Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Метрологія

Реферат: Метрологія

Питання 1:Определение і класифікація вимірів.

1 Вимірювання - це перебування значення фізичної величини дослідним шляхом з допомогою спеціальних технічних засобів. Най денное значення називають результатом виміру.

Вимірювання передбачає порівняння досліджуваної фі зической величини з однорідної фізичної величиною , значення прийнято за одиницю. Результат порівняння виражається числом.

Прямим називають вимір, у якому дані значення фізичної величини знаходять безпосередньо з досвідчених дано ных. Непряме вимір характеризується тим, що дані значення физичес дідька лисого величини знаходять відомою математичної залежності між цією величиною і фізичними величинами, подвергаемыми прямим вимірам. Якщо фізична величина Z, значення до торою потрібно виміряти, є функцію

де XI, Х2, . Хq - фізичні величини, подвергаемые пручи мым вимірам, і В1, В2 . Вq - результати прямих вимірів

Спільними називають що їх одновре менно виміру двох або кількох неодноименных фізичних величин і запровадження залежності з-поміж них.

2 Засіб виміру - це технічне засіб, исполь зуемое при вимірах і має нормовані метрологичес киє характеристики. Кошти виміру можна класифікувати із двох основних ознаками: призначенню і метрологічним функцій. Залежно від призначення розрізняють:

-міру - засіб вимірів, призначене для воспро изведения фізичної величини даного значення (наприклад, кварцовий генератор - міра частоти гармонійного электричес кого сигналу);

-розмір-засіб виміру, вырабаты вающее сигнал вимірювальної інформацією формі, доступною для безпосереднього сприйняття спостерігачем.

До складу вимірювального приладу зазвичай входять міра, пристрій порівнянні, чи кілька преосвітніх елементів. Останнє назва належать до елементу коштів з мерений, у якому відбувається одна з низки послідовних перетворень величин. Сукупність преосвітніх елі ментів коштів вимірів, яка здійснює перетворення сигналу вимірювальної інформації, називають вимірювальної ланцюгом кошти виміру. Измерительный перетворювач -засіб вимірів, вырабатывающее сигнал вимірювальної ін формації у вигляді, не піддається безпосередньому сприйняттю

- нульової метод, характерне тим, що результирую щий ефект порівняння доводять нанівець відповідним зраді нием значення величини, воспроизводимой мірою;

- метод заміщення, що полягає у цьому, що вимірювану фізичну величину заміщають воспроизводимой мірою величиною відомого значення, що дорівнює значенням замещенной вели-чини;

- метод збігів, що б тим, що рівність зна чений вимірюваною розміру й величини, воспроизводимой мірою, фіксують за випадковим збігом оцінок шкали чи періодичних сиг налов.

Питання 3:Система обозначенй й освоєно основні метрологічні характеристики вимірювальних приладів.

3 Прилади для измер сили струму А, напруги У, пар-ров

компонентів і ланцюгів з зосередженими постійними Є

мощн-ти М

пар-ров эл-тов і трактів з распреде-

лёнными постійними Р

частоти і брешемо. Ч

Фазового зсуву і групп-го брешемо запізнювання Ф

Прилади для спостереження, измер і исслед-ния хар-к радиоустр. Х

форми сигналу і спектра З

Прилади для имп-х измер-й І

Прилади для измер напрях-ти

Поля і радіоперешкод П

Усилители вимірювальні У

Генератори вимірювальні Р

Атт,приборы для измер ослабл-й Д

Комплексні виміряє установки До

Прилади для измер пар-ров лектронных ламп, напівпровідникових приладів Л

Прилади для измер электрич і Магнітних св-в матеріалів Ш

Блоки радиоизмер-х приладів Я

Измер устр-ва коаксіальних і хвильових трактів Еге

Іст пит для измер-й і радиоизмерит-х приладів Б

Прилади кожної підгрупи класифікуються за ознаками основний виконуваної функції на види, яким присвоюються буквено-цифрові позначення, які з позначення підгрупи і номери виду (наприклад, вольтметри постійного струму -В2, вольтметри змінного струму - ВЗ), Усередині кожного виду прилади поділяються через сукупність розробок на типи, яким присвоюється порядковий номер моделі. Для модернізованих приладів у кінці позначення ставляться в алфавітному порядку літери, відповідні черговий модернізації. Розглянемо основні характеристики коштів вимірів (СІ).

Призначення СІ - якісна характеристика, показує, для виміру яких величин призначене. Ця характеристика є основною ознакою при класифікації приладів на групи, підгрупи і виду.

Діапазон вимірів - межі вимірів, найбільше і найменше значення вимірюваних величин.

Похибка СІ - кількісна характеристика, позволя-ющая оцінити СІ. Похибка виміру то, можливо представленій у Форму:

абсолютної Dn = Аn - А0 , відносної бn = Dn/An , наведеної похибки уn = Dn/L, де Аn - показання приладу; A0 - справжнє значення; L - деяке нормирующее значення, виражене у тих-таки одиницях. Наведена похибка yn дозволяє на відміну Dn і бn виявити потенційні можливості СІ у плані мінімізації інструментальної похибки виміру. Узагальненою характеристикою похибки СІ є клас точності визначається межами що допускаються основний рахунок і дополнительн похибок СІ. Клас точності приладу характеризує його властивості щодо точності, а не безпосереднім показником точності вимірів, які з допомогою цього приладу.

Чутливість СІ - є ставлення зміни сигналу I не вдома приладу (Dа ) до який викликав його зміни вимірюваною величини (DХ )

Величина, зворотна чутливості С=1/S називається постійної приладу чи ціною розподілу його шкали. Питання 4: Визначення похибки вимірів. Форми уявлення та класифікація похибок.

Похибки вимірів

При будь-якому вимірі неминучі зумовлені різноманітними причинами відхилення результатів виміру від істинного значення вимірюваною величини. Справжні значення фізичних величин - це значення, ідеальним чином відбивають властивості даного об'єкта. Не залежить від застосовуваних засобів вимірів і є об'єктивної характеристикою об'єкта. Результати виміру є наближені оцінки значень величин, знайдені шляхом виміру. Вони залежать тільки від величин, а й від методу виміру, засоби виміру, від властивостей органів почуттів оператора. Похибка виміру - відхилення результату виміру від істинного значення вимірюваною величини. Розрізняють абсолютну і відносну похибки виміру.

Абсолютна похибка виміру дорівнює різниці між результатом виміру Проте й істинним значенням вимірюваною величини X:

(1.10)

Відносна похибка виміру б є ставлення (у відсотках) абсолютної похибки виміру до справжнього значенням вимірюваною величини

(1.11)

Для визначення похибок по формулам (1.10) і (1.11) треба зазначити справжнє значення вимірюваною величини X. Оскільки справжнє значення вимірюваною величини невідомо, щоб одержати наближених даних про огріхах доводиться в формули (1.10) і (1.11) підставляти, зване, дійсне значення. Під дійсним значенням вимірюваною величини розуміють його значення, знайдене дослідним шляхом й такі дедалі ближчий до справжнього, що з даної мети може бути використано замість нього.

Абсолютна похибку вимірювання виявляється у тієї ж одиницях, як і яка вимірюється величина; відносна похибка безрозмірна. До причин виникнення похибок відносять недосконалість методів вимірів, технічних засобів, застосовуваних при вимірах, й органів чуттів оператора. До окремої групу об'єднуються причини похибок. пов'язані про зовнішніми умовами проведення вимірів. Температура довкілля, вологість та інші зовнішні чинники впливають на обчислювані величини, і навіть працювати вимірювальних приладів та властивості оператора.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10