Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Диалект та літературний язик у німецькомовних драмах: відносини комплементарності і ізоморфізму

Реферат: Диалект та літературний язик у німецькомовних драмах: відносини комплементарності і ізоморфізму

На правах рукописи

Реферируемое диссертационное дослідження присвячено вивченню відносини комплементарності і ізоморфізму між діалектом літературною мовою у драмах.

У сучасному Німеччини склалася ситуація, коли він і натомість об'єднання, інтеграції, розквіту красного письменства на стандартному німецькою мовою з'являється безліч драм діалектом, поставлені в театрах і викликають величезну зацікавленість публіки. З іншого боку, німецькі діалекти переводяться твори вітчизняної і закордонної класики, видаються різні словники діалектів, діалект проникає в рекламу мови політиків. У реальному житті сьогодні у багатьох областях Німеччини, Австрії, але повсюдно у Швейцарії досить багато комунікативних потреб задовольняється з допомогою діалекту. Хоча є певний стереотип, що діалект – це мову простого народу, передусім, сільського населення, у деяких місцевостях і інтелігенція розмовляє діалекті, а мову простого народу необмежений лише діалектом. Сучасне немецкоязычное суспільство характеризується яскраво вираженої неоднорідністю, її є затятими прибічниками рідного діалекту, свідомо його використовують чи володіють кількома діалектами. Можна ще виділити групу населення, у мові якої змішання діалектів, частину мовної колективу дозволяє собі тільки деяку диалектную забарвлення своєї літературної промови. Велика частина населення розмовляє обиходно-разговорном мові, наближеному більшою або меншою мірою до літературному мови чи діалекту, незначна його частину свідчить лише на літературному мові (у своїй абсолютна «чистота» літературної мови типова тільки до деяких верств населення: дикторів телебачення та радіо, читає новини, акторів, журналістів, професорів університетів і викладачів).

Мова, по образним висловом Д.С. Лихачёва, є стиснутим алгебраїчним вираженням всієї культури нації. Територіальні і національні особливості німецької мови завжди привертали увагу вчених, германістів різних країн. Серед вітчизняних вчених – це У. М. Жирмунский, М.М. Гухман, В.М. Ярцева, М.М. Семенюк, Н.І. Филичева, А.І. Домашнев, Л.Б. Копчук, М.С. Бабенко, Н.Г. Помазан тощо. У цьому роботі використовуються праці німецьких, швейцарських і австрійських вчених – А. Баха, Т. Фрингса, Л. Вайсгербера, Х. Лёфлера, П. Визингера, У. Аммона, Х-Р. Флука, Л. Цеетнера, М. Дітмара, У. Кёнига, К-Й. Маттейера, Х. Нибаума, Ю. Махи, Р. Риса, Д. Штельмахера, А. Хюзманн, американських германістів – Шт. Барбора, П. Штевенсона та інших. Диалектно відзначені драми, які моделюють реальну мовну ситуації у німецькомовних країнах, до нашого часу лінгвістами мало вивчалися. Примітно, що у прозових творах діалект використовується дуже рідко, оскільки драми копіюють интенциональность, а прозових і ліричних текстах «сильна автономність естетичних структур» (Sowinski, 1991: 46-47).

Актуальність дослідження випливає, з одного боку, з інтересу сучасної лінгвістики до мовним різновидам і комунікативної ролі німецької діалектної промови в суспільстві, з іншого боку, із потреби запитання: у яких взаємовідносинах перебувають літературну мову і діалект, літературну мову і обиходно-разговорный мову, діалект і обиходно-разговорный язик у німецькою мовою та інших. Ці відносини стосуються зовнішньої лінгвістики і вирішуються з допомогою даних інших наук: діалектології, соціолінгвістики, этнолингвистики та інших.

Своєчасність дисертаційного дослідження залежить від необхідності вирішення питань внутрішньої лінгвістики, що з вивченням суто системних питань, зокрема, чи є діалект свою систему, як усний діалект то, можливо представлено письмовому вигляді й т. буд.

Актуальність цього дослідження у тому, що порушені і розроблені теоретичні становища у центрі перетину відразу кількох теоретичних дисциплін: лінгвістики тексту, стилістики, фонетики, морфології, синтаксису, лексикології та інших.

Нарешті, актуальність полягає у виборі самого об'єкта дослідження, оскільки диалектно відзначені драми виступають інструментом художньої імітації і мистецького моделювання мовних ситуацій. Вивчення мовних ситуацій і державних функцій форм існування мови в диалектно відзначених драмах є нове і актуальним. У 1997 року вийшов “Lexikon der deutschsprachigen Mundartautoren”, складений Берхардом Совински і у якому відомості більш як про десять тисяч авторів: драматургів, поетів і писателей-романистов, пишучих діалектом. Це видання енциклопедичного характеру свідчить про солідну базу даних, яка може зазнавати дослідженню. Про актуальність справжнього дослідження свідчить те, що сама «Диалект. Література», обговорювалася міжнародною симпозіумі, що відбулося квітні 2005 до ФРН у Кирхдорфе їм Вальд (біля Регенсбурга).

Як об'єкта дослідження нами було обрано диалектно відзначені драми. «Диалектно відзначені (забарвлені) драми» – це такі драми, у яких переважає діалектна мовна субстанція, і який водночас характеризуються присутністю літературної мови у різному обсязі. До нашого часу активно досліджувалися літературні твори з діалектними вкрапленнями чи діалектними цитатами. Таке включення діалектної субстанції то, можливо, за висловом У. Шкловського, «і натомість літературної мови засобом зміни сигнальній системи». (Саме ефект відновлення сигналу наводить У. Шкловського до формулюванні знаменитого принципу остранения.) Новий змінився ракурс розгляду дозволяє глянути сьогодні вже на літературну мову з погляду «відновлення сигналу» в диалектно забарвленою драмі. Изучаемые драми містять іноді авторські ремарки: Hochdeutsch, за іншими випадках літературна субстанція включається без підготовчого авторського попередження.

Предметом дослідження є протиставлення форм прояви мови – діалект та літературний мову – в диалектно відзначених драмах. Таке контрастне соположение мовних різновидів в мовному континуумі представляється найбільш плідним під час вирішення завдання розмежування сфер їх поширення, оскільки сутнісні властивості будь-якого об'єкта виявляються через зв'язку й відносини, у яких перебуває в принципово відмінними від цього об'єктами (як і з цими йому об'єктами) (Кравченка, 2001: 135).

У диалектно відзначених драмах використовується літературно оброблений діалект. Під цим терміном ми розуміємо природний діалект, оброблений в такий спосіб, що що зберігаються діалектні ознаки несуть печатку цього діалекту і водночас роблять його доступне читача, не володіє їм, але володіє німецьким літературною мовою.

Матеріалом дослідження послужили сто диалектно відзначених драм, загальним обсягом понад шість тисяч сторінок. Вони двадцятьма дев'ятьма авторами XIX-го і XX-го століття. Нас цікавить не идиолект сам собою, а загальні мовні навички певного мовного соціуму. Діяльність представлені твори, написані основних діалектах: верхне-, середньо- і нижненемецких. Це найвідоміші драми, що в театрах країни й там. Театр Онзорг (Ohnsorgtheater) р. Гамбурга надав нам сучасні нижненемецкие драми, перебувають у його репертуарному плані.

Наукова новизна роботи.

Це по-перше диссертационное дослідження з германістиці, присвячений, по-перше, дослідженню функціональної спеціалізації форм існування мови, які входять у мовне ціле (німецьку мову), і, по-друге, специфіці текстовій діяльності діалектом.

Новизна відбивається у самому виборі теми дисертації, оскільки аналіз основних форм існування мови в аспектах комплементарності і ізоморфізму є вперше висунутим підходом щодо диалектно відзначених драм. Наше дослідження показує, що у німецькомовних драмах, основу яких складає діалект, гетерогенність природних мов (у разі німецького та її варіантів) є упорядкованим. Вивчення драматургічною текстовій діяльності діалектом із включенням літературних і обиходно-разговорных пасажів дає можливість окреслити численні ситуації вживання мовних різновидів, типових для природною комунікації, виявити деякі особливості застосування діалекту в вигаданих ситуаціях.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12