Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА АМЕРИКА У СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЯЗЫКЕ

Реферат: АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА АМЕРИКА У СУЧАСНОМУ РОСІЙСЬКОМУ ЯЗЫКЕ

Об'єктом справжнього дослідження є мовне уявлення концепту АМЕРИКА у російських публіцистичних текстах.

Актуальність дисертаційної роботи обумовлена общетеоретическими завданнями сучасної лінгвістики і необхідністю: 1) досліджувати форми уявлення когнітивної і культурологічної інформації, розкривала різні сторони объективированных у мові концептів; 2) проаналізувати мовні засоби і способи об'єктивації концептів.

Об'єктом дослідження обраний концепт АМЕРИКА, актуальність якого обумовлена фактичним відсутністю досліджень з даної тематиці. Важливість цих досліджень пояснюється тієї роллю, що відіграють США в світі, зокрема на носіїв російської, культурними, соціальними, економічними і науковими контактами американського й російського народів.

Дослідження з сприйняттю одного народу очима іншого народу із погляду його мовного висловлювання на сучасної лінгвістиці лише починають з'являтися. Зазвичай такі дослідження у межах культурології, соціології, філософії та інших громадських дисциплін. Перші кроки в цьому напрямі зроблено у межах Кемеровської школи, де досліджуються концепти РОСІЯ, АМЕРИКА, НІМЕЧЧИНА, ЄВРОПА, див., наприклад, роботи О.А. Гришиній (2000, 2001, 2002, 2003), Р.Д. Керимова (2003), О.А. Куданкиной (2002, 2003), О.Г. Орлової (2002, 2003), М. В. Піменової (2000).

Перспективним напрямом нині виступає політична лінгвістика, у межах якої досліджуються особливості політичної промови (О.Н. Баранов, Т.С. Вершиніна, Д.О. Добровольський, А.А. Каслова, Н.А. Купина, Г.Б. Ряпосова, О.П. Чудинов). Типові ставлення до різних державах (наприклад, концепти “Франція”, “Сполучені Штати”, “Японія”), про характері народів, про взаємини Росії із різними державами О.П. Чудинов відносить до етнічним стереотипам, котрі чи інакше є такі у мові. На думку О.П. Чудинова, політична сфера (як важливу складову культури) входить у мовну картину світу і концептуализируется певним чином у свідомості (Чудинов 2003: 19).

Інша культура завжди сприймається через призму своїх національних цінностей і особливості характеру, отже, сприйняття Америки і прагнення американців носіями російської дає значний матеріал з вивчення особливостей російського національної вдачі.

У основі цього дослідження перебуває положення про найтіснішого взаємозв'язку когнітивних і мовних категорій. Вивчення мовних форм буде явно неповним без звернення до когнітивним структурам (О.Н. Баранов, А. Вежбицкая, І.М. Кобозева, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков та інших.).

Метою роботи є підставою узагальнююче опис мовних засобів і коштів об'єктивації концепту АМЕРИКА, і навіть виявлення структури досліджуваного концепту. Робиться спроба визначити специфіку ментального об'єкта, стоїть за ім'ям АМЕРИКА та її синонімами. Досягнення поставленої мети перетвориться на роботі вирішуються такі завдання:

1. Визначення мовних репрезентантів концепту АМЕРИКА;

2. Виявлення прямих (первинних) значень репрезентантів концепту АМЕРИКА, подання, і опис у вигляді відповідних фреймів;

3. Вивчення переносних (вторинних) значень репрезентантів концепту АМЕРИКА, виділення відповідних фреймів;

4. Опис засобів і коштів вербалізації концепту АМЕРИКА в російськомовної публіцистиці.

5. Уявлення структури концепту АМЕРИКА на матеріалі словникових дефініцій і публіцистичних текстів.

Відповідно до завданнями дослідження, у роботі використовуються такі методи: метод концептуального аналізу, заснований на буквальному прочитанні сочетающихся безпосередньо з ім'ям АМЕРИКА лексичних, фразеологічних одиниць, метод фреймового аналізу (за М. Мінським, Ч. Филлмором, О.П. Чудиновым), що передбачає уявлення наявну інформацію Америку як структур знань – фреймів. Використовуються також дистрибутивный метод, направлений замінити дослідження поєднуваності лексем і фразеологізмів, які репрезентують концепт АМЕРИКА, метод аналізу словникових дефініцій, класифікаційний метод, описовий метод, і навіть статистичний метод, до складу якого кількісний прийом.

Матеріалом дослідження послужили лексеми і синтаксичні конструкції (близько 3 тисяч одиниць) з включеним компонентом, вербализующим концепт АМЕРИКА, зібрані методом суцільний вибірки із центральних багатотиражних газет: «Аргументи як факти», «Комсомольська щоправда», «Вісті», і навіть газети «Іноземець» загальним обсягом понад 10 000 сторінок. Хронологические рамки дослідження охоплюють період із 1997 по 2003 рік. У матеріал дослідження включені також дані тямущих, енциклопедичних, асоціативних, синонімічних словників.

Звернення до газетним текстам як джерело матеріалу на дослідження зумовлено частотністю звернення до цієї теми Америки. Як справедливо зазначає Г.Я. Солганик, «мову засобів створює той чи інший картину світу, й у сенсі когнітивний аспект стає однією з головних. Важливо з'ясувати, у яких специфіка в цієї картини світу з порівнянню з наївною картиною, з наукової, з, релігійної тощо.» (Солганик 2000: 33). Публіцистика, «за всієї своєї специфіці, безумовно, відбиває общеязыковые тенденції» (Костомаров 1999: 79). Можна не сумніватися те що, що державні кошти масової інформації (ЗМІ) по-різному відбивають політичну дійсність. Причини такої варіативного уявлення неминучого у рамках преси на матеріалі однієї й тієї ж мови природно вбачати у реформі неоднорідності прийнятої ідеології й різному політичних уподобаннях (порівн. тексти опозиційної і проурядової преси). Вибір газет, мають якесь одне спрямованість, мабуть, перешкодив б виявити максимально повне кількість ознак досліджуваного концепту.

Критеріями відбору періодичних видань з вивчення концепту АМЕРИКА з'явилися:

1. Область поширення і щодо великий тираж.

2. Переважаюча орієнтація на масового читача.

3. Неявно виражена політична спрямованість.

4. Видання, виходять російською.

5. Відносна регулярність звернення до цієї теми Америки.

Наукова новизна у тому, що на посаді об'єкта дослідження обраний концепт, що стосується політичній сфері, тому більшою мірою ідеологізований. Найбільш продуктивним підходом до дослідження мовних явищ сучасна лінгвістика визнає міждисциплінарну вивчення, яка передбачає використання прийомів, методів культурології, з психології та інших наук. Проблема взаємозв'язку мови та культури вимагає саме такої міждисциплінарного рішення. Діяльність вперше комплексно досліджується вся сукупність засобів і коштів мовного висловлювання концепту АМЕРИКА в публіцистичних текстах у період 1997-2003 рр., описуються різні фрейми, субфреймы і слоты, складові структуру досліджуваного концепту.

Теоретична значимість дисертаційної праці полягає у тому, що вноситься певний внесок у розвиток теорії когнітивних досліджень. Представляючи собою спробу системного описи концепту АМЕРИКА, дослідження дає можливість виявити специфіку бачення і її уявлення фрагмента світу, так званої Америкою, властивою носіям російської (у межах публіцистичного стилю). Теоретична значимість дисертаційного твори визначається також можливістю використання результатів щодо загальних закономірностей мовної організації сучасних текстів в російськомовної політичної публіцистиці. У цьому матеріали роботи стануть у пригоді щодо мовної картини світу лише одну фрагмента дійсності (соціально-політичної сфери), а й мовної картини світу загалом, репрезентированной текстами періодичної преси.

Натомість на захист виносяться такі становища:

1. Концепт АМЕРИКА вербализуется в публіцистичних текстах й у наївною картині світу носіїв російської як складної структури ознак, об'єднаних в слоты, субфреймы і фрейми; зміст концепту АМЕРИКА об'ємніше однойменної мовної сутності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5