Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Злиття і поглинання. Особливості зливань і поглинань у Росії

Реферат: Злиття і поглинання. Особливості зливань і поглинань у Росії

План:

Запровадження 3

Злиття і поглинання та його сутність 4-6

Типи зливань і поглинань . 6-16

Мотивації до проведення зливань і поглинань 16-20

Оцінка ефективності зливань і поглинань 20-27

Особливості зливань і поглинань у Росії 27-29

Укладання 29

Література 30

Запровадження

Ця робота ставить за мету вивчення такого неразработанного ми питання, як злиття і поглинання. Розглядаються теоретичні аспекти проведення зливань і поглинань, основні їх класифікації, і навіть аналізуються можливі шляхи оцінки ефективності зливань і поглинань. Окрема глава присвячена розгляду специфіки які у Росії угод з слияниям/поглощениям.

Актуальність даної роботи зумовлена тим, що тією несприятливої економічної обстановці. що склалася нині у Росії, перед вітчизняними компаніями як ніколи гостра проблема подолання кризової ситуації шляхом застосування конкретних і найефективніших заходів. Виникає потреба пошуку дієвих технологій щодо виходу з стану кризи для підприємства, необхідність освоєння сучасних методів реструктуризації власності. У цьому сенсі діяльність із злиття і поглинанню як із основних елементів реструктуризації, її заключне ланка, що ставить метою на зміну структури власності, варта особливої вивчення.

Діяльність використані матеріали періодичних видань, монографії спеціалістів у галузі корпоративних фінансів, і навіть іноземні джерела.

Злиття і поглинання та його сутність

Перш ніж можливість перейти до розгляду проблеми проведення процедури зливань і поглинань, доцільним було б приділити увагу тому, яке належить злиття і поглинань у процесі проведення реструктуризації підприємства міста і побудови стратегії його розвитку.

Які ж можна визначити, що таке злиття і поглинання? У принципі так, у спеціальній літературі така діяльність називається одне слово – злиття (mergers), під якої у широкому значенні розуміється такий процес, під час якого з кількох компаній утворюється одна. Проте юридична наука і бухгалтерський облік вимагають роздрібнення цієї категорії на процедури щодо злиття (mergers) і поглинання (acquisitions). Найпростіше ці поняття можна охарактеризувати так.

Через війну злиття кілька компаній об'єднують у одну. У цьому, зазвичай, існує одна "приобретающая" компанія, виступає ініціатором такої угоди і що має потужнішим економічний потенціал. Характерною рисою угоди злиття компаній і те, що акціонери "одержуваної" компанії після об'єднання зберігають своїх прав вдатися до акцій, але вже настав нового, об'єднаного акціонерного товариства.

Процедуру поглинання відрізняє те, що тут приобретающая (поглинаюча) компанія викуповує акціонери одержуваної (поглощаемой) компанії усі поголовно чи більшу частину акцій. Отже, акціонери поглощаемой компанії втрачають своїх прав частку в капіталі нової об'єднаної компанії.

(*) Надалі у сенсі, і навіть в описах процедури злиття використовуватимуться поняття "приобретающая" і "приобретаемая" компанії. Поняття "поглинаюча" і "поглощаемая" компанії використовуватися в описах угод поглинання.

Тут слід зупинитися у тому, під діяльністю по злиття і поглинанню розуміється як придбання в цілому або більшу частину будь-якого господарюючого суб'єкту, але й відчуження, продаж підрозділів, дочірніх компаній, на зміну структури власності фірми. Докладніше звідси буде вказано нижче.

Отже, роблячи короткий підсумки сказаного вище, можна побачити таке. Злиття і поглинання є процедуру зміни власника чи зміни структури наявних, будучи кінцевим ланкою у системі заходів для її реструктуризації.

Метою зливань і поглинань є збільшення добробуту акціонерів і досягнення конкурентних переваг над ринком.

Насправді будь-яке товариство, функціонуюче за умов нормальним цивілізованим ринкової економіки має ставити це ще собі як пріоритетні цілей своєї діяльності. У цьому це ще можуть досягатися компанією з допомогою використання як внутрішніх методів (підвищення ефективності управління, використання найсучасніших способів ведення бізнесу, нових технологій, підвищення продуктивність праці тощо.), і зовнішніх методів, куди входить діяльність із злиття і поглинанню. У цьому зовнішні шляхів розвитку мають низку порівняльних переваг, які буде розглянуто нижчий за главі "Мотивації до проведення зливань і поглинань".

Дорогою до досягнення зазначених вище цілей компанія розробляє конкретну стратегію своєї діяльності. У цьому сенсі компанія постійно оцінює своє становище над ринком, свої сильні й слабкі позиції, шукає такі напрями своєї діяльності, сповідуючи які доможеться найбільших конкурентних переваг. Виходячи з цього компанією може бути обрані такі основні стратегії, чи концепції, свого розвитку:

· Посилення основних напрямів своєї діяльності;

· Диверсифікація діяльності;

· Відмова (продаж) від неосновних напрямів діяльності.

Діяльність по слияниям/поглощениям одна із основних методів реалізації перелічених стратегій розвитку фірми. Зокрема:

· Якщо фірма займає вдале становище над ринком, перебувають у галузі, обіцяє їй гарні перспективи розвитку, проте їй потрібно посилення своїх позицій задля досягнення конкурентних переваг у галузі, то, використовуючи механізм злиття і поглинань, вони можуть досягти своєї мети, об'єднуючись чи набуваючи компанії тієї самої сегмента ринку;

· Часто компанія може здійснювати слияния/поглощения фірм з деяких інших сегментів ринку зниження ризику своєї діяльності (яка досягається, наприклад, через випуск різнорідною продукції, продукції яка перебуває в різних етапах свого життєвого циклу, через географічну диверсифікацію в збуті продукції – тобто, інакше кажучи, через диверсифікацію виробництва), належала для розширення сфери своєї присутності;

· Якщо компанія переглядає свої позиції ринку, знаходить нові пріоритети, виділяє собі основних напрямів своєї діяльності, звільняючись від неосновних, проблемних напрямів, і, нарешті, якщо компанія просто відчуває брак грошах, вона може змогли ефективно використати механізм слияний/поглощений на продаж чи виділення окремих підрозділів, дочірніх компаній.

Більше наочно місце слияний/поглощений в корпоративної стратегії компанії можна простежити, розглядаючи різні типи зливань і поглинань.

Типи зливань і поглинань.

Як було зазначено, діяльність із злиття і поглинань передбачає як об'єднання суб'єктів господарювання, а й виділення структурних підрозділів. Виходячи з цього, розділимо все злиття і поглинання на дві групи – розширення бізнесу і виділення бізнесу.

Розширення бізнесу

Основна класифікація зливань і поглинань полягає в объединяемых типах діяльності. Відповідно до цього ознакою злиття і поглинання діляться на:

· горизонтальні;

· вертикальні;

· конгломератні.

Далі спрощення використовуватимемо термін "злиття", маю на увазі діяльність із злиття і поглинань.

Горизонтальні злиття припускають об'єднання компаній, функціонуючих і конкуруючих лише у галузі. Такий тип злиттів забезпечує досягнення конкурентних переваг проти інші учасники даного конкретного сегмента ринку з допомогою економії від масштабу і нарощування капіталу. Тут слід відзначити, що така злиття як обмежують конкурентну боротьбу можуть регулюватися з боку держави системою антимонопольних заходів. Серед найяскравіших недавніх прикладів злиттів подібного типу можна назвати злиття банків ChaseManhattan і ChemicalBank, об'єднання гігантів харчової індустрії Guinness і GrandMetropolitan .


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8