Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ГЛАГОЛЬНО-ПОСТПОЗИТИВНЫЕ ОСВІТИ У ЯЗЫКЕ РОМАНУ Ч. ДИККЕНСА “ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА” (коммуникативно-прагматический аспект)

Реферат: ГЛАГОЛЬНО-ПОСТПОЗИТИВНЫЕ ОСВІТИ У ЯЗЫКЕ РОМАНУ Ч. ДИККЕНСА “ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ПИКВИКСКОГО КЛУБА” (коммуникативно-прагматический аспект)

Дисертація присвячується проблемі визначення мовного статусу уровневой приналежності структурних утворень “глагол+постпозитив”.

Інтерес лінгвістів до проведення порівнянних досліджень у сфері семантики пояснюється складністю відображення об'єктивної дійсності різними мовами. Идиоматичность та зберегти індивідуальність лексичного значення слова сприяють, а перешкоджають повної переводимости одиниць однієї мови в інший.

Актуальність досліджуваної проблеми обумовлюється як зверненням до вивчення лексичних одиниць, які у словниковому складі настільки помітне місце і постійно пополняющихся новими одиницями, а й необхідністю висвітлити ряд закономірностей у тому освіті та, головне, їх семантикою, які досі було.

Пошуки критеріїв глагольно-постпозитивных утворень (ДВО), зрештою відбивають позицію лінгвістів щодо мовного (уровневого) статусу утворень типу come in, speak up, та інших. У процесі визначення структури ДВО за рівнем спаяності складових компонентів (дієслово і постпозитив) і за характером впливу семантики постпозитива на семантику дієслова у роботі обгрунтовується визначення статусу ДВО або як аналітичних слів, або як словосполучень.

У працях вітчизняних і іноземних авторів ДВО вивчалися з погляду їх походження та розвитку [Samuels 1972, Hiltunen 1983, Denison 1985, Ивашкин 1988 та інших.], з позицій дослідження вкладу значень компонентів в семантику комплексу [Bolinger 1977, Lipka 1972, Meyer 1975, Духон 1983, Brinton 1988 та інших.], ні з погляду їхнього поведінки у різних функціональних стилях [Миколаєва 1989]. У дисертації наголошується розуміння ДВО як єдиного, цілісного номинативного освіти. На відміну від виконаних раніше досліджень, у центрі уваги виявляється взаємодія між дієсловом і постпозитивом, що веде до створення нової интегративного значення, яке, на переконання, може бути описано при окремому вивченні самих постпозитивов або за вивченні конкретних значень, які різнять ДВО від вихідних дієслів. Іншими аспектами дослідження є причини умови розвитку багатозначності у вживанні одного ДВО, отже, ті внутрішні зв'язку, які характеризують розвиток семантичної структури однієї й тієї ж ДВО.

Номинативная роль ДВО сприймається як закономірна реалізація деривационных потенційні можливості, закладених сусідніх морфологічних одиницях – дієслові і постпозитиве, пов'язаних особливими відносинами. Оскільки ДВО становлять значний пласт словникового складу, їх науковий аналіз є актуальним необхідним для з'ясування шляхів поповнення лексики у сенсі їхнього номинативной ролі й функціонування мові.

Вибір теми визначається незавершённостью дослідження проблеми типологічною характеристики лексики сучасного англійської, розкривала приватний питання утвореннях такого типу, лінгвістичний статус до цього часу залишається дискусійним. Свідченням доцільності дослідження є чисельне зростання цих утворень та його функціональна активність у процесі комунікації. Нерозробленість причин освіти нових значень багатозначних ДВО і, взаємозв'язок всіх значень всередині багатозначного ДВО передбачає їх широкий семантичний аналіз, включаючи особливості їх контекстуального вживання і обліку ситуації комунікації, у межах якому вони створюються. Діяльність досліджується коммуникативно-прагматический аспект двомовної комунікативного процесу, заснованого на соотнесении вихідного і вторинного, на рішенні проблеми відправника, несе комунікативну навантаження, і проблеми одержувача для найповнішого розуміння комунікативної суті.

Наукова новизна роботи обумовлена недостатністю спеціальних теоретичних досліджень з проблемі визначення рівня повноти наречных властивостей (коефіцієнта адвербиальности qа) кожного наречного слова, сочетающегося з to be. Наречные слова при дієслові to be включають як власне прислівники, а й багато деадвербиализованных слів, різняться за рівнем їхньої близькості до прислівникам. Новизна дослідження полягає й тому, що робиться спроба проаналізувати внутрішні і його зовнішні зв'язку з тексту у плані коммуникативно-прагматической спрямованості відправника і одержувача повідомлення. Дослідження ведеться у руслі розуміння текстології як складової комунікативного процесу, лише на рівні перекладу з однієї мови в інший. Визначення й дослідження коммуникативно-прагматической спрямованості тексту відкривають можливості найповнішого уявлення всіх функціональних системних зв'язків в різних прагматичних рівнях комунікації у певній предметної області.

Матеріалом дослідження послужили ДВО типу come in, to be out, хто був вилучено з роману Ч. Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу” для перекладу і зіставлення у трьох варіантах перекладу російською мовою:

1) Переклад І. Введенського [ДПК 1853];

2) Переклад М. Шишмарёвой [ДПК 1894];

3) Переклад А. Кривцовой та О. Ланна [ДПК 1984].

Загальний обсяг дослідженого матеріалу, включаючи похідні від утворень типу to take off, становить близько 6.000 словникових одиниць і більше 5.000 прикладів мовних вживань у мові тексту дослідженого роману.

Об'єктом дослідження є розгляд сутності процесу перекладу художнього тексту, зокрема ДВО у трьох варіантах перекладу роману Ч. Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу”.

Предметом дослідження служить динамічно розвиваючись у сучасному англійській численна група утворень зі структурою “глагол+элемент типу up”. Першими компонентами цих роздільно оформлених утворень служать частотні дієслова, переважно німецького походження, а другими компонентами – елементи, формально збігаються з приводами і говірками. Без детального семантичного аналізу даних одиниць неможливо точне опис їх лінгвістичної природи.

Мета справжнього дослідження полягає у вивченні структури та шляхів формування та розвитку семантики ДВО, в поясненні закономірностей розвитку семантики лексем типу out, представлених ДВО, у пошуках явищ і закономірностей, які впливають інтеграційний процес у умовах комунікації. У центрі уваги виявляється взаємодія між дієсловом і постпозитивом. Ставиться мета виявлення коммуникативно-прагматического аспекти метамови перекладу з прикладу ДВО англійської мови трьох варіантах перекладу.

Відповідно до визначенням мети перетвориться на дисертації ставляться такі завдання:

1) дослідження відносин між семантикою всього ДВО і семантикою складових його компонентів;

2) виявлення проблеми уровневой приналежності ДВО;

3) розгляд історичної аспектности питання про джерела походження ДВО;

4) виявлення коммуникативно-прагматического аспекти метамови перекладу з прикладу ДВО англійської мови трьох варіантах перекладу;

5) встановлення явища устойчивости/неустойчивости поєднань наречных слів з дієсловом to be;

6) опис семантичних особливостей кожної лексеми (елемента типу out) зокрема і разом із дієсловом to be;

7) виявлення метамови перекладу ДВО у мові досліджуваного роману Ч. Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу”;

8) аналіз поліваріантність перекладів роману Ч. Діккенса “Посмертні записки Піквікського клубу”;

9) встановлення форм прояви коммуникативно-прагматической інтенції перекладач у плані проблеми розуміння художнього тексту.

Реалізація поставлених завдань, і навіть изучаемый матеріал визначили різноманітні методи аналізу: метод фразеологічної ідентифікації, метод семантичного аналізу та інтерпретації словникових дефініцій, метод побудови семантичних формул, порівняльний аналіз, метод суцільний вибірки, і навіть индуктивно-дедуктивный метод, що дозволяє узагальнювати результати, отримані під час спостереження і класифікації.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6