Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз і удосконалення фірмового стилю організації

Реферат: Аналіз і удосконалення фірмового стилю організації

Аналіз і моральне вдосконалення фірмового стилю організації

(з прикладу ТОВ "Заклад № 27")

Оглавление

Запровадження. 3

Глава 1. Фірмовий стиль - як складова іміджу організації. 5

1.1. Поняття і значення фірмового стилю в організацію. 5

1.2. Структурні елементи фірмового стилю, і механізми створення. 16

Глава 2. Аналіз основних економічних показників діяльності організації 29

2.1.Анализ продажу та ринків збуту. 37

2.2.Анализ кваліфікаційного і вікового складу персоналу. 56

2.3.Анализ оплати праці за рівням управління. 61

Глава 3. Аналіз гніву й структура використання фірмового стилю досліджуваної організації. 68

3.1. Аналіз конкурентного середовища й використовувані фірмові стилі конкурентів 68

3.2. Аналіз переваг і повним вад чинного фірмового стилю. 75

Глава 4. Пропозиції для вдосконалення фірмового стилю. 82

Укладання. 86

Список використовуваної літератури 88

Запровадження

Активне розвиток економіки нашій країні, тісна взаємодія із оточуючими створює умови, у яких кожне торгове підприємство має брати участь у конкурентної боротьби за свого покупця. На зміцнення ринкових позицій торгового підприємства впливають різноманітні чинники. До трьох чинників належить фірмовий стиль підприємства. Будучи складовою нематеріальних активів, вона має ж велике значення на шляху зростання ринкову вартість компанії, як і його фінансово-господарські показники.

Актуальність цієї теми у тому, створення фірмового стилю– невід'ємний атрибут будь-який успішної сучасної компанії. Розробка фірмового стилю у всіх його проявах разом із високим якістю готової продукції створює чудовий імідж фірми, просуваючи її в ринку, отже, сприяючи постійного підвищення інтересу до выпускаемым нею продуктам, через фірмову символіку відбувається важливий процес просування компанії, бренду.

Фірмовий стиль забезпечують формування сприйняття конкретних атрибутів іміджу, формованих засобами маркетингу, грає визначальну роль у взаємодії компанії з партнерами, співробітниками, постачальниками, акціонерами і клієнтами грає фірмовий стиль компанії. Саме впливає формування їхні думки про компанії, рівень довіри до неї і готовність вкладати свої фінансові ресурси у цей бізнес. Але щоб компанія отримала максимальну користь від власного фірмового стилю, дії з його формуванню, підтримки і захисту мають стати той самий обов'язкової частиною щоденної роботи, як продажу чи бухгалтерський облік.

Отже, фірмовий стиль компанії все це важлива складова в успішному просуванні бренду фірми. Він формує імідж компанії та є своєрідною базисом для дальшого поступу бізнесу.

Базовими теоретичними джерелами даного дипломного проекту є роботи з значенням, розробці фірмового стилю, які у роботах: Барнетт Дж., Моріарті З., Блека З., Блажнова Е.А., Гольмана І.А., Гридневой Е.А., Даулинга Р. та інших.

Метою дипломного проекту є аналіз політики та вдосконалення фірмового стилю ТОВ «Заведения 27».

Досягнення поставленої мети вимагає розв'язання наступних завдань:

- Вивчення поняття і значення фірмового стилю в організацію;

- Аналіз структурних елементів фірмового стилю, і механізмів їх створення;

- Розгляд основних економічних показників діяльності організації;

- Аналіз гніву й структури використання фірмового стилю досліджуваної організації;

- Розробка пропозицій з удосконалення фірмового стилю досліджуваної організації;

Об'єктом дослідження є фірмовий стиль організації.

Предметом дослідження є особливості фірмового стилю ТОВ «Заведения 27».

Глава 1. Фірмовий стиль - як складова іміджу організації

1.1. Поняття і значення фірмового стилю в організацію

Стиль ідентифікує фірму чи продукт і є складовою іміджу компанії.

Розглянемо поняття фірмового стилю. Його дефініції, наведені у різних ис точниках, було проаналізовано в радянський час, як у тезаурусе тих, хто займався рекламою, словосполучення «фир менный стиль» лише, коли прийшла мода нею. Відповідно до цього аналізу, зробленому М. Добробабенко[1], можна выде лити кілька визначень стилю.

Стиль – це спільність образною системи, коштів художній іншої виразності, творчих прийомів, обумовлена єдиний ством ідейний зміст, – це мовна підсистема зі своєрідним словником, фразеологическими поєднаннями, оборотами і конструкціями. Такі підсистеми є диференціальними, т. е. ставлять собі завдання розрізнення.

Стиль – це вся сукупність особливостей діяльності, вну тренних закономірностей, норм, виражена зовні в чувствен але сприймають формі, – це явище, що може бути сприйнято непо средственно, зокрема, зорово. Він існує фізично, об'єктивно.

Стиль – це сукупність не об'єктів, які властивостей. Свойст ва ці – переважно зовнішні, формальні, т. е. відносячи щиеся до форми. Сукупність характеризується стійким єдиний ством, спільністю цих властивостей. Інакше кажучи, стиль – це фор мальная організація об'єктів, їх певний порядок.

Стиль – це відображення. Зовнішнє єдність відбиває внут реннюю структуру. Стилі відрізняються одна від друга, оскільки відбивають різні внутрішні закони, процеси, структуры.[2]

Л. Браун трактує фірмовий стиль як «засіб формування іміджу компанії, і навіть певний носій інформації. Компоненти фірмового стилю допомагають споживачеві відрізнити продукцію компанії відрізняється від інших. Дотримання фірмового стилю компанією, дуже позитивно впливає чинник довіри до цій фірмі, оскільки вважається, що у фірмі присутній зразковий порядок, як і виробництві, і у будь-який інший деятельности».[3]

И.Л. Викентьев представляє фірмовий стиль як сукупність графічних об'єктів і шрифту, реалізованих на певних предметах. У основі будь-якого фірмового стилю лежить товарний знак, чи логотип, чи й й інше разом взятое.[4]

О.П. Дурович уточнює цю постанову і представляє фірмовий стиль як «напрям маркетингових комунікацій, це набір колірних, графічних, словесних, топографічних, дизайнерських постійних елементів, які забезпечують візуальне і значеннєве єдність товарів (послуг), всієї що йде від підприємства інформації, її і "зовнішнього оформления».[5]

Зазвичай вважається, що фірмовий стиль – візитівка підприємства. Фірмовий стиль великою мірою залежить від фірмової атрибутики. З фірмового стилю починається здобуття власної почерку у роботі на рынке.[6]

Отже, проаналізувавши кілька підходів до визначення фірмового стилю, можна зрозуміти, що фірмовий стиль — основне засіб формування іміджу, чи образу, організації, у якому беруть участь всі види реклами й PR і який:

· покращує ставлення споживача до фірми;

· сприймається свого роду гарантія якості товарів та послуг;

· допомагає закріплювати бажані в організацію споживацькі уподобання;

· різко підвищує ефективність реклами;

· дозволяє заощаджувати кошти.

Отже, основними цілями формування фірмового стилю може бути такі:

· ідентифікацію товарів підприємства міста і вказівку з їхньої зв'язку з виробником (продавцем);

· виділення товарів підприємства з загальної маси аналогічних товарів його конкурентов.[7]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18