Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бюджетне будова та бюджетний процес РФ

Реферат: Бюджетне будова та бюджетний процес РФ

П Л А М

Запровадження .

Більшість

1. Бюджет, бюджетну систему і бюджетний устрій

Російської Федерації .

1.1. Бюджет. Основні риси бюджетною системою і

бюджетного устрою Російської Федерації .

1.2. Принципи бюджетною системою .

1.3. Бюджетна класифікація, доходи і,

збалансованість бюджетів

2. Характеристика окремих ланок бюджетною системою

Російської Федерації

2.1. Федеральний бюджет Російської Федерації

2.2. Бюджети суб'єктів Російської Федерації .

2.3. Місцеві бюджети .

2.4. Позабюджетні фонди

2.5. Межбюджетные відносини - сучасна ситуація,

проблеми освіти й шляхи їхнього розв'язання

3. Бюджетний процес та її стадії

3.1. Бюджетне планування і бюджетний процес

3.2. Упорядкування проектів бюджетів .

3.3. Розгляд і запровадження бюджетів .

3.4. Виконання бюджетів

3.5. Упорядкування звітів про виконання бюджетів

та його твердження .

4. Бюджетна політика Російської Федерації

та напрями її вдосконалення

Укладання .

Список літератури

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Провідну, визначальну роль її формуванні та розвитку економічної структури будь-якої сучасної суспільства грає регулювання, що здійснюється на рамках обраної владою економічної політики. Однією з найважливіших механізмів, дозволяють державі здійснювати економічний і соціальний регулювання, є фінансовий механізм - фінансову систему суспільства, головним ланкою якої є до державного бюджету. Саме з допомогою фінансової систем держава утворює централізовані і впливає формування децентралізованих фондів коштів, забезпечуючи можливість виконання покладених за державні органи функцій.

Економічні і політичні реформи, що проводилися Росії із початку дев'яностих років, теж годі було й торкнутися сферу державних фінансів, й у першу чергу, бюджетну систему. Державного бюджету, будучи головним засобом мобілізації і витрати ресурсів держави, дає політичної влади реальну можливість впливати на економіку, фінансувати її структурну перебудову, стимулювати розвиток пріоритетних секторів економіки, забезпечувати соціальну підтримку найменш незахищених верств населення.

Вочевидь, що знижує успіх економічного реформування нашій країні великою мірою залежить від цього, у яких напрямах піде перетворення фінансової систем суспільства, наскільки бюджетна політику держави відповідатиме вимог часу.

Пошук виходу з найглибшого економічної кризи, у якому сьогодні опинилася Росія, зажадав радикального відновлення фінансової систем суспільства. Складовою частиною шляху виходу з кризи стало прийняття 17 липня ц.р. нового Бюджетного кодексу Російської Федерації, який установив загальні принципи бюджетного законодавства і правові основи функціонування бюджетною системою і бюджетного процесу Російської Федерації. У зв'язку з цим вивчення бюджетною системою, бюджетного процесу, теоретичних і законодавчих підвалин життя і реальної практики функціонування бюджетного механізму отримало нині як ніколи актуальними.

Метою справжньої роботи є підставою аналіз державного бюджету як найважливішого елемента фінансової систем суспільства, основних чорт бюджетною системою і бюджетного процесу, виявлення значних негараздів у функціонуванні бюджетного механізму, і розгляд можливих шляхів розв'язання з прикладу державного бюджету (бюджетною системою і бюджетного процесу) Російської Федерації.

1. бюджетну систему І Бюджетне пристрій

Російської Федерації

1.1. Бюджет. Основні риси бюджетною системою і бюджетного устрою Російської Федерації

Центральне місце у фінансовій системі кожної держави займає до державного бюджету - чинний закону фінансовий план держави (розпис прибутків і витрат) сучасний (фінансовий) рік. Новий Бюджетного кодексу Російської Федерації (БК РФ) визначає бюджет як «форму освіти і витрати фонду коштів, виділені на фінансового забезпечення завдань і державних функцій держави й місцевого самоврядування». Отже, до державного бюджету, будучи державі засобом акумулювання фінансових ресурсів, дає структурі державної влади можливість змісту державної машини, армії, виконання соціальних заходів, реалізації пріоритетних економічних завдань, тобто. виконання державою властивих йому функцій.

Зазвичай, тип державного будівництва, сформовані форми управління і адміністративних взаємовідносин між членами суспільства визначають й особливо фінансової систем. У країнах соціалістичної моделі економіки, зокрема і СРСР, з монополії державної власності коштом виробництва та наявності потужного державної машини основний її завданням було обслуговування державних потреб. Державні фінанси підпорядковували собі і вони фінанси підприємств громадських організацій; навіть заощадження населення, залучені системою ощадкас, розглядалися як доходи государства.[1]

Кардинальні реформені зміни економіки Росії, у її політичному статусі, що відбулися межі 80-90-х рр., викликали серйозну трансформацію бюджетного механізму. Поява нових форм власності, і отже, нових господарюючих суб'єктів, які мають власними фінансами, призвело до зміни у системі грошових доходів; фінансові потоки можна було регулювати переважно непрямими методами, пряме перерозподіл коштів значно скоротило сферу собі застосування. Після усунення всеосяжного панування КПРС проблему поділу повноважень між законодавчої і виконавчої владою щодо розпорядження фінансових ресурсів нашого суспільства та відповідної регламентації бюджетного процесу. Іншою важливою напрямом модернізації державних фінансів стало розчленовування єдиної державної бюджету часів розвиненого соціалізму втричі самостійні частини: федеральний бюджет, бюджети суб'єктів Федерації і місцевих бюджетів, що було важливим поступом до демократизації фінансових відносин. У тому ж напрямі діяли перехід до податків як головному способу забезпечення доходів бюджету, скасування монополії на зовнішню торгівлю і валютні відносини, роздержавлення в промисловості й т.п.[2] Усе це призвело до принциповим змін й у бюджетну систему Росії, і її бюджетному устрої.

БК РФ дає таке визначення бюджетною системою: «джерело якої в економічні відносини і державному устрої Російської Федерації, регульована нормами права сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, до місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів». Під бюджетним пристроєм прийнято розуміти організацію бюджетною системою та організаційні принципи її построения.[3]

Бюджетна система РФ складається з бюджетів трьох рівнів:

· перший рівень - федеральний бюджет Російської Федерації і бюджети державних позабюджетних фондів;

· другий - бюджети суб'єктів РФ (89 бюджетів - 21 республіканський бюджет, 55 крайових і обласних бюджетів, 10 окружних бюджетів автономних округів, бюджет автономної Єврейській області, міські бюджети Москви й Санкт-Петербурга) і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів;

· третій рівень - місцевих бюджетів (близько 29 тисяч міських, районних, селищних і сільських бюджетів).

Як бачимо, бюджетний устрій РФ визначається її державним пристроєм - в унітарних державах бюджетну систему має дві рівня - державний бюджет місцевих бюджетів (проте у унітарних, й у федеративних державах бюджети нижчестоящих рівнів (нижчестоящих державних підприємств і адміністративно-територіальних одиниць) не входить у бюджети вищих рівнів). Необхідно також відзначити, щодо прийняття БК РФ позабюджетні фонди, будучи елементом фінансової систем (загальнодержавні фінанси) не включалися в бюджетну систему.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14