Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АРТЕФАКТНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА У НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Реферат: АРТЕФАКТНАЯ КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА У НІМЕЦЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Сучасні лінгвістичні дослідження виявляють підвищений інтерес до реконструкції соціальних концептів у вигляді аналізу певних засобів і коштів репрезентації концептів у мові, однією із є концептуальна метафора.

Справжня робота присвячена вивченню концептуальних метафор з вихідної концептуальної сфери «Артефакт», які вживаються німецькій політичному дискурсі для описи кінцевої концептуальної сфери «Політика».

Актуальність роботи залежить від возросшеминтересе із боку вчених до проблем концептуалізації соціальної неминучого у мовою й, передусім, у мові політики. Вивчення метафори як один з головних способів упорядкування знання сфері громадських відносин на матеріалі німецького політичного дискурсу одна із пріоритетних напрямів сучасних концептуальних досліджень, у рамках когнітивної лінгвістики.

Об'єктом дослідження є артефактний концептуальна метафора, тобто репрезентація концептуальної сфери «Політика» метафоричними номінаціями з вихідної концептуальної сфери «Артефакт» німецькій політичному дискурсі.

Предметом дослідження є специфіка вживання артефактних метафор, мають ясно чи імпліцитно виражену семантичну приналежність до соціальної сфері, у німецьких владних політичних текстах.

Мета праці полягає у виявленні, систематизації і описі способів вербалізації німецької артефактной концептуальної метафори з політичної дискурсі при перенесення найменування до сфери метафоричної експансії «Політика».

Відповідно до поставленої метою вирішуються такі:

· розгляд традиційних теорій метафори і когнітивної теорії концептуальної метафори й визначення семантичного обсягу метафори тоді як іншими образними засобами мови;

· відбір метафоричних одиниць із вихідної концептуальної сфери «Артефакт», які репрезентують сферу політики у німецьких політичних текстах;

· виділення з обобщённой артефактной метафоричної моделі метафоричних моделей і субмоделей, складових її структуру;

· опис семантичних особливостей метафоричних субмоделей шляхом побудови та якісного аналізу їх фреймовой структури;

· виявлення, підрахунок і аналіз основних функціональних показників артефактних метафоричних моделей і субмоделей: частотності, продуктивності і домінантності;

· підбиття підсумків дослідження та визначення перспектив його розвитку.

Матеріалом дляисследования послужили тексти офіційних промов політичних діячів ФРН (депутатів бундестагу, федеральних і земельних міністрів, федерального канцлера і Федерального президента) 1992-2003 рр.

Кількість аналізованих виступів становило 800 німецькомовних текстів, що були взяті з періодичної преси ФРН, з офіційних брошур і CD-ROM Інформаційній служби федерального уряду ФРН Impressum і брошур IN-Press Німецького освітнього центру Inter Nationes, і навіть на офіційних Web-страницах німецького федерального уряду, президента ФРН та Німецького бундестагу у мережі Інтернет.

Эмпирическую базу дослідження становлять 1640 випадків вживання артефактних метафоричних одиниць на німецьких політичних текстах.

Методологічна база дослідження склалася під впливом робіт головних закордонних і вітчизняних когнитологов – А. Вежбицкой, Х. Бальдауф, Дж. Лакоффа, М. Джонсона, Ф.Н. Джонсон-Лэрда, З. Кёвечеша, М.М. Болдырева, Е.С. Кубряковой, І.М. Кобозевой, І.А. Стернина, В.М. Телия, зокрема і котрі займаються вивченням концептуальної метафори з політичної тексті – Ф. Риготти, До. Шефнер, Про. Экеля, О.Н. Баранова, Д.О. Добровольського, Н.А. Санцевича, О.П. Чудинова.

Методи дослідження. Діяльність використані метод контекстного аналізу, метод когнітивного аналізу, метод метафоричного моделювання, елементи методу кількісного аналізу, метод типології як загальний метод класифікації і описовий метод, котра перебувала узагальненні, інтерпретації і описі даних.

Наукова новизна дослідження полягає у розробці методики, що дозволяє виявити, систематизувати і описати артефактную концептуальну метафору, эксплицируемую в сучасній німецькій політичному дискурсі. Діяльність зроблено спробу комплексного аналізу та описи артефактних метафор, які у текстах німецьких політичних виступів, у вигляді моделювання основних типів метафоричного перенесення, які репрезентують типові способи упорядкування й уявлення соціального досвіду німецькими політиками.

Теоретична значимість залежить від розширенні теоретичної й методологічною бази концептуальних досліджень, у сучасної когнітивної лінгвістиці. Застосування когнітивного підходи до дослідженню метафоричних реалізацій концепту «Політика» на матеріалі німецької політичної промови вносить вагомий внесок у вивчення метафори у тих німецької політичної культури і німецької політичної картині світу. Результати дослідження можна використовувати, з одного боку, як із реконструкції метафоричних репрезентацій концепту «Політика» за іншими класах текстів, і, з іншого боку, під час розгляду інших концептів на матеріалі німецького політичного дискурсу і німецької мови цілому.

Практична цінність праці полягає у тому, що отримане результати можна використовувати в викладанні курсів лексикології і стилістики німецької мови, в спецкурсах по когнітивної лінгвістиці, концептуальним дослідженням в лінгвістиці, лингвокультурологии, і навіть деяким аспектам політичної лінгвістики.

Апробація роботи. Основні становища роботи було викладені у вигляді доповідей у трьох Наукових конференціях у студентів і молодих вчених Кемеровського державного університету (квітень 2001, 2002 і 2003 рр.), двома Міжнародних наукових студентських конференціях «Студент і науково-технічний прогрес» (Новосибірськ, квітень 2002 і 2003 рр.), на Міжнародної науковій конференції «Мова. Міф. Этнокультура» (Кемерово, лютий 2003 р.), на Міжнародної науковій конференції «Сучасна політична лінгвістика» (Єкатеринбург, вересень-жовтень 2003 р.) і IV Міжнародної науковій конференції «Этногерменевтика і антропологія: Мови і світ культури в когнітивному аспекті» (Кемерово, жовтень 2004 р.), і навіть на аспірантські семінарах кафедри німецької філології Кемеровського державного університету (2002-2004 рр.).

Матеріали дисертації відбито у 16 публікаціях.

Положення, винесені право на захист:

1. Метафоричні одиниці з вихідної концептуальної сфери «Артефакт», є предметом справжнього дослідження, є засіб об'єктивації концепту «Політика» і експлікують значимі з погляду німецьких політиків властивості даного концепту. Артефактные концептуальні метафори описують певні політичні реалії, явища і сучасній Німеччині і Європейського союзу.

2. Німецька артефактне метафора має трёхуровневую структуру. Це комплекс трьох груп метафоричних одиниць, які номінують різні види артефактів (механізми, будівлі та особистісні артефакти): метафори механізму, архітектурні метафори і побутові метафори. Кожна група полягає, своєю чергою, ще із видів метафор.

3. Виділення груп метафоричних одиниць на складі артефактной метафори дозволяє побудувати метафоричні моделі і субмодели, відбивають ментальні механізми актуалізації концепту «Політика», і побачити частотність, продуктивність і домінантність моделей.

4. Частотность, продуктивність і домінантність кожної конкретної метафоричної моделі і субмодели обумовлені національно-культурними і личностно-партийными цінностями німецьких наших політиків і визначають значимість ознаки, вираженого моделлю, для німецької політичної еліти.

5. Функциональные властивості субмоделей безпосередньо корелюють зі ступенем труднощі й розгалуженість їх фреймовой структури. Найчастіше використовувані у політичному риториці субмодели мають складнішою фреймовой структурою проти мало уживаними.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7