфічне і з опенкам фахівців досить ефективний законодавство Республіки Татарстан.

4. Перехід до ринкових відносин економіки самим сущест венним чином вплинув і сутність адміністративного права. Виникнення різноманіття форм власності зажадало і рав іншої захисту з боку держави всіх його форм, жорсткого государст венного регулювання нових економічних процесів. Тим більше що першому етапі економічних реформ держава разом із склавши шимся раніше правовим механізмом «пішло», і деякі писали, що «утекло» з економіки, надавши право вирішувати які виникли у еко номике цілком нові проблеми ринкових механізмів, в частий ности конкуренції. Проте цього нічого не вийшло, а результаті маємо дикий ринок, дика приватизація, і й інші «принади», нам добре відомі. Стало ясно, що державного регули рования, і адміністративно-правового, економічні проблеми вирішити неможливо. Держава з допомогою администра тивного права стало посилювати свій вплив на економіку, втілюючи економічні механізми — ціна, прибуток, податок, мито, квота, кредит тощо. — в административно-правовую форму, тобто. пішло шляхом, яким ідуть все розвинені держави.

5. Формування правової держави, правова реформа на ос нове верховенства Конституції РФ, пріоритету закону в усіх галузях життя суспільства не залишили залишиться осторонь і адміністративне право. Суть змін, які відбуваються, у тому, як раніше адми нистративное право була сукупність переважно під законних актів, тобто. постанов уряду, актів міністерств та — наказів, інструкцій, наставлянь, статутів, положе ний, які нерідко як підміняли закон, а й доповнювали, змінювали, а часом і зводили його за немає. Тепер основні питання функціонування виконавчої регулюються з урахуванням законів, нормативних указів Президента РФ. Вже прийнято налого вый, бюджетний, повітряний, водний та інших кодекси, що носять переважно адміністративно-правовій характер. Готується новий Кодекс РФ про адміністративні правопорушення.

Предмет адміністративного права є систему громадських відносин, регульованих адміністративно-правовими нормами. Предмет адміністративного права включає у собі п'ять складових його частин. По-перше, це суспільні відносини, що у процесі реалізації виконавчої, осущест вления управління всіх його ієрархічних рівнях: від Президента РФ адміністрація державних предпри ятий, установ і закупівельних організацій. Тут мають на увазі, передусім, зовнішня діяльність органів виконавчої, всієї системи органів управління, реалізації якому вони власне і створено, саме, організація економіки, соціально-культурної й административно-политической діяльності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6