Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСУ

Реферат: АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АНГЛОЯЗЫЧНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСУ

СПІЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферируемая дисертація присвячена дослідженню особливостей вислови й реалізації оцінкової значення англомовному диалогическом дискурсі. Неабиякий інтерес до оцінковості у спілкуванні, посилений антропоцентрическим характером сучасних лінгвістичних студій, дозволяє розкрити когнітивні механізми і дискурсивну специфіку процесу оцінювання. Інтерпретація світовідчуття, соціального статусу, мислення, втілена у промови індивіда, пов'язана, передусім, з її спроможністю аналізувати й породжуватиме судження з оцінкою відповідно до власної картиною світу (Н.Д.Арутюнова, Е.М.Вольф, Т.А.Космеда, Н.И.Сукаленко). У дисертаційної роботі розглядається різновид оцінки, що з ціннісним сприйняттям що говорять об'єктів навколишньої дійсності, – аксіологічна оцінка (Н.Д.Арутюнова, А.В.Зубов, С.Н.Колесник, Т.А.Космеда, Н.Н.Миронова, Е.Н.Старикова, В.Н.Телия, О.В.Яшенкова).

Лингвистические дослідження вітчизняних і зарубіжних мовознавців були присвячені вивченню різних аспектів оцінкової значення, саме: лексико-семантичних (А.В.Зубов, Е.М.Вольф, В.Н.Кириллова, Л.М.Киричук, Г.Г.Кошель, М.А.Минина, J.Channell, A.Wierzbicka) і прагматичних характеристик оцінки (Н.Д.Арутюнова, С.Ю.Ильина, Й.Сипко, Е.И.Федотова), оцінковості в фразеології (А.В.Кунин, Л.Г.Заятуева), у висловлюваннях певного типу (И.А.Беляева, Т.А.Крысанова), в мінімальних диалогических єдностях (О.В.Яшенкова), оцінкової значення як компонента тексту (S.Hunston, G.Thompson). У межах дискурсивної парадигми здійснено аналіз типів дискурсу, зокрема, політичного (А.Д.Белова, О.Е.Поляк, О.С.Фоменко), аргументативного (А.Д.Белова, Т.А.Мирончук, F.H.van Eemeren, R.Grootendorst, A.Fisher), спонукального (Т.Н.Никульшина, Л.Г.Ряполова, S.Jacobs, S.Jackson), ділового (О.С.Сыщиков), журналістського і юридичної (A.Fakhri), розмовного (А.Н.Баранов, Г.Е.Крейдлин, D.Tannen, H.Sacks, E.A.Schegloff, G.A.Jefferson), комічного (M.Versteeg). У лінгвістичної літературі є також роботи, присвячені оціночному дискурсу на матеріалі текстів рецензій і реклами німецькій мові (Н.Н.Миронова) і эмотивно-оценочному дискурсу у російській (Т.А.Трипольская). Попри численність робіт, у яких исследо валися різні аспекти оцінкової значення, аксіологічна оцінка як невід'ємний компонент промови індивіда, актуалізована в дискурсі, не отримала всебічного висвітлення. Недостатньо дослідженим також залишається аналіз особливостей побудови діалогічного дискурсу з погляду аксиологической тактико-стратегической діяльності коммуникантов, обуслов ленній оцінним сприйняттям дійсності. Отже, детальне комплексне дослідження аксиологической оцінки з урахуванням її логико-семантических, прагматичних і комунікативних особливостей в англомовному диалогическом дискурсі у межах дискурс-анализа до нашого часу не проводилося, що визначило вибір теми даної дисертаційної роботи.

Актуальність дисертації обумовлена загальної спрямованістю сучасної лингвопрагматики на комплексний підхід до розкриття механізмів продукування дискурсу і через специфіку його побудови. Дослідження логико-семантических і прагматичних особливостей оцінкової значення крізь призму його комунікативної реалізації сприяє також конкретизації ознак і основних складових діалогічного дискурсу.

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертація виконано відповідність до планом науково-дослідної роботи кафедри граматики й історію англійської мови Київського національного лінгвістичного університету. Проблематика дисертації вписується до кола проблем, які досліджуються відповідно до госбюджетной наукової темі “Типологія і функцио нирование мовних одиниць фонетичної, граматичної і лексичній систем німецьких і романських мов: когнітивний, комунікативний і прагматичний аспекти” (Тема затверджена ученим радою Київського державного лінгвістичного університету, протокол № 5 від 27 січня 1997 року).

Дляанализа дискурсивної моделі реалізації оцінкової значення дослідженні було сформульовано робоча гіпотеза, джерело якої в припущенні, що комбінація оціночних компонентів з комунікативними засобами реалізації – стратегіями, тактиками і мовними ходами утворюють стійку цілісну структуру діалогічного дискурсу, наявність якої дозволяє говорити про його аксиологической спрямованості.

Мета справжнього дисертаційного дослідження у визначенні аксиологической структури англомовного діалогічного дискурсу шляхом виявлення логико-семантических, прагматичних і дискурсивних особливостей засобів вираження оцінки й умов реалізації оцінкової значення.

Вивчення проблеми показало, що досягнення що надійшла цій роботі мети передбачає рішення наступних завдань:

· виявити сукупні мовні і внеязыковые чинники, які б реалізації оцінкової значення дискурсі;

· уточнити поняття діалогічного дискурсу, його основні характеристики і параметри з урахуванням аксиологических тактик і стратегій коммуникантов;

· встановити критерії розмежування оцінкової дискурсу як самостійного типу дискурсу і оцінкової субдискурса як підлеглого елемента дискурсу іншого типу;

· визначити типи оцінкової значення, які у англомовному диалогическом дискурсі;

· виділити граматичні і прагматичні кошти реалізації оцінки;

· досліджувати основні складові аксиологической структури англомовного діалогічного дискурсу;

· сконструювати і описати дискурсивну модель актуалізації оцінкової значення.

Об'єктом дисертаційного дослідження виступає аксіологічна структура діалогічного дискурсу сучасного англійської.

Предметом дослідження є логіко-семантичні, прагматичні і дискурсивні особливості реалізації оцінки на диалогическом дискурсі.

Матеріалом дослідження послужили діалогічні дискурси персонажів художньої прози британських і американських авторів другої половини сучасності. Методом суцільний вибірки відібрали і проаналізоване 200 фрагментів дискурсів, де була знайдено 3670 аксиологических одиниць різних мовних рівнів.

Наукова новизна дисертації у тому, що у рамках дискурс-анализа було профінансовано комплексне дослідження феномена оцінки на дискурсі з урахуванням внеязыковых особливостей поведінки коммуникантов на матеріалі сучасного англійської. Новим є й виявлення аксиологической структури діалогічного дискурсу із типології тактик і номенклатури стратегій, що використовуються у ньому, і навіть побудови оцінної моделі у комунікації; визначення статусу оцінкової дискурсу і оцінкової субдискурса. У межах цього дослідження уперше оце отримала дозвіл проблема існування непрямої і имплицитной оцінки як розписування окремих лінгвістичних явищ, відмінних своїми прагматичними характеристиками.

Теоретичне значення праці полягає у новий підхід до аналізу мовних одиниць із поповненням знання лінгвістичному статусі аксиологической оцінки і з позицій лингвопрагматики, і з позицій дискурс-анализа. У дисертації углублены теоретичні основи питань класифікації типів дискурсу та її змістовних характеристик шляхом виділення, тож типологизации тактик і стратегій, які у англомовному дискурсі. Отже, робота є внеском у загальну теорію дискурсу. У диссертационном дослідженні також уточнюються становища семантики і прагматики щодо пресуппозиций, імплікацій і явища косвенности з тексту.

Практична цінність дисертації залежить від можливість застосування отриманих успіхів у курсах теоретичної граматики (розділи “Теорія мовних актів”, “Аналіз дискурсу”), стилістики англійської (розділи “Стилистический синтаксис”, “Інтерпретація тексту”), практики перекладу. Результати дослідження можуть також використовуватися в спецкурсах з лінгвістики тексту, основ теорії мовної комунікації і мовного взаємодії, під час занять за сталою практикою усній і письмовій промови, під час проведення наукових досліджень про по англійської філології.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7