Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Грошове звернення РФ

Реферат: Грошове звернення РФ

Зміст

Зміст. 2

Запровадження. 3

1. Грошове звернення української й грошова система. 4

1.1 Поняття грошового звернення. 4

1.1.1. Налично-денежное звернення. 4

1.1.2. Безналичное звернення. 5

1.2 Закон грошового звернення. Грошова маса кафе і швидкість обігу грошей 6

1.3 Грошова система і його елементи 8

1.4 Міжнародна грошова система. 10

2.Особенности готівково-грошового обігу євро і безготівкових розрахунків у Росії 12

2.1. Особливості організації готівково-грошового звернення до РФ 12

2.1.1. Сфера використання готівки до 12

2.1.2. Порядок розрахунків готівкою до 12

2.1.3. Прогнозування готівково-грошового обороту. 13

2.2. Загальні основи організації безготівкових розрахунків у РФ 14

2.2.1. Принципи організації безготівкових розрахунків. 14

2.2.2. Організація міжбанківських розрахунків. 17

2.2.3. Форми розрахунків у господарської сфері сучасної Росії. 18

Укладання. 28

Список використовуваної літератури 29

Запровадження

День гі - од але з ве чи чай ших чого ло ве чого ских з бре ті ний. Про ис хо ж де ние де млостей свя за але із сьомої - 8 тис. до зв. е., до гда у перекл у побут ных пле мін співаючи ві лисій з лиш кі ка ких-то про дук тов, до то рые мож але б ло про ме нять на дру гие нуж ные про дук ти. Ис то ри чого ски в ка чого ст ве середовищ ст ва про ліг чого ния про ме на ис поля зо ва лисій - з пе ре мін ным вус пе хом - худобу, сі га ры, ра до ві ны, кам ні , шмат кі ме тал ла. Хай слу жити у ка чого ст ве де млостей, перед позначок дол дружин прой ти лише од але, мій погляд, ис пы та ние: він дол дружин по лу чить про щее при зна ние і з ку па ті лей, і про давши цов як середовищ ст у про ме на. День гі оп ре де ля ют ся са мім про ще ст вом; усе, що про ще ст у при зна ет в ка чого ст ве звернення - і є день гі. Дей ст ві тель але, день гі - те вар , ви сту паю щий в ро усе про ще го эк ві ва льон та.

Гроші це невід'ємна і значна частина фінансової систем кожної країни. Називаються вони доларами, рублями, фунтами чи франками, гроші служать засобом оплати, засобом збереження вартості і одиницею рахунку переважають у всіх, крім початкових економічних системах. У роботі автор намагається розглянути сутність грошей, економічне значення, і психологічні чинники, що визначають їх кількість (масу). Також буде зроблено спробу показати, наскільки велике економічне значення грошового обміну і яку роль гроші грають у формуванні економічної політики.

1. Грошове звернення української й грошова система

1.1 Поняття грошового звернення

Грошове звернення – рух грошей і під час ними своїх можливостей у грошовій і безготівкової формах, обслуговуюче реалізацію товарів, і навіть нетоварні платежі і забезпечувала розрахунки у господарстві. Об'єктивною основою грошового звернення є товарне виробництво, у якому товарний світ поділяється товару і гроші, породжуючи протистояння між ними. З поглибленням громадського поділу праці та формуванням загальнонаціональних і світових ринків за капіталізму грошове звернення отримує розвиток. Воно обслуговує кругообіг і обіг капіталів, опосередковує звернення української й обмін всього сукупного суспільного продукту, включаючи прибутки різноманітних класів. З допомогою грошей до готівкової і безготівкової формах здійснюється процес звернення товарів, і навіть рух позичкового і фіктивного капіталів.

Грошове звернення підрозділяється на налично-денежное і безготівкове. Готівкові і безготівкові форми грошових розрахунків суб'єктів господарювання можуть функціонувати лише у органічному єдності. Між ними існує тісний і взаємна залежність: гроші постійно переходять із однієї сфери звернення до іншу, змінюючи форму готівкових грошових знаків на депозит у банку, і навпаки. Надходження безготівкових коштів у рахунок у банку, - неодмінна умова для видачі грошей. Тому безготівковий платіжний оборот невіддільне від обігу готівкових від грошей і утворює разом із єдиний грошовий оборот країни, у якому циркулюють єдині гроші одного найменування.

1.1.1. Налично-денежное звернення

Налично-денежное звернення – рух готівки, обслуговуючих переважно роздрібний товарообіг. Засобом обігу євро і платежу у разі є реальні грошові знаки, передані одним суб'єктом іншому за товари, роботи й послуги в інших передбачених законодавством випадках. Воно обслуговується банкнотами, розмінною монетою і паперовими грошима (казначейськими квитками). У розвинутих капіталістичних країнах банківські квитки, випущені центральним банком, становлять переважну частину готівково-грошового звернення. Незначна частка випуску грошей (близько 20%) посідає казначейства, які емітують переважно монети і мелкокупюрные бумажно-денежные знаки – казначейські квитки.

Налично-денежный оборот країни – це частина грошового обороту, рівна сумі всіх платежів, вчинених у готівкової формі за певний період. Цей оборот основному пов'язані з надходження грошових доходів населення Криму і їх витрачанням.

Наличное звернення є надзвичайно до рогостоящая річ ляже величезним тягарем протягом усього економіку. Витрати народ ного господарства, пов'язані з готівковим грошовим обігом, сягають кількох відсотків усього валовий продукт.

В усьому світі йде інтенсивний процес зі кращения готівкового грошового звернення. Платежі готівкою переважали остаточно в XIX ст. За сучасних умов питому вагу готівки загалом коштів, особливо у промислово розвинених державах, невеликий, наприклад, США становить близько 8%. У Російській Федерації питому вагу готівки за станом 01.01.97г. становив 35,2% від загального грошового оборота.[1,c.35]

1.1.2. Безналичное звернення

Безналичное звернення – рух грошей безготівкового обороту. Під ними розуміються передусім банківські депозити на рахунках клієнтів, використання є здійснюється з допомогою чеків, жироприказов, кредитних карток, електронних перекладів. У грошовому обороті застосовуються також векселі, сертифікати, а деяких країнах – інші зобов'язання й підвищити вимоги.

Безготівкові розрахунки – це розрахунки, здійснювані без використання готівки, у вигляді перерахування коштів за рахунками в кредитних закладах державної і заліків взаємних вимог. Безготівкові розрахунки мають важливе економічне значення у пришвидшенні оборотності коштів, скороченні готівки, необхідні звернення, зниженні витрат звернення; організація грошових розрахунків із використанням безготівкових грошей набагато кращий платежів готівкою. Широкому застосуванню безготівкових розрахунків сприяє наявність розгалуженої мережі банків, і навіть зацікавленість держави у розвитку як у вышеотмеченной причини, і для вивчення й державного регулювання макроекономічних процесів.

Відмінність організації безготівкових розрахунків обумовлені історичним й фактично економічним розвитком країн. Так було в Великобританії раніше, ніж у сусідніх країнах, набули поширення безготівкові розрахунки векселями і чеками. З 1775г. тут виникли розрахункові, клірингові палати – спеціальні міжбанківські організації, здійснюють безготівкові розрахунки з чекам та інших платіжним документам шляхом заліку взаємних вимог. Комерційні банки – члени розрахункової палати приймають до оплати чеки, виписані про всяк банк або його відділення. Усі чеки вступають у розрахункову палату, де з їхніми сортують та друзі проводять залік кілька разів на день. Оплачується лише кінцеве сальдо розрахунків через рахунки центральному банку. У багатьох країн функції розрахункових палат виконують центральні банки. Розрахункові палати є й при товарних і фондових біржах для взаємного заліку вимог щодо ув'язненим тут угодам, значно спрощує і прискорює розрахунки.

У, Канаді, Великобританії, Франції, Італії стала вельми поширеною отримала система чекових розрахунків. У багатьох країн континентальної Європи (Австрії, Бельгії, Угорщини, Німеччини, Голландії, Франції, Італії, Швейцарії) переважають жирорасчеты – різновид безготівкових розрахунків спочатку через спеціальні жиробанки, та був через комерційних банків і ощадні каси. Сутність цих розрахунків полягає у перерахування коштів за особливим рахунках з урахуванням доручень – жироприказов, тобто. письмові розпорядження про переведення коштів із рахунку платника з цього приводу одержувача.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9