Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Ефективність випуску і розміщення державних цінних паперів у Росії

Реферат: Ефективність випуску і розміщення державних цінних паперів у Росії

План:

Запровадження

Глава 1.Сущность ринку державних цінних паперів у Росії

Глава 2. Види державних цінних паперів. Їх ліквідність, дохід-

ность на Російському фондовий ринок.

2.1. Державні короткострокові обязятельства

2.2. Державні довгострокові обязятельства

2.3. Облігації федерального позики

2.4. Облігації внутрішньої позики

2.5. Облігації державних федеральних позик

2.6. Казначейські зобов'язання

2.7. Золоті сертифікати

2.8. Цінні папери суб'єктів Російської Федерації і органами

місцевого самоврядування.

Висновок

Список використаної літератури.

Глава 1. Сутність ринку державних цінних паперів у Росії.

Цінні папери - грошові чи товарні документи, що надають їх володарю иму-щественные правничий та декларація про отримання певних грошових сум, доходів чи добросусідські відносини позики власника документа стосовно особі, котрий випустив той-який документ.1 Відносини, які під час емісії й жорстоке поводження цінних паперів належать до сфери поняття "ринок цінних паперів". Державні цінних паперів грають особливу роль як на фондовий ринок, але й підтримки стабиль-ности грошового ринку нафтопродуктів та формування джерела фінансування дефіциту бюджету. Розглянемо ряд понять, пов'язані з їх випуском і зверненням.

Випуск цінних паперів - виготовлення та введення в обіг цінних паперів одного емітента, які забезпечують однаковий обсяг прав власникам мають однакові умови емісії. Усі папери одного випуску мають і той ж бо державне номер. Учасником процесу випуску цінних паперів, який ініціює і що забезпечує випуск, є емітент - юридична особа, органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, які мають від імені зобов'язання перед власником цінних паперів у здійсненні прав, закріплених у тих паперах.

Звернення цінних паперів - висновок цивільно-правових угод, влеку-щих перехід прав власності на цінних паперів, їх купівля-продаж инвес-торами. Включает у собі первинне і вторинне розміщення.

Розміщення емісійних цінних паперів на первинному ринку - відчуження емісійних цінних паперів емітентом першим власникам шляхом укладання цивільно-правових угод. Первинний ринок залежить від яка склалася ньому конъюктуры (співвідношення попиту й пропозиції, макроекономічних показників, відсоткові ставки на кредитному ринку, інше), впевненості у стійкості емітента. Нині становище на перичном ринку оп-ределяют переважно державні цінних паперів (ДКО, ОФЗ, КЗ).

Вторинне розміщення емісійних цінних паперів - торгівля інвесторами між собою цінними паперами, які пройшли первинне розміщення. Цього ринку включає у собі біржовий і позабіржового ринки. Найбільш харак-терным для державних цінних паперів є біржовий ринок, кото-рый нині у Росії лише формується.

Ринок державних цінних паперів - найважливіший елемент ринку кожної країни. У країнах із розвиненою ринковою економікою ринок госу-дарственных цінних паперів виконує такі функції:

1. Здійснюється централізоване запозичення тимчасово вільних коштів комерційних банків, інвестиційних та фінансових компаній, різних підприємств та населення;

2. Різні державні цінних паперів активно використовуються при про-ведении Центральним Банком Російської Федерації грошово-кредитної політики.

_

1 Райзберг Б.А. Сучасний економічний словник, М.: 1995, с.213

3. Цінні папери, будучи надійними і ліквідними активами, застосовуються

на підтримку ліквідності балансу фінансово-кредитних установ.

Кошти, одержані від реалізації державних цінних паперів, дозволяють безинфляционно покрити дефіцит державного бюджету.

Основна мета випуску кредитів у сьогоднішньої Росії - покриття перехідного рік у рік дефіциту бюджету та взагалі рефінансування попередніх позик. Зазвичай цих цілей випускаються середньострокові і довгострокові зобов'язання, але у Росії у останні роки утримується висока інфляція, і тому на фінансування дефіциту бюджету використовуються переважно короткострокові папери, і почасти середні з мінімальним терміном погашення.

На жаль, у Росії маловідомі облігації, випущені під конкретні проекти, - як це робиться, наприклад, у Японії, у яких такі облігації називаються "будівельними": кошти, полученныые від своїх розміщення, скеровуються в стоительство доріг, житла, інфраструктури.

Боргові зобов'язання, эмитируемые Урядом, розраховуються як у оптовий ринок (великих ділерів і філії інвесторів - юридичних), і на роздрібний ринок (населення, дрібних інституційних інвесторів). Зазвичай для оптового ринку випускаються папери з великим номіналом й у дематеріалізованої формі, а режим функціонування забезпечує як високій надійності, а й високу ліквідність. Папери, випущені населенню, більше на ощадні сертифікати. Порівняно низька ліквідність такі папери компенсується вищим доходом.

Найважливішою завданням емітента державних цінних паперів є конструювання емісії разнобразных видів обязательств,приспособленных до ситуації на грошовому ринку й які відповідають інтереси раз-личных інвесторів, зокрема населення, і розміщення на фінансовому ринку з допомогою високих технологій, дозволяють та підтримувати їх ліквідність.

Нормативной базою емісії та звернення емісійних цінних паперів до служать такі законодавчі і нормативні акти і відомчі інструктивні документи:

1. Цивільний кодекс РФ;

2. Закон РФ "Про ринок цінних паперів" від 22.04.96 № 39-ФЗ;

3. Постанова Уряди РФ "Про Положення про випуск й жорстоке поводження цінних паперів і фондових біржах в РРФСР від 28.12.91 № 78;

4. указ президента РФ "Про заходи з державного регулювання ринку цінних паперів Російській Федерації" від 08.11.94, доповнення щодо нього;

5. Інструкція Міністерства фінансів РФ "Про правила випуску та державній реєстрації цінних паперів біля РФ" від 03.03.92 № 3 в ред. від 01.08.95;

6. указ президента РФ "Про Федеральної комісії з ринку цінних паперів" від 01.07.96 № 1009;

7. указ президента РФ "Про затвердження концепції розвитку ринку цінних паперів до" від 01.07.96 № 1008;

8. Постанова Уряди РФ "Про заходи для розвитку ринку цінних паперів до" від 15.04.95 № 336;

9. Наказ ЦБ РФ "Про проведення операцій із державними короткостроковими бескупонными облігаціями" від 6 травня 1993 р. N 02-78

10. Інші нормативні акти.

По эспертым оцінкам фахівців міжнародного центру фінансово-економічного розвитку, основні засади й положення закону про цінні папери і постанов Уряди, збігаються, це важливо підтримки стабільності над ринком цінних паперів. У основу всіх законодавчих

документів покладено принципи відкритості та прозорості ринку, захисту прав інвесторів, дотримання єдиних процедур державної реєстрації речових.

У наступному розділі я розгляну різновиду російських государст-венных цінних паперів, їх основні характеристики, такі показники як до-ходность, ліквідність, відсоткову ставку, причини зміни.

Глава 2. Види державних цінних паперів Росії.

Їх ліквідність і дохідність.

До державним цінних паперів Росії ставляться:

· Державні короткострокові зобов'язання (ДКО)

· Державні довгострокові зобов'язання (ГДО)

· Облігації внутрішньої позики (ОВВЗ)

· Золотий сертифікат

· Короткострокові зобов'язання (КЗ)

· Облігації федерального позики (ОФЗ)

· Облігації державного ощадного позики (ОГСЗ)

Ліквідність цінних паперів - можливість перетворення цінних паперів на гроші. Ликвидные цінних паперів утворюють частина обігового капіталу власника і може бути легко реалізовані над ринком.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4