Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Основні засади ефективного корпоративного управління

Реферат: Основні засади ефективного корпоративного управління

Зміст

Запровадження ……………………………………………………………………………… 3

Основні елементи системи ефективного корпоративного управління …… 4

Національні принципи корпоративного управління у Україні ………………. 6

Укладання ………………………………………………………………………… 12

Список використаної літератури ………………………………………………. 13

Запровадження

Характер й особливо системи корпоративного управління визначаються цілому поруч загальноекономічних чинників, макроекономічної політикою, рівнем конкуренції на ринках товарів хороших і факторів виробництва. Структура корпоративного управління також залежить від правовій та економічній інституціональної середовища, ділової етики, усвідомлення корпорацією екологічних та громадських інтересів.

Немає єдиної моделі ефективного корпоративного управління. У той самий час, робота, проведена Організації економічної та розвитку (ОЕСР), дозволила виявити деякі загальні елементи, які у основі корпоративного управління. У рекомендаційному документі Організації економічної та розвитку ("Принципи корпоративного управління") визначено принципові позиції місії корпорацій, засновані цих загальних елементах. Вони сформульовані те щоб охопити різні існуючі моделі. Ці "Принципи" зосереджені проблем управління, які з'явились у результаті відділення власності від керівництва. Деякі інші аспекти, що стосуються процесів прийняття рішень на компанії, такі, як екологічні і етичні питання, також прийнято до уваги, але в детальної формі вони розкрито за іншими документах ОЕСР (включаючи "Керівництво" для транснаціональних підприємств, "Конвенцію" і "Рекомендацию боротьби з хабарництвом"), соціальній та документах інших організацій.

Основні елементи системи ефективного корпоративного управління

Відповідно до принципів корпоративного управління ОЕСР структура корпоративного управління має захищати права акціонерів. До основною з них ставляться: надійні методи реєстрації права власності; відчуження або передачі акцій; отримання необхідної інформації про корпорації на на часі і регулярної основі; співчуття й голосування загальних зборах акціонерів; участь у виборах правління; частка у прибутку корпорації.

Структура корпоративного управління має забезпечувати однакову ставлення до акціонерів, включаючи малих акціонерів та іноземних акціонерів, всім необхідно забезпечити ефективний захист у разі порушення їх прав.

Структура корпоративного управління має визнавати передбачені Законом права зацікавлених осіб і заохочувати активну співпрацю між корпораціями й зацікавленими особами, у створенні багатства та робочих місць і забезпечення стійкості фінансового добробуту підприємств.

Дослідження Організації Економічного Співпраці та розвитку дозволили виділити чотири ключових принципу ефективного корпоративного управління:

· чесність: інвестори мають бути впевнені, що й власність надійно захищена від експропріації;

· прозорість: підприємства вже повинні своєчасно розкривати достовірну і повну інформацію про своє фінансове становище;

· подотчетность:менеджеры підприємства вже повинні бути підзвітні власникам чи призначеними ними менеджерами і аудиторам.

· ответственность:предприятия повинні дотримуватись законів і етичних норм суспільства.

Основні елементи системи ефективного корпоративного управління містять у собі:

· зовнішні (країнні) чинники:

- загальний стан економіки;

- залишались культурні традиції;

- нормативно-правові акти і механізми їхнього виконання: законодавство з приводу створення і функціонуванні підприємств різних організаційно-правових форм власності, законодавство про захист інвесторів, законодавство про політичне банкрутство, законодавство про ринок цінних паперів;

- регулювання ринку цінних паперів;

- інформаційна інфраструктура: стандарти фінансової звітності, аудиту, вимоги до повноті, достовірності й своєчасності розкриття інформації;

- ринки: акціонерного і позичкового капіталу, праці (особливо управлінського) та інших.

· внутрішні чинники (чинники підприємства):

- установчі документи підприємства: права акціонерів і кредиторів щодо участі до прийняття ключових стратегічних рішень, в призначенні Ради директорів і правління, механізми захисту від инсайдерских угод, реєстрація прав власності та інших;

- прозорість: своєчасність, достовірність і повнота розкриття інформації фінансове становище підприємства, його зобов'язання, структурі власності (Україні особливо гостра перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності);

- процедура обрання і функціонування Ради директорів і правління.

Низький рівень практики корпоративного управління надає негативний вплив залучення інвестиції, і навіть сприяє формуванню більших проблем системного характеру на національному й регіональному рівнях. Це свідчить, що необхідно визначення рейтингу корпоративного управління.

Такий рейтинг і супутній йому аналіз дозволяють диференціювати емітентів цінних паперів у певній для ринкового середовища.

Створення рейтингу корпоративного управління важливо, як самим компаніям, і інвесторам, а вже про акціонерів компанії. Рейтинги потрібні компанії для:

· диференціації у власних очах інвесторів з допомогою розкриття інформації про стандарти корпоративного управління;

· додаткового інформування інвесторів у процесі залучення капіталу (при початковому розміщення, під час випуску корпоративних облігацій);

· використання газу як орієнтиру для вдосконалення процедур корпоративного управління.

Потенційним інвесторам рейтинги необхідні:

· розуміння особливостей функціонування компанії та котирування відповідних характеристик ризиків;

· розуміння застосовуваних керівництвом компанії методів врахування інтересів акціонерів, включаючи міноритарних;

· отримання додаткового інформації після ухвалення інвестиційних рішень стратегічними і портфельні інвестори;

· розуміння відносної ступеня прозорості компанії.

Акціонерам рейтинги необхідні:

· розуміння рівні захисту прав власності акціонерів;

· розуміння здібності менеджменту управляти компаній у інтересах акціонерів і найбільш компанії.

Національні принципи корпоративного управління у Україні

Сьогодні вдосконалення корпоративного управління на національному рівні є важливим напрямом зусиль багатьох країн. Однією з інструментів, що використовується досягнення цієї мети, є національних принципів (кодексів) корпоративного управління. Приводом до появи цих документів стало:

• по-перше, усвідомлення неможливості розв'язання всіх цих проблем, що у сфері корпоративного управління, виключно лише на рівні національного законодавства і необхідності їх врегулювання шляхом упровадження етичних норм в практику корпоративного управління;

• по-друге, сприйняття корпоративного управління, як важливого чинника національного поступу й необхідність існування за умов міжнародного конкурентного середовища.

Сьогодні багато країн розглядають корпоративне управління як невід'ємну частину ринкової економіки, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності на міжнародних ринках і поліпшення показників економічної діяльність у цілому.

Тож у Україні знадобилися викладі принципів, і рекомендацій на шляху успішної реалізації практики корпоративного управління за дотримання загальноприйнятих міжнародних стандартів, але з урахуванням національних особливостей і недавньої спроби. Для цього він наприкінці 2003 р. Державної комісією по цінних паперів і фондового ринку (надалі ГКЦБ і ФР) було вирішено про затвердження принципів корпоративного управління.

Принципи корпоративного управління мають рекомендаційний характері і розраховані на добровільне застосування. Основними їх розділами є:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3