Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

ДВУСОСТАВНЫЕ РЕЛЯЦИОННО–ПРЕДМЕТНЫЕ ПРОПОЗИЦІЇ КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ТИПУ

Реферат: ДВУСОСТАВНЫЕ РЕЛЯЦИОННО–ПРЕДМЕТНЫЕ ПРОПОЗИЦІЇ КВАЛИФИЦИРУЮЩЕГО ТИПУ

Предметом дисертаційного дослідження є двусоставные реляционно-предметные пропозиції (далі ДРПП) квалифицирующего типу у російському й англійською мовами мовами. У що така пропозиціях дається характеристика чи оцінка грамматического предмета, названого підлягає, через встановлення відносин останнім і граматичним предметом, позначених у складі присудка: Промінь був яскраво-червоного кольору; Разглашать це в ваших інтересах; Він був розлютований; The floor was of green marble; It would be in their interests to go along with it; He was in a fury.

Вхідні у складі присудка цікавлять нас пропозицій предикативные предложно-именные поєднання і прислівники з кваліфікуючим значенням стали об'єктом вивчення вітчизняних і – рідше – англомовних мовознавців досить давно, проте довгий час отримували у основному формальне, структурне трактування при недостатньою диференціації їх семантики (Шахматов 2001; Грамматика…1954; Грамматика…1970; Сергєєва 1970; Безденежных 1972; Російська граматика 1980; Collins COBUILD…1991 та інших.), котра лише як форми, які заміщають типові у цій функції адъективные поєднання (Ilyish 1965; Бархударов 1966; Почепцов 1971; Структурный синтаксис…1972; A Comprehensive Grammar…1992; Грамматика…1999). Більше детальне, але завжди вичерпне опис семантики російських предикативных предложно-именных поєднань ввозяться межах одного чи навіть кількох форм (Рословец 1960; Лекант 1963; Безденежных 1971; Чернов 1985 та інших.). Появившиеся останнім часом комплексні описи російських предикативных предложно-именных поєднань орієнтовані й не так з їхньої семантику, скільки на обраний аспект описи (фразеологизация (Симчич 2000), типи переосмысленных початкових синтаксичних відносин (Пряников 2000)).

Дослідження Г.А. Золотовой підтверджують, що “іменні, а чи не дієслівні синтаксемы виявилися головним ключем до синтаксичному механізму російської” (Золотова 1988: 12), у зв'язку з ніж як ніколи актуальними російської граматики набуває функціональний підхід до конструктивним властивостями і можливостям падежных і предложно-падежных форм (там-таки).

У реферируемой роботі розгляд зазначених пропозицій проводиться у руслі номинативного синтаксису в опорі на розроблену проф. А.М. Ломовым концепцію типологічного описи російського пропозиції. У цьому концепції класифікація пропозицій складає основі їхніх семантико-функциональных властивостей, у своїй приймаються до уваги (1) узагальнена категориально-грамматическая (частеречная) семантика ядерних репрезентантів присудка (точніше, його речовинного компонента) і (2) функція щодо предмета-подлежащего (Ломов 1994).

Актуальність дослідження зумовлена тим, що за умови семантизации синтаксичних досліджень виникла потреба в комплексному, многоаспектном описі як системи пропозицій у цілому, продовжує їх окремих класів, в разноструктурных мовами. Клас ДРПП представляє дуже продуктивну і семантично багату синтаксичну модель у двох аналізованих мовами, особливо у російському.

Мета дослідження у тому, щоб виявити і проаналізувати основні закономірності змістовною та формальної організації ДРПП на матеріалі мов різного ладу. Досягнення поставленої мети передбачає рішення з трьох основних завдань:

1) виявлення корпусу аналізованих пропозицій у російською та англійською мовами;

2) встановлення закономірностей семантико-функционального і формального варіювання компонентів номинативного центру цікавлять нас пропозицій;

3) визначення спільних цінностей і специфічних чорт росіян і англійських ДРПП як у плані змісту, і у плані висловлювання.

Методика дослідження. Основними методами, які у роботі, є метод спостереження, метод лінгвістичного експерименту, і метод порівняльного аналізу. Діяльність також застосовуються елементи трансформаційного методу.

Матеріалом на дослідження послужили пропозиції (понад 6000 прикладів), витягнуті методом суцільний вибірки з художніх творів російській та британської красного письменства сучасності (переважно другої половини) різних жанрів і стилів; наукової літератури тієї самої періоду; публіцистичних статей у російських і британських періодичних виданнях за 1996-2002гг.; електронної бази даних англійської Sara Search (далі SS); телефільмів; тілі- і радіопередач, і навіть з розмовної мови (далі РР). Окремі приклади взяті з словника Longman Dictionary of Contemporary English (далі LD).

Натомість на захист виносяться такі становища.

1. За своїми номинативным властивостями і росіяни, і англійські ДРПП квалифицирующего типу розпадаються на дві ядерні семантико-функциональные різновиду: (1) ДРПП з функцією кваліфікації предмета-подлежащего щодо його властивостей і (2) ДРПП з функцією кваліфікації предмета-подлежащего щодо його станів. ДРПП з функцією кваліфікації предмета-подлежащего щодо його найближчого оточення представляють периферійну групу.

2. І на російських, й у англійських пропозиціях аналізованого типу спостерігається взаємозалежність перетинів поміж підлягає і присудком за способом їх мовного уявлення, що виявляється наступного: (а) при підметі, репрезентированном пропозитивным комплексом, у складі присудка будь-який семантико-функциональной підгрупи обов'язково використовується абстрактне іменник; (б) при підметі, репрезентированном конкретно-предметным іменником, у складі присудка семантико-функциональной групи “Кваліфікація предмета-подлежащего щодо його станів” обов'язково входить абстрактне іменник; (в) при підметі, репрезентированном конкретно-предметным іменником, у складі присудка семантико-функциональной групи “Кваліфікація предмета-подлежащего щодо його найближчого оточення” обов'язково входить конкретно-предметное іменник.

3. Що стосується приватних семантико-функциональных підгруп спостерігаються розбіжності між російськими та англійськими пропозиціями такого типу, причому номинативная семантика російських ДРПП представлена багатші і дифференцированнее.

4. Риси подібності між російськими та англійськими ДРПП помітнішими на семантико-функциональном рівні, ніж формально-грамматическом.

Наукова новизна дослідження залежить від того, що він вперше зроблено спробу комплексного семантико-функционального описи ДРПП квалифицирующего типу з погляду їх номинативных властивостей і коштів на свою висловлювання, і навіть можливостей їхнього варіювання в разноструктурных мовами.

Теоретична значимість дослідження у тому, що його результати дозволяють поглибити і систематизувати знання про засоби сказуемостной кваліфікації грамматического предмети й про характер мовних коштів, що використовуються даної мети може російською та англійською мовами.

Практична цінність дослідження залежить від можливості використання результатів і емпіричного матеріалу в курсах лекцій і практичних занять із мовознавства, синтаксису російського народу та англійської, перекладу, і навіть розробки спецкурсів і навчальних посібників з синтаксису сучасного російського народу та англійської, зокрема, лексично орієнтованої граматики.

Апробація дослідження. Основні становища дослідження викладалися в доповідях на міжнародної науково-методичною конференції “Актуальні проблеми мовної освіти Росії у ХХІ столітті” (Воронеж, жовтень 2000), на науковій конференції “Переклад: язик, і культура” (Воронеж, вересень 2001) і наукових сесіях ВДУ (Воронеж, квітень 2001, 2002). Опубликованы тези двох доповідей і трьох статті.

Структура дисертації. Дослідження складається з Передмови, Введение, двох глав, Укладання, Додатка, списку джерел прикладів і списку використаної літератури.

Зміст дисертації.

У Предисловии обгрунтовується актуальність обраної теми, констатуються цілі й завдання роботи, формулюються становища, винесені право на захист, визначаються методи аналізу, наукова новизна, теоретична і практична значимість дослідження.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8