Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «RUSSIA» («РОСІЯ») У АМЕРИКАНСЬКОЇ ПУБЛИЦИСТИКЕ (з прикладу дискурсу тижневика «NEWSWEEK»)

Реферат: АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «RUSSIA» («РОСІЯ») У АМЕРИКАНСЬКОЇ ПУБЛИЦИСТИКЕ (з прикладу дискурсу тижневика «NEWSWEEK»)

СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Об'єктом дослідження є концепт «RUSSIA» в дискурсі американського тижневика «Newsweek», предметом – вербальне втілення цього концепту в американському варіанті англійської мови та американської мовної картині світу (з прикладу дискурсу тижневика «Newsweek»).

Актуальність дослідження, присвяченого виявлення структури концепту «RUSSIA» і форм його реалізації, залежить від орієнтації на провідне напрям сучасної лінгвістики – лингвокультурологическое моделювання мови та концептуальні дослідження. Аналіз концептів дозволяє розкрити загальні закономірності та специфіку людського освоєння світу з допомогою мови (Н.Д. Арутюнова, М. В. Піменова, Ю. С. Степанов, Н.В. Уфимцева та інших.).

Останнім часом розв'язання різноманітних питань теорії мовного значення й функціонування мови пов'язують із вивченням особливостей уявлення знань у мові, з когнітивної діяльністю людини (А. Вежбицкая, В.І. Карасик, А.А. Кибрик, В.В. Колесов, Г.В. Колшанский, А.В. Кравченка, В.В. Червоних, А.А. Кретов, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, О.Г. Почепцов, Є.В. Рахилина, Б.А. Серебренніков, І.А. Стернин, В.М. Телия та інших.). У зв'язку з цим такі поняття, як «мовна картина світу», «наївна модель світу» тощо., увійшли до коло усталених лингвокогнитивных термінів.

Уявлення людини про навколишньої дійсності і загальнодосяжний спосіб, яким він класифікує світ, виражені у його мові; з іншого боку, «мову – єдиний спосіб, здатне допомогти нам поринути у приховану ми сферу ментальності, оскільки він визначає спосіб членування світу у тій чи іншій культурі» (Маслова 2001). Останнім часом ускладнюється ситуація у міжнародних, міжетнічних відносинах, бо як у мові відбито національна ментальність, то видаються актуальними дослідження у сфері мови як виразника національних поглядів на світу і, зокрема, про інше народі. Такі знання дають можливість побачити себе, своєї країни і одноплемінників очима інший нації, передбачити багато конфлікти у відносинах двох націй й у певною мірою попередити їх. Тому необхідним враховувати національно-культурне своєрідність досліджуваного тексту, який визначає орієнтацію роботи з дослідження з проблемам міжкультурної комунікації (Л.И. Гришаева, Т.Г. Грушевицкая, В.Д. Попков, О.П. Садохин, Т.Г. Струкова, С.Г. Тер-Минасова).

Сприйняття іншої завжди йде через призму своїх національних цінностей і особливості характеру (Гришина 2004), отже, сприйняття же Росії та росіян, зокрема, американцями дає значний матеріал з вивчення особливостей американського менталітету.

Дослідження з сприйняттю одного народу очима іншого народу із погляду мовного висловлювання на сучасної лінгвістиці лише починають з'являтися. За словами О.П. Чудинова, політична сфера, як важливу складову культури, входить у мовну картину світу і концептуализируется певним чином у свідомості (Чудинов 2003).

Преса, відбиваючи суспільно-політичні тенденції тієї чи іншої держави, а водночас формуванням думку, робить акценти саме у тих сторони життя в іншій країні, які безпосередньо пов'язані з його інтересами своєї нації. Позитивне оцінювання факту, події, явища наділяє описуване явище характеристиками «свого»: за норму, ідеал, позитивне суспільством приймаються свої культурні зразки. Негативно оцінюване наділяється характеристиками «чужого». Отже, позитивно оцінюване описується, як «своє» і тому приймається за належне; негативно оцінюване описується, як «чуже» і тому відторгається. Экстралингвистические чинники (політична, соціально-економічна ситуації) визначають, якої форми прийме контакт двох націй: конфлікту чи діалогу.

Американський тижневик новин «Newsweek» (далі – NW) пропонує читачеві таке бачення Росії, де представлені найактуальніші для американського суспільства ознаки, властивості і характеристики нашої країни. Журналістські матеріали NW, головним завданням якого – систематизація і аналіз подій, які у світі, відрізняє глибина осмислення актуальних проблем. Отже, дискурс NW є відбитком сучасного способу світобачення частини американців.

Дослідження дискурсу тижневика NW дозволяє як розглянути процеси у системі сучасного англійської, а й виявити особливості мовної картини світу, представленої американським варіантом англійської, що особливо важливо зараз, під час бурхливого розвитку американсько-російських зв'язків. І це обумовлює інтерес до проблем дискурсу: «різного роду кризи сфері політики, економіки, науку й мистецтва зобов'язані своїм походженням конфліктів у сфері комунікації» (Канныкин 2003).

Мета дослідження – опис структури концепту «RUSSIA» в дискурсі тижневика «Newsweek».

Завдання дослідження:

1) вивчення питання про дослідження взаємовідносин Росії із іншими державами в в гуманітарних науках, виявлення особливостей публіцистичних текстів як джерела вивчення структури концепту, визначення основних термінів, які у дослідженні;

2) комплексне опис мовних засобів і способів об'єктивації концепту «RUSSIA» в дискурсі американського тижневика NW;

3) моделювання фреймів концепту «RUSSIA» (з урахуванням виявлених буквальних значень лексем, актуализирующих концепт) і метафоричних моделей концепту (з урахуванням переносних значень);

4) виявлення закономірностей сприймання Росії як іншої країни носіями американського варіанта англійської – представниками англо-американського типу ментальності;

5) створення об'ємного соціокультурного портрета Росії оскільки він бачиться американцями і подана в NW.

Методи дослідження. Аби вирішити поставлених завдань використовувалися такі методи: 1) метод аналізу наукової літератури, методи індукції і дедукції як загальнонаукові методи; 2) метод концептуального аналізу, який залежить від застосуванні комплексної методики до дослідження і моделювання структури концепту, саме наступних приватних методів: а) метод аналізу словникових дефініцій ключовою лексеми; б) аналіз лексичній поєднуваності ключовою лексеми з текстів журналу; в) метод фреймового аналізу, що передбачає уявлення наявну інформацію про Росію як структур знань – фреймів; 3) статистичний аналіз ознак концепту.

Після О.А. Гришиній, М. Мінським, Н.А. Санцевич, Ч. Филлмором, О.П. Чудиновым, у роботі застосовується метод фреймового аналізу, що передбачає уявлення наявну інформацію про Росію як структур знань – фреймів. Основна методика побудови концепту «РОСІЯ» ось у чому. Спочатку визначаються «речники концепту» (Гришина 2004), наводяться їх словарні дефініції. За підсумками словникових дефініцій ключовою лексеми – «Russia» формуються фрейми «РОСІЯ – СТРАНА/ТЕРРИТОРИЯ» і «РОСІЯ – ДЕРЖАВА». Лексична сполучуваність ключовою лексеми дає багатий ілюстративний матеріал для побудови цих фреймів та його слотів як родовидовой структури. На базі аналізу лексичній поєднуваності лексеми «Russia» в дискурсі тижневика «Newsweek» виявлено метафоричні моделі «РОСІЯ – ЛЮДИНА», «РОСІЯ – АРТЕФАКТ» тощо. Одночасно описувалися мовні кошти актуалізації тих чи інших ознак (метафори, метонімії). Діяльність також наведено таблиці і схеми, наочно що ілюструють результати дослідження.

Матеріал дослідження. Матеріалом дослідження послужили синтаксичні конструкції (фрагменти текстів – лише близько 3000) з включеним компонентом, объективирующим концепт «RUSSIA», відібрані методом суцільний вибірки з американського тижневика «Newsweek» у період 1998 р., 2000 – 2004 рр., загальним обсягом близько 12-ї 000 сторінок. У матеріал дослідження включені дані словників сучасного англійської, енциклопедичних і англо-російських словників (зокрема електронних).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7