Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Банки і банківсько системо

Реферат: Банки і банківсько системо

1.Введение.

Сучасна економіка є дуже складна система, кожна частину якого міцно пов'язана з іншими відіграє. Але, одне з найважливіших ролей грає банківсько системо, забезпечує на сучасному розвитку економічних відносин нормальне функціонування всієї економіки загалом. Сьогодні банки покликані:

-акумулювати вільні кошти;

-виконувати функції касирів суб'єктів господарювання;

-виробляти емісію.

Зараз неможливо уявити гармонійно розвинену державу

без розгалуженої мережі банків. І це дійсно, банки грають у сучасної економіці роль численних сердець, з допомогою яких, можливо розвиток виробництва і становлення економіко-політичної мощі держави. Саме економіко-політичної, бо ще не створена політична доктрина, у якій економіка розглядалася б окремо від політики. Сьогодні, банки є економічним інструментом до рук уряду.

Але, зазвичай, у прямому підпорядкуванні уряду перебуває один центральний банк, приміром, Федеральний Банк ФРН, інші ж банки лише керуються його рекомендаціями. І федеральне Німецьке уряд неспроможна безпосередньо впливати попри всі банки Німеччини. Вплив ними можливо через уряд тієї землі, до котрої я вони "прикріплено". Отже, уряд неспроможна жорстко диктувати умови (часто руководствуемые політичними мотивами правлячої партії) банкам.

Донедавна ми банківська діяльність які і

повністю визначалася внутрішньої політикою КПРС. Але, у зв'язку з політико-економічними перетвореннями, нашій країні з'явилося

безліч недержавних банків, діяльність яких регулюється з одного боку - об'єктивними економічними законами, з другого - листами Центробанку і недосконалим поки законодавством.

Сучасні російські банки розвиваються дуже на високі темпи, з урахуванням, перші недержавні фінансові інститути з'явилися торік у 1988 р., то появу у 1993 р. кредитних карток як у магнітних, і на електронних носіях, можна як великого прогресу.

Попри недосконалість банківського законодавства, Російські банки займають міцне становище на ринку капіталів, і відкривають філії там. Щоправда, казати про Російської банківської експансії ще час, оскільки економічні складнощі у нашій країні неможливо сформуватися повноцінної банківську систему.

Перехід до ринків пов'язані з реалізацією кредитних відносин. Перебудова грошового обігу євро і кредиту, максимальне скорочення централізованого фінансування, перехід до горизонтальному руху грошових ресурсів на фінансовому ринку. Кредит - форма руху позичкового капіталу, тобто. капіталу, запропонованого в позичку. Перерозподіл коштів сприяє уравниванию норми прибутку між різними галузями. Кредитна система може приймати дві форми:

1) сукупність кредитних відносин, форм і методів кредитування (функціональна форма)

2) з кредитно - фінансових установ, які акумулюють вільні кошти й надають в позичку (інституціональна форма).

Перша форма представлена такими формами кредиту:

-комерційним, які виникають під час продажу товару з відстрочкою платежу

-банківським, виникає при дачі позичок банком

-споживчим, виникає при наданні позичок для придбання товару юридичних осіб

-державним, коли кредитором виступає держава

-міжнародним, коли суб'єктами кредитування є іноземних банків.

Все це видам кредиту властиві специфічні форми відносин кредитування. Реализуют ці відносини спеціальні установи, що утворюють кредитну систему в інституціональному її розумінні.

Центральні банки — це банки, здійснюють випуск банкнотів є центрами кредитної системи. Вони займають у ній осо бої місце і є, зазвичай, надають державні установи.

До основним функцій центрального банку ставляться сле дующие:

-емісійна функція, яка зберігає своє значення, оскільки у особистість як і необхідна для значній своїй частині платежів і забезпечення ліквідності кредитної системи, які мають мати кошти остаточного погашення боргових зобов'язань.

-функція акумулювання і збереження касових резервів для кому мерческих банків, тобто кожен банк, — член національної кредитної системи зобов'язаний зберігати на резервному рахунку у московському Центральному банку суму певної пропорції до розміру його вкладів. Одночасно Цен тральный банк традиційно є хранителем офіційних золотова лютных резервів країни (офіційні валютні резерви Росії у 1993 р. склали 4 млрд. дол. і близько т золота).

-функція кредитування комерційних банків, характерна зі циалистической економіки при державній монополії на кредит ную діяльність, і навіть для затяжного перехідного періоду, що супроводжується нестачу коштів до рук приватних фінансових установ. Менш про є вона у розвиненою ринковою економіці, де подібне кредитування існує переважно у періоди фінансових труднощів.

-надання кредитів і виконання розрахункових операцій для урядових органів, позаяк у бюджетах різного рівня акку мулируется майже половину і більше ВВП країн. Дані кошти накапли ваются на рахунках центральних і витрачаються з нього. У цьому центральні банки веде ліку урядових установ і органи заций. З іншого боку, вони здійснюють операції з колишніми державними цін ными паперами, надають державі кредит у вигляді прямих короткострокових і частка довгострокових позичок або придбання державних облі гаций. Центральні банки також проводять за дорученням правительст венних органів операції з золотому й іноземною валютою.

-клірингова функція чи функція проведення безготівкових рас четов. Так було в деяких країнах центральний банк веде операції з общена циональному клирингу, виступаючи посередником між комерційними банками, розташованими різних районів країни. Прикладом общена циональной розрахункової палати може бути Федеральна резервна система Сполучених Штатів.

Комерційні банки є приватні та государ ственные банки, здійснюють універсальні операції з кредито ванию промислових, торгових оборотів і інших підприємств, переважно по їхній рахунок грошових капіталів, які отримують у вигляді внесків.

Вирізняють кілька тисяч їхніх функцій:

-акумулювання безстрокових депозитів, чи ведення поточних рахунків, і оплата чеків, виписаних для цієї банки.

-надання кредитів підприємцям.

Особлива заслуга комерційних банків також полягає у осуще ствлении розрахунків у масштабах всього національного господарства. На базі їх операцій виникають кредитні гроші (чеки, банківські векселі).

Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути включають банківські і небанківські організації, які спеціалізуються на певних видах кредитування. Так, зовнішньоторговельні банки спе циализируются на кредитуванні експорту й імпорту товарів, а ипотеч ные банки та самої компанії — на наданні довгострокових позичок під заставу нерухомості (землі і будівель).

До системі кредитно-фінансових інститутів ставляться:

-інвестиційні банки, займаються эмиссионно - засновницької діяльністю, тобто проводять операції з випуску та розміщення на фондовий ринок цінних паперів, одержуючи цього дохід. Вони мають права приймати депозити привертають капітали, зазвичай, шляхом продажу власних акцій або кредиту комерційних банків. Свій капітал вони використовують із довгострокового кредитування різних галузей господарства. Сьогодні у Росії вони нечисленні.

-велика група ощадних установ, що становить важливе місце у кредитної завдяки залученню дрібних заощаджень і доходів, які інакше не зможуть функціонувати як капітал.

-страхові компанії, котрим характерна специфічна форма залучення коштів — продаж страхових полісів. Отримані доходи, вони вкладають, передусім, в облігації й акції інших кому паний, державні цінних паперів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7