Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ВЫСМЕИВАНИЕ І АРГУМЕНТИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ

Реферат: ВЫСМЕИВАНИЕ І АРГУМЕНТИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ

Дисертаційне дослідження присвячено комплексному опису та аналізу моделі взаємодії мовного жанру глузувань зі і мовного жанру аргументування. Зацікавлення вивченню категорії комічного відбито у роботах як вітчизняних, і закордонних дослідників (А.Ф. Артемова, Ю.Б. Борев, Ю.Н. Варзонин, А.В. Дмитрієв, Л. В. Карасьов, А.В. Карасик, В.І. Карасик, Є.Г. Колесникова, М.А. Кулінич, А.І. Москаленская, М.А. Паніна, Л.Г. Прокоф'єв, В.Я. Пропп, О.Л. Семенов, P.S. Attardo, M. McCarron, А. Koestler, Ch. J. Lee,A. N.Katz, V. Raskin, W. Shibles). Є також праці та за описом деяких мовних жанрів гумору (Т.Ю. Чубарян, Ю.В. Щурина). У цих роботах комічне та її форми розглядають із позицій різних дисциплін, проте відсутня комплексне опис такий різновиду комічного, як висміювання. Є низка робіт, присвячених аналізу аргументування з позицій логіки, риторики, мовного взаємодії (А.А. Алексєєва, О.Д. Белецкая, О.Н. Бєлова, Г.А. Брутян, Л.Г. Васильєв, Ю.Н. Варзонин, В.Ю. Голубєв, М.М. Добрякова, М.Г. Дудіна, О.Ю. Найденов, Н.А. Ощепкова, В.В. Петров, О.А. Ревенко, Н.Ю. Фанян, O. Ducrot, St. Toulmin, F.H. van Eemeren, R. Grootendorst, P.S. Klein, H. Perelman, D. Walton). Проте аргументування досі не розглядалося як мовної жанр (далі РЖ) у його структурному, семантичному і прагматичний аспектах.

Актуальність теми обумовлена потребою комплексного дослідження глузувань зі як РЖ і необхідністю аналізу взаємодії аргументування і глузувань зі, оскільки частотність випадків такої взаємодії в дискурсі досить велика. Актуальність запропонованого дослідження визначається: 1) відсутністю цілісного описи структурних, семантичних і прагматичних характеристик РЖ глузувань зі, критеріїв його виділення, тож визначення його природи; 2) потребою системного описи взаємодії РЖ глузувань зі і аргументування лише на рівні їх елементарних компонентів; 3) необхідністю розробки моделі взаємодії РЖ глузувань зі і аргументування з урахуванням модифікацій, викликаних взаимовлиянием цих жанрів.

Наукова новизна дисертаційного дослідження зумовлена тим, що на монографічному рівні проводиться комплексне розгляд РЖ аргументування і глузувань зі з погляду їх взаємопроникнення: характеризується поняття РЖ глузувань зі; визначаються її основні допоміжні видові РЖ, виявляються параметри їх моделювання; дається опис РЖ аргументування з погляду його структури, семантики і прагматики; пропонується модель взаємодії РЖ глузувань зі і аргументування на мікро-рівні.

Мета дисертації залежить від системному описі РЖ глузувань зі і аргументування й у побудові моделі, їх взаємодії на мікро-рівні, соціальній та описі найбільш типових лінгвістичних коштів, що використовуються в такому взаємодії.

Реалізація цього визначила постановку наступних завдань дослідження:

· визначити природу РЖ глузувань зі і його виділення, і навіть уявити характеристику його структурного, семантичного і прагматичного аспектів;

· встановити критерії розмежування видових мовних жанрів глузувань зі та спробу виробити параметри їх моделювання;

· охарактеризувати РЖ аргументування з погляду структури, семантики і прагматики;

· описати лінгвістичні показники взаємодії РЖ глузувань зі і аргументування;

· уявити модель взаємодії РЖ глузувань зі і аргументування на мікро-рівні виявити результати такої взаємодії.

Завдання, поставлених диссертационном дослідженні, визначили застосування відповідних методів, до яких належать метод моделювання, методи аргументационного аналізу, семантичної інтерпретації, трансформаційного аналізу.

Теоретичною базою дослідження є роботи М.М. Бахтіна, В.В. Дементьєва показова, М.Б. Федосюка, Т.Ю. Чубарян, Ю.В. Щуриной по релевантним для дисертації проблемам РЖ. Як інструмент аргументативного аналізу мовних повідомлень використовується запропонована З. Тулмином модель аргументативных функцій, подальші розробки якій розкрили в працях Л.Г. Васильєва, Р. Крейбла, У. Ло Качио, Дж. Фримана.

Матеріалом дослідження послужили різні аргументативно наповнені і містять висміювання фрагменти творів (російською, англійською та французькою мовами) таких вітчизняних і іноземних авторів, як М.А. Булгаков, І. Ільф та О. Петров, О.А. і О.С. Лавровы, Дж. Роулінг, Т. Пратчетт, А. Дюма, і навіть фрагменти деяких гумористичних телепередач. Загальна кількість сторінок, переглянутих методом суцільний вибірки, становить понад 7600. Загальна кількість відібраних фрагментів, містять висміювання, становить 435.

У процесі дослідження сформульованими виносяться право на захист такі становища.

1. Висміювання має двоїстої природою, оскільки є частиною категорії комічного і співвідноситься з розумінням оцінковості. Головна мета глузувань зі представляється комічно оформлене вираз негативної оцінки об'єкта.

2. Висміювання як РЖ має унікальними характеристиками: і з погляду структури висміювання є родової РЖ, до складу якої входять видові мовні жанри глузування, кпини, іронічного зауваження, саркастичного висловлювання (основні видові РЖ глузувань зі), жарти та гостроти (допоміжні видові РЖ глузувань зі); б) семантика РЖ глузувань зі є сплав комічного і оцінкової компонентів; в) перлокутивный ефект РЖ глузувань зі полягає у адекватному сприйнятті комунікативного наміри України і у таких його емоціях. Видовые РЖ глузувань зі мають подвійний иллокутивной силою: а) завдання збитків об'єкту; б) створення комічного ефекту; співвідношення цих наснаги в реалізації основних та допоміжних видових РЖ глузувань зі не збігається.

3. Параметри моделювання видових РЖ глузувань зі включають особистісні чинники, подразделяющиеся на: а) параметри говорить (раціональна та емоційну оцінка об'єкта, особливості особистості говорить, його інтенція) і слухача (настрій, реакція); б) тип об'єкта глузувань зі (явища дійсності чи особистість людини); в) характеристика і обсяг висловлювання.

4. РЖ аргументування характеризується з погляду структури (як складовою РЖ, до складу якого под-жанры доведення і спростування, реализующиеся в макро- і микро-аргументах – аргументативных ходах і кроках), семантики (як з семантичним наповненням компонентів аргументу: тези, даних, підстави, свідоцтва, обмежувача, застереження), прагматики (як об'єднання иллокутивного і перлокутивного компонентів, вкладених у живе і розуміння відповідно).

5. Взаємодія РЖ аргументування і РЖ глузувань зі на мікро-рівні то, можливо представлено як моделі, що з трьох компонентів. Перша - це аргумент, що з компонентів з основними і додатковими аргументативными функціями (имплицитными чи эксплицитными). Другий компонент – висміювання, представлене одним видовим РЖ чи його комбінацією; ці видові РЖ входять до складу аргументу як складових його компонентів з аргументативными функціями (далі – аргументативных функцій). Основними оглядовими РЖ глузувань зі, які у складі аргументу, є глузування та кпини; найчастіше наводяться з аргументативными функціями теза, дані і є підстави. Третій компонент моделі є сукупне освіту, що у результаті взаємодії глузувань зі і аргументування. Мовне вираз сукупного освіти представлено поєднаннями основних (перифраза, порівняння, умовчання тощо.) та допоміжних (метафори, повтору, каламбуру та інших.) коштів.

Теоретична значимість результатів дослідження залежить від комплексної характеристиці поняття висміювання, соціальній та розробці моделі взаємодії РЖ глузувань зі і аргументування на мікро-рівні. Результати дослідження можуть бути підвалинами аналізу різних аспектів взаємодії даних РЖ на макро-уровне, саме лише на рівні родового РЖ глузувань зі і складеного РЖ аргументування, і навіть для описи функціонування глузувань зі у різноманітних галузях мовного взаємодії.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6