Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вікові характеристики промови персонажів сучасної англійської драматургії

Реферат: Вікові характеристики промови персонажів сучасної англійської драматургії

Загальна характеристика роботи

Реферируемая дисертація присвячена дослідженню вікових характеристик промови персонажів сучасної англійської драми (80-ті роки). Кошти, виділені у мові персонажа вікові особливості розглядаються у цій роботі як знаки реальною промови англійців різних вікових груп.

Об'єктом дослідження є мова персонажів в п'єсах англійських драматургів 80-х сучасності. Як предмета дослідження розглядаються вікові характеристики промови персонажів в п'єсах англійських драматургів 80-х сучасності.

Актуальність дослідження визначається необхідністю виявити, що приміром із мовою у мові представниками різних вікових груп, як вік говорить «прочитується» через його мова - тематичне зміст, її лексико-фразеологическое, граматичне і синтаксичне оформлення. Систематизувати накопичені лінгвістичної наукою фрагментарні дані, розробити кошти та методи виявлення вікових характеристик промови говорить і почав планомірне дослідження віку на мова представниками різних вікових груп.

Гипотезой дослідження є очікування про наявність кореляції між лінґвістичними і соціальними характеристиками промови говорить, з одного боку, і психофізіологічними особливостями віку, з іншого.

Оскільки мовна здатність людини являє собою як явище соціальне, але й психофізіологічне, вивчення вікових характеристик, на думку вчених, неспроможна проводитися лише лінгвістичного дослідження: виявляються необхідними дані в галузі вікової з психології та соціології.

У реферируемой дисертації проведено комплексне дослідження вікових особливостей промови персонажів з допомогою даних різних наук – літератури, соціолінгвістики, фізіології вищої нервової діяльності, психіатрії, соціології й віковий психології. Комплексний підхід до вивчення віку показав, що вікові характеристики промови неможливо вивчати в чистому вигляді, оскільки більшість проявляемых вікових особливостей утворюється внаслідок зовнішніх впливів. Вплив соціального середовища є невід'ємною частиною розвитку людини, яку можна виключити, не відкинувши частина вікового статусу людини.

Мета дослідження полягає у виявленні вікових характеристик промови персонажів різних поколінь, які у п'єсах.

Задля реалізації поставленої мети знадобилося вирішити такі завдання:

1) вивчити історію підходів до вікової періодизації життя дорослої людини і виділити власні вікові групи;

2) з урахуванням загальнотеоретичних положень психології, соціології і соціолінгвістики позначити мовні й сенсові константи, дозволяють визначати типові кожному за покоління вікові характеристики промови;

3) визначити сутність поняття «вікові характеристики промови персонажа»;

4) описати особливості англійської драматургії 80-х ХХ століття для виявлення загальних тенденцій розвитку англійської мови останні десятиліття ХХ століття і мовних характеристик персонажів драми різних вікових груп;

5) під час социолингвистического дослідження промови героїв п'єс англійських драматургів виявити кореляції між мовними і соціально-психологічними характеристиками віку;

6) узагальнити результати проведённого дослідження.

Як матеріалу дослідження було використано нові, до нашого часу не изучавшиеся з лінгвістичної погляду п'єси популярних англійських драматургів Тома Стоппарда «The Dog It was That Died» (1983), Девіда Гера «The Bay at Nice» (1986) і Алана Беннетта «An Englishman Abroad» (1989). Одиницею дослідження був мінімальний контекст, виражає вікові характеристики у мові персонажа. Картотека проаналізованих контекстів включає близько 1000 одиниць.

Методи проведённого дослідження:

- теоретичний аналіз наукової літератури та виявлення ознак, властивих визначальним віковим параметрами особистості;

- мовностилістичний аналіз мистецького твору;

- соціолінгвістичний аналіз промови персонажа мистецького твору, побудований на социолингвистических категоріях;

- сравнительно-сопоставительный аналіз;

- метод кількісного аналізу визначення частотності прояви різних вікових характеристик;

- теоретичний синтез, систематизація, узагальнення і виклад результатів дослідження.

Наукова новизна роботи визначається семиотическим підходом до вивчення вікових характеристик у мові персонажів англійської драми та залежить від виявленні лексико-синтаксических знаків промови персонажів середнього і старшого віку. Пропонується визначення поняття «вікові характеристики промови персонажа» і вперше використовується методика социолингвистических категорій для аналізу вікових ознак промови.

Теоретична значимість роботи залежить від подальший розвиток семіотичного напрями у вивченні вікових характеристик промови персонажа сучасної англійської драми; верифікації ефективності і універсальності социолингвистических категорій на дослідження класових, вікових й гендерних параметрів; встановленні кореляцій між соціальними характеристиками і конкретними формами їх мовного прояви (тематичне зміст, лексико-фразеологические, граматичні і синтаксичні параметри).

Практична значимість дослідження у тому, що отримане результати можуть бути включені в лекційні курси за загальним мовознавства, лексикології і стилістики англійської, історії англійської літератури, спецкурси по соціолінгвістиці, психолінгвістику, страноведению, використані на семінарських занять із вивченню стилю мистецького твору.

Теоретичною основою роботи послужили дослідження у сфері соціолінгвістики і психолінгвістики (Т.А. Ивушкина 1998, О.Г Костецкая 2001, М.И. Чижевская 1986, О.К. Єрмолаєв 1999, М.Э. Елютина 1999, Р.И. Розина 1977, С.С. Беркнер 1988, В.І. Карасик 2002), лінгвістичної теорії емоцій (В.І. Шаховский 1987, В.А. Пищальникова 1993), вікової психології (М. В. Гамезо 1999, А.А. Реан 2002, Р.М. Грановская 1988, Б.Г. Ананьєв 1968, І.С. Кон 1967); теорії соціального призначення вікових періодів (Н.А. Тих 1966, М. В. Тендрякова 1992, М.Х. Титма, Э.А. Саар 1986, О.П. Мальцев 1988, В.А. Отрут 1967); вчення постмодернізму як напрями у сучасну літературу (Ж.Ф. Лиотар 1983, А. Меджилл 1985, І. Хассан 1975, Еге. Сеид 1985).

Натомість на захист виносяться такі становища:

1. Вікові характеристики промови персонажа є мовними знаками, які співвідносні з реально існуючими віковими ознаками промови говорить.

2. Вікові характеристики промови персонажа є сукупність ознак фізіологічної, психічної та соціальній життєдіяльності людини, облекающуюся у мові до певної системи лексико-синтаксических параметрів.

3. Соціально-психологічні характеристики різних вікових етапів визначають відмінні риси тематичного змісту промови персонажів.

4. Стабільність й накопичення (психосоціальні характеристики середнього віку) і соціальний ізоляція і самоізоляція (відповідні характеристики старшого віку) відбито у особливостях манери промови, поведінки й лексико-синтаксическом побудові висловлювань.

Апробація роботи проходила на VII Регіональної конференції молодих дослідників Волгоградської області у лютому 2000 р., межвузовских конференціях 2001-го – 2003 рр. Зміст дисертації доповідалась на засіданні науково-дослідної лабораторії «Аксиологическая лінгвістика» в Волгоградском державному педагогічному університеті (2004). Основні результати дослідження викладені у 3 публікаціях, зокрема 2 наукових статтях і тезах доповіді на науковій конференції.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6