Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ДЕЙКСИС ТА ЙОГО ПРОЕКЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТЕ

Реферат: ДЕЙКСИС ТА ЙОГО ПРОЕКЦІЇ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТЕ

Загальна характеристика роботи

Ця робота виконано руслі досліджень лінгвістики тексту. Об'єктом дослідження є художній текст, предметом – його дейктические характеристики.

Художній текст трактується в дисертації з позицій семіотики як осмислена послідовність будь-яких знаків, здатна передавати інформацію з до реципієнту, має певну художньої цінності і висловлюване вербально і невербально.

Робота є логічним продовженням досліджень дейксиса в лексиці, граматиці, соціальній та різних одиницях мови в мовної ситуації. Дейксис викликає неослабний інтерес, початок якому поклав К.Бюлер. Список дослідників дейксиса постійно поповнюється новими іменами Батьківщині за кордоном – Ю.Д.Апресян, А.В.Кравченко, М. Д. Арутюнова, Є. У. Падучева, І. А. Стернин, K. Ehlich, З. Fillmore, L. Grenoble, W. Rappoport, D. Shiffrin, P.S. Shapiro, E. Segal, D Zubin та інших.

Реалізація дейксиса з тексту є логічним наслідком його присутності переважають у всіх значущих одиницях. Дослідження текстових можливостей дейксиса головне напрямом даної роботи, у своїй використовується підхід до вербального тексту як до мовної одиниці. Дейксис в вербальному художньому тексті є дейксисом наративу.

У дисертації пропонуються такі визначення основних понять:

Дейксис – це эксплицитная чи имплицитная посилання в семантикою мовної одиниці в наявності, місце та палестинці час события/объекта з позиції спостерігача, має суб'єктивно далеку чи близьку локалізацію у просторі й часі стосовно оцінюваного событию/объекту.

Дейктические проекції з тексту – зазначені характеристики дейксиса, виявлені разом чи окремішності у мистецькому тексті.

Дейктики – слова чи морфеми з дейктической семантикою і функціями, «свого роду рухливі визначники (shifters), застосовні до будь-якого референту. Зміст цих слів повністю зумовлено ознаками денотата» (Арутюнова), вибір якої від конкретного мовного акта чи ситуації.

Ідея про дейксисе з тексту висловлювалася й раніше. Ч.Филлмор, Дж.Лайонз, Дж.Левинсон та інших. дали досить докладний опис текстового дейксиса, який принципово відрізняється від нарративного. У виконанні вітчизняної й зарубіжної лінгвістиці є чимало робіт, присвячених дейксису з тексту, але де вони або зводяться до местоименному дейксису (М.Я.Дымарский, Н.Г. Кирвалидзе, А.К.Устин, M. Mitsurahu), або зачіпають лише ті аспекти його прояви у тексті (кореляція дейксиса з категоріями связности і цілісності тексту - М.Mitsurahu; спостерігач та її позиції з просторі й часі – A. Yuhang, S.Shapiro; відносини між оповіддю та читачем з позицій дейксиса – R.Riccobono; відносини між оповіддю та реципієнтом – Р.Waszink, дейксис і кубізм - W.Croddy).

Актуальність роботи залежить від того, що з очевидності присутності дейксиса з тексту і проектування його основних характеристик на текст, досі був досить повного дослідження у художній тексті. Це відкриває широкі можливості вивчення нарративного дейксиса. Показником актуальності дисертації і те, що, дейктические відносини відіграють істотне значення у спілкуванні, роблячи ситуативно зумовленої. Вивчення прагмалингвистических характеристик художнього тексту привертає до собі увагу багатьох дослідників. Разом про те, дейктические характеристики тексту ще нічого не піддавалися систематичного науковому висвітлення.

У диссертационном дослідженні було висунуто наступна гіпотеза: бо всі значущі одиниці мови мають можливість для реалізації дейксиса, їх повинен мати і текст. Дейксис проектується нею своїми різними характеристиками і властивостями. Як загальне відбивається у приватному, і дейксис проявляється у своїх проекціях з тексту. Оскільки текст є одиницею мови, ці проекції мають виявлятися у його синтагматике і парадигматике. Дейктические проекції мали бути зацікавленими релевантні й у невербального тексту. Будучи універсальним обов'язковим ознакою тексту, можуть брати участь у текстообразовании.

У зв'язку з висунутої гіпотезою було поставлено мета – охарактеризувати проектування дейксиса на художній і визначити її роль текстообразовании.

Досягнення мети може дисертації вирішуються такі завдання:

1. Виділити головні характеристики дейксиса і побачити можливості їх проектування на художній текст.

2. Визначити характері і ступінь реалізації дейксиса в одиницях мови.

3. Виявити можливість дейксиса в синтагматике художнього тексту, що з його композиційною структурою.

4. Виявити можливість дейксиса в парадигматике художнього тексту, що з його змістовними категоріями «образ» і «хронотоп».

5. Розробити методику інтерпретації художнього тексту з допомогою характеристик дейксиса.

6. Виявити кореляцію дейктических проекцій (нарративного дейксиса) з категоріями різного порядку, обнаруживаемыми у мистецькому тексті.

7. Визначити статус дейктических проекцій з тексту та його текстообразующие можливості.

8. Встановити релевантность дейктических проекцій для невербального художнього тексту.

На виконання поставленої мети і завдань використовуються такі методи: гипотетико-дедуктивный, контекстуального аналізу, порівняльного аналізу, интерпретативного аналізу.

Аби вирішити поставлених завдань використовувався наступний матеріал: 1) тексти класичної англомовної і російською літератури; 2) одиниці мови з дейктической семантикою і функціями; 3) окказионализмы, містять аффиксы-дейктики, виявлені з допомогою вибірки з художнього тексту; 4) рецензії і відгуки на твори літератури кінця ХІХ ст з відділів рідкісних книжок бібліотек; 5) відповіді реципієнтів, отримані з допомогою анкетування, співбесіди і віртуального опитування; 6) репродукції творів образотворчого мистецтва, ікон; 7) експозиції музеїв і виставок: Третьяковській галереї Москві, Художнього музею Крамського у Воронежі, Художньої галереї Н.Новгороде, виставки «Кубізм» у залі на Кримському валу у Москві листопаді 2003 р., музею Метрополітен у Нью-Йорку, Національної галереї мистецтв у Вашингтоні, Мистецькій галереї Гарвардського університету, США; Мистецькій галереї Коламбусе, Огайо, США.

Новизна роботи у тому, що зроблено спробу провести цілеспрямоване дослідження дейксиса та її основних властивостей у мистецькому тексті. У дисертації виділено й систематизовано характеристики дейксиса. Вперше встановлено взаємозв'язок між вербальним і невербальним художніми текстами з урахуванням дейктических характеристик.

Теоретична значимість у тому, що результати проведеного дослідження можуть поповнити даних про дейксисе загалом і нарративном дейксисе зокрема. За результатами дослідження можуть одержати розвиток такі аспекти різних наук, як соціокультурні поведінкові аспекти у педагогіці, вікові особливості сприйняття моралі у педагогіці і культурології, національні аспекти менталітету в з психології та культурології, розуміння тексту як культурного феномена в поетику і літературознавстві, взаємодія вербальних і невербальних текстів в семіотиці, знаковий характері і семіотика національних культур; її розуміння инокультурным реципієнтом в міжкультурної комунікації і ще.

Ця робота вносить внесок

- у розвиток теорії дейксиса: виділено його головні властивості, визначено характер його прояви у синтагматике і парадигматике художнього тексту, визначено статус дейктических проекцій з тексту, виявлено кореляції нарративного дейксиса з категоріями тексту;

- в лінгвістику тексту: поповнені знання про синтагматике і парадигматике тексту, виявлено іще одна обов'язковий ознака художнього тексту – нарративный дейксис, чи дейктические проекції, і ще одну умову текстообразования; встановлено нові його закономірності, релевантні для вербального і невербального художнього тексту;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12