Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Грошове звернення української й грошова система

Реферат: Грошове звернення української й грошова система

Поняття грошового звернення.

Наличное і безготівкове звернення

Сменяя форму вартості (товар за власний кошт, грошей то вар), гроші постійному русі між трьома суб'єктами: фізичними особами, господарюючими суб'єктами і органами структурі державної влади. Рух грошей при ви полнении ними своїх можливостей у грошовій і безготівкової фор мах є грошове звернення.

Громадське поділ праці і розвиток товарного про изводства є об'єктивної основою грошового обраще ния. Освіта загальнонаціональних і світових ринків за капіталізму дало нового поштовху подальшого розширення де ніжного обороту. Гроші обслуговують обмін сукупного про щественного продукту, зокрема кругообіг капіталу, про рощення товарів хороших і надання послуг, рух позичкового і фик тивного капіталу і доходів різних соціальних груп.

Початку руху грошей передує їх концентрація суб'єкти. Вони зосереджуються в гаманцях населення, в касах юридичних, на рахунках кредитних установах, в скарбниці держави. Щоб зародилося рух грошей, необхо димо виникнення потреби у грошах в однієї з цих двох сторін. Інтерес до гроші виникає під час здійснення угод, гроші так потрібні для звернення, платежів за товари та. Їх обсяг визначається номінальним валовим внутрішнім про дуктом. Чим більший загальна грошова вартість товарів хороших і вус луг, тим більше потрібно грошей для укладання угод. Інтерес до гроші пред'являють й у накопичення, яке у різні форми: вклади в кредитних установах, цінних бу магів, офіційних державних запасах.

Грошове звернення ввозяться двох формах: на особистої й безготівкової.

Нлично-денежное звернення — рух готівки у сфері обігу євро і виконання ними двох функцій (кошти пла тежа і кошти звернення). Готівку використовуються:

для кругообігу товарів та послуг;

для розрахунків, які пов'язані безпосередньо з рухом товарів та послуг, саме: розрахунків з виплаті зарплати, премій, посібників, пенсій; із виплати страхових возме щении за договорами страхування; на цінних паперів і виплат із них доходу; зі сплати за коммуналь ные послуги та інших.

Налично-денежный оборот включає рух всієї налично-денежной маси за певний період між громадянами та юридичних осіб, між фізичними чи цами, між юридичних осіб, між громадянами та госу дарчими органами, між юридичних осіб і госу дарчими органами.

Налично-денежное рух здійснюється з допомогою різних видів грошей: банкнот, за металеві монети, інших кредитних інструментів (векселів, банківських векселів, чого ков, кредитних карток). Емісію готівки осуществ ляет центральний (зазвичай, державний) банк. Він випускає готівка в звернення української й вилучає їх, якщо вони стали непридатними, і навіть заміняє грошей нові зразки купюр і монет.

У Росії її у зв'язку з величезним розширенням готівково-грошового обороту останні кілька лет[1] вжито спроби обмежити для юридичних осіб цей оборот. Для суб'єктів господарювання встановлено ліміт готівки. Щодня вони підраховують все що надійшли і видані гроші й зараховують в зворотний касу. Якщо залишок грошей до кінці перевищить встановлений ліміт, то сума понад ліміт зараховується в резервний фонд. Проте за практиці ці та дру гие обмеження діють слабко.

Безналичное звернення — рух вартості й без участі готівки: перерахування коштів за рахунками

кредитних установі, залік взаємних вимозі. Розвиток кредитної системи та поява коштів клієнтів на рахунках і інших кредитних установі сприяли возникнове нию за таке поводження.

Безналичное звернення здійснюється з допомогою чеків, векселів, кредитних карток та інших кредитних інструментів.

Безготівковий грошовий оборот охоплює розрахунки між:

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, які мають рахунки в кредитних установах;

юридичних осіб і кредитними установами по по лучению й поверненню кредиту;

юридичних осіб і населенням з виплати заробітної плати, доходів по цінних паперів;

фізичними і юридичних осіб з скарбницею держави за оплаті податків, зборів та інших обов'язкових платежів, і навіть отриманню бюджетних коштів.

Розмір безготівкового обороту залежить від обсягу товарів у країні, рівня цін, звенности розрахунків, і навіть розміру рас пределительных і перераспределительных відносин, осуще ствляемых через фінансову систему. Безналичное звернення має важливе економічне значення у пришвидшенні оборачива емости оборотних засобів, скороченні готівки, сни жении витрат звернення-

У Російській федерації форма безготівкових розрахунків оп ределяется правилами Банку Росії, що діють у соответ ствии із законодавством. Визначено, що розрахунки предприя тий всіх форм власності за своїми зобов'язаннями з дру гими підприємствами, і навіть між юридичних осіб і фізичними за товарно-матеріальні цінності виробляються, зазвичай, в безготівковому порядку через установи банку.

Залежно від економічної змісту розрізняють дві групи безготівкового звернення: з приводу товарних операціям і нашим фінансовим зобов'язанням.

До першої групи ставляться безготівкові розрахунки за товари та, до другої — платежі до бюджету (податку з прибутку, податку додану вартість будівництва і інші обов'язкові платі жи) год позабюджетні фонди, погашення банківських позичок, упла та відсотків за кредит, розрахунки з страхові компанії.

Між налично-денежными безготівковим зверненням су ществуют взаємозв'язок і взаємозалежність: гроші постійно переходять із однієї сфери звернення до іншу, готівка змінюють форму на рахунки кредитному установі про ратно. Безготівковий оборот виникає із внесенням готівки з цього приводу у кредитному установі, отже, безна особисте звернення немислимо за відсутності готівкового. Од новременно готівка з'являються у клієнта при сня тии їх з рахунки кредитному установі.

Отже, наявне і безготівкове звернення образу ет загальний грошовий оборот країни, де діють єдині гроші одного найменування.

Закон грошового звернення.

Грошова маса кафе і швидкість обігу грошей

Товарно-грошові відносини потребують певного до личества грошей для звернення.

Закон грошового звернення, відкритий Карлом Марксом, встановлює кількість грошей, потрібна виконання ними функцій кошти обігу євро і кошти платежу.

Кількість грошей, потрібне до виконання функцій де млостей як засобу звернення, залежить від трьох чинників:

кількості проданих над ринком товарів та послуг (зв'язок пряма);

рівня цін товарів хороших і тарифів (зв'язок пряма);

за швидкістю обороту грошей (зв'язок зворотна).

Вага чинники визначаються умовами виробництва. Чим більший розвинене громадське розподіл праці, тим більше коштів обсяг які й товарів та послуг над ринком; що стоїть уро вень продуктивність праці, тим нижче вартість товарів та послуг і. Формула у разі така:

Сума товарних цін

Середнє число оборотів однойменних грошових одиниць (швидкість обігу грошей)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5