Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання АПК

Реферат: Державне регулювання АПК

4

5

9

11

21

28

30

План.

Запровадження

1. Ситуація в агропромисловий комплекс. Її причини

2. Особливості регулювання АПК

2.1 Цілі перетворень

2.2 Форми державного регулювання

3. основні напрями державної політики у АПК

Укладання

Список літератури

Запровадження

Агропромисловий комплекс є найбільшим народногосподарським комплексом країни й включає три сфери пов'язаних між собою отраслей—сельское господарство і «до» і «після» сільського господарства. Агропромисловий комплекс теж одна з найважливіших економіки країни. На її частку припадає понад 34% працівників галузей матеріального виробництва, 25% основних фондів. Від стійкого функціонування аграрного сектора економіки в значною мірою залежить рівень життя населення.

Починаючи з 1992 р., в агропромисловий комплекс здійснюються інституціональні перетворення, реформування сільськогосподарських підприємств, вдосконалення їх внутрішньогосподарських відносин, і навіть активізація межфермерской кооперації. Слід зазначити, що принципові зміни системи аграрних відносин були неминучими, і, була потрібна заміна административно-распределительных, до мандных методів господарювання переважно економічно ми, заснованими на законах ринку. Але аграрні перетворення потрібні і важливі не власними силами, бо як умова підвищення ефективності виробництва, обеспече ния продовольчу безпеку країни.

Проте, на жаль, поруч із позитивними змінами — расши ренієм спектра форм господарювання, включаючи відтворення кресть янского укладу, ліквідацією державній монополії на грішну землю, розширенням прав сільськогосподарських підприємств, які ны не самі визначають спеціалізацію та обсяги виробленої про дукции та вільно розпоряджаються нею, створенням умов перехо і яка ринкових відносин в аграрної сфері, і т.д., сталися зміни, що призвели аграрний сектор до кризи. І сталися вони переважно внаслідок помилок, і поспішності в проведе нии аграрного реформування.

Мета цієї курсової роботи – розглянути основні завдання, які перебувають перед в державній податковій політикою у сучасних умовах, виділити основні суперечності діючої нині у Росії податкової системи, і навіть уявити конкретних заходів, які треба здійснити, щоб збільшити стимулюючий вплив податків на сферу виробництва та до того ж час, щоб зупинити скорочення прибутків бюджетів всіх рівнів.

У першій главі я розглянула ситуацію, сформовану в аграрному секторі Росії, і навіть конкретні причини кризового зі стояння агропромислового комплексу.

Другий розділ містить визначення цілей, задля досягнення яких почалася аграрну реформу, й необхідні умови, що має дотримуватися держави задля подолання сьогоднішнього затяжної кризи сільському господарстві і супутніх галузях. Але тут розглянуті основні інструменти державного регулювання, які прийнятні за умов для стабілізації ситуації та створення передумов до зростання агропромислового виробництва.

У третій главі викладено можливі шляхи виходу з кризи у экономи ческой та соціальній областях агропромислового комплексу, і навіть основних напрямів державного регулювання в аграрному реальному секторі економіки.

1. Ситуація в агропромисловий комплекс. Її причини

Агропромисловий комплекс (АПК) має особливе значення економіки країни. Він належить до основних народнохозяй ственных комплексів, визначальних умови підтримки жизне діяльності суспільства. Значення його не у забезпеченні по требностей людей продуктах харчування, але у тому, що він сущест венно впливає зайнятість населення і побудову ефективність всього на ционального виробництва.

АПК — найбільший із основних (базових) комплексів економіки країни. У АПК Росії у час зайнято око ло 35% всіх працюючих у сфері матеріального виробництва. Тут зосереджено більше чверті всіх виробничих фондів і складається майже 15% ВВП. Близько 30% галузей народнохозяйст венного комплексу включено в відтворювальні в зв'язку зі аграр ным сектором. З сільськогосподарської сировини виробляється при розмірено 70% всього набору вироблених у країні предметів по требления. У роздрібному товарообігу продовольчі товари становить приблизно половину.[1]

До агропромисловому комплексу можна адресувати види виробництв і виробничого обслуговування, створення умов та разви тие яких підпорядковані виробництву кінцевої споживчої продукції з сільськогосподарської сировини.

Аграрні перетворення на країні відбувалися за кільком на правлінням. Перше - реформування АПК, включаючи земельну реформу, реорганізацію колгоспів і радгоспів, приватизацію підприємств і галузей, постачальних сільського господарства засоби і послуги, пере рабатывающих і які доводять до споживача продукцію. У дивовижній країні фор мируются нові земельні відносини, основу яких складає приватне землеволодіння, представлене сільськогосподарськими підприємствами, селянськими (фермерськими) господарствами, господарствами населення, вклю чающими особисті підсобні господарства, садівничі і городні това рищества. З табл.1.1 видно, як протягом 1991-1997 рр. змінилася соці альная структура сільськогосподарських землекористувачів внаслідок земельної реформи. Частка державного сектора економіки в використанні сель скохозяйственных угідь зменшилася з 56% 1991 р. до 13,4 1997 р., тоді як питому вагу приватних (колективних і индивидуально-семейных) господарств зросла з 40,3 до 70,9%. Упродовж років реформи приватизиро вано 91% переробні підприємства і 77% підприємств агросервісу.

Таблиця 1.1

Питома вага різних категорій землекористувачів у спільній площі сільськогосподарських угідь, %[2]

На 1.01. відповідного року

Державний сектор

Сільськогосподарські організації

Приватний сектор, індивідуальні сімейні господарства

Землі запасу та інші

Державні підприємства

Колгоспи

Нові форми

Фермерські господарства

Господарства населення

1991 р.

56,0

38,2

0,3

0,1

1,7

3,7

1992 р.

51,2

35,6

0,6

0,6

2,5

9,5

1993 р.

24,0

18,3

36,9

2,9

3,9

14,0

1994 р.

16,0

15,7

45,8

4,4

3,9

14,2

1995 р.

14,4

14,5

47,4

4,6

4,2

14,9

1996 р.

13,8

14,1

47,5

4,7

4,6

15,3

1997 р.

13,4

13,8

47,7

4,9

4,5

15,7


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8