Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Джерела фінансування інвестиційного проекту

Реферат: Джерела фінансування інвестиційного проекту

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Інвестиції — це довгострокові вкладення капіталу различ ные сфери економіки з його збереження та збільшення. Разли сподіваються реальні (капиталообразующие) інвестиції — вкладення для створення нових, реконструкцію чи технічне переозброєння існуючих підприємств, виробництв і фінансові (портфель-ные вкладення придбання акцій й ринок цінних паперів держави, інших підприємств, інвестиційних фондів. У першому випадку предприя-тие-вестор, вкладывающее кошти, збільшує свій производ-ственный капітал — основні виробничі фонди й необ ходимые їхнього функціонування його оборотні кошти. У другий випадок інвестор збільшує свій фінансовий капітал, одержуючи ді виденды — дохід на цінних паперів. Вкладення коштів у створення виробництв у своїй здійснюють інші підприємства міста і організації, выпустившие акції щодо залучення фінансових коштів у здійснення їх інвестиційних проектів.

Іншими формами інвестування є: придбання зе мельных ділянок, майнові права (оцінюваних грошовим еквівалентом), ліцензій передати прав промислової власності, секретів виробництва, патентів на винаходи, свідчень налаштувалася на нові технології, корисні моделі і промислові зразки, товарні знаки, фірмові найменування, сертифікати на продук цию і технологію виробництва, права землекористування тощо. п.

Інвестиції, вкладені для створення нові й воспроизводст у діючих основних фондів без капіталовкладень у потрібні про ротні кошти, мають форму капітальних вкладень. Капиталь ные вкладення становлять переважну частину всіх коштів, обес печивающих просте та розширене відтворення основних фондів. До них належать все капітальні видатки приріст і відшкодування зносу основних фондів, включаючи видатки капиталь ный помешкання і модернізацію основних фондів.

Інвестиційний проект — запланований і здійснюваний комплекс заходів із вкладенню капіталу різноманітних галузей та сферою економіки з його збільшення. Реалізація инвестици онного проекту, що з створенням нової чи реконструкци їй, технічним переозброєнням (переоснащенням) чинного підприємства чи духовного виробництва, вимагає здійснення низки заходів для придбання, оренді, відведення і підготовці земельних ділянок під забудову, проведенню інженерних пошуків, розробці проект іншої документації для будівництва чи реконструкцію предприя тия, виробництва, виконання будівельних і монтажних робіт, придбання технологічного устаткування, проведенню пуско-налагоджувальних робіт, забезпечення створюваного (переоснащаемого чи перепрофилируемого) підприємства (виробництва) необхідними кадрами, сировиною, комплектуючими виробами, організації збуту наміченої до виробництва продукції. Здійснення зазначених заходів для взаємозв'язку за часом і організаційно-технологічним міркувань — є інвестиційний процес.

Усі джерела інвестицій поділяються за власні (вну тренние) і його зовнішні.

До власним джерелам інвестицій ставляться:

власні фінансові ресурси, створювані в резуль таті нарахування амортизації на діючий основний капітал, відрахувань від прибутку потреби інвестування, сум, виплачений ных страхові компанії і установами як відшкодування збитків від стихійних та інших лих, тощо. п.;

інші види активів (основні фонди, земельні ділянки, про мышленная власність як патентів, програмних продук тов, торгових марок тощо. п.);

залучені кошти на результаті випуску підприємством, і продажу акцій;

кошти, виділені вищестоящими холдинговими і акцио нерными компаніями, промислово-фінансовими групами на безповоротної основі;

благодійні та інші аналогічні внески.

До зовнішніх джерелам інвестицій ставляться:

асигнування федерального, регіональної та місцевої бюд-жетов, різних фондів підтримки підприємництва, переді ставляемые на основі;

іноземні інвестиції, надані у вигляді финансо вого чи іншого матеріального і нематеріального участі у статут ном капіталі спільних підприємств, соціальній та формі прямих вкладень (в грошової форми) міжнародних організацій фі нансовых інститутів, держав, підприємств і закупівельних організацій раз особистих форм власності та порожніх приватних осіб;

різноманітні форми позикових коштів, зокрема кредити, пре доставляемые державою і фондами підтримки підприємець ства на поворотній основі (зокрема на пільгових умов), кре диты банків та інших інституціональних інвесторів (инвестици онных фондів та акцій компаній, страхових товариств, пенсійних фон дов), інших підприємств, векселі й інші засоби.

Лізинг — форма кредитно-фінансових відносин, яка полягає у довгострокову оренду промисловими, транспортними та інші підприємствами машин і устаткування або в підприємств, які виробляють їх, або в спеціально створюваних лізингових компанії. У лізингової угоді крім зазначених сторін беруть участь такаже страхові компанії, комерційні чи інвестиційні банки, здатні мобілізувати необхідних цього кошти у фінансування операцій.

УСТАВНЫЙ КАПІТАЛ

Формування статутного капіталу залежить від організаційно-правовою форми підприємства. У суспільствах із обмеженою відповідальністю статутний капітал формується з допомогою вкладів засновників. Статутний капітал акціонерного товариства складається з від номінальної вартості акцій суспільства, придбаних акціонерами. Номінальна вартість всіх звичайних акцій суспільства мусить бути однаковою. Статутний капітал суспільства визначає мінімальний розмір майна суспільства, що гарантує інтереси його кредиторів.

Суспільство вправі розміщувати звичайні акції, і навіть чи кілька типів привілейованих акцій. Номінальна вартість розміщених привілейованих акцій має перевищувати 25 відсотків від статутного капіталу суспільства.

Мінімальний статутний капітал суспільства відкритого суспільства має становити щонайменше тысячекратной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленого федеральним законом на дату реєстрації суспільства, а закритого суспільства - щонайменше стократной суми мінімальної відстані оплати праці, встановленого федеральним законом на дату державної реєстрації речових суспільства. При установі акціонерного товариства усі його акції мають бути розподілені серед засновників.

У оплату статутного капіталу можуть надходити: кошти; майнові внески; майнових прав; цінних паперів; кошти на иностранно валюті для акціонерних товариств, створюваних з участю іноземного капіталу.

Статутний капітал - це економічне підгрунтя АТ. Якщо АТ “прогоряє” та її активи розтрачено, то єдине, що у всіх випадках залишається від АТ, - його статутний капітал, який згодом, при офіційному оформленні ліквідації товариства, можуть розібрати між його акціонери за кількістю наявних проблем них акцій.

Зміна статутного капіталу можна лише рішення загальних зборів акціонерів, кваліфікованим більшістю у трьох чверті голосів присутніх зборах. У цьому збори може вирішити:

збільшити статутний капітал та випустити додаткові акції. Таке рішення можна тільки після повної оплати статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу суспільства покриття понесених їм збитків заборонена;

зменшити статутний капітал або анулюванням і викупом частини акцій без зміни їх номіналу, або зменшенням номіналу акцій без зміни їхньої кількості;

зберегти вартісної величину статутного капіталу, але консолідувати існуючі акції чи розподілити їх вдатися до акцій меншого номіналу.

У разі прийняття рішення зборами акціонерів про зміну статутного капіталу АТ вносить відповідні зміни до статут, можна збільшити або зменшити величину статутного капіталу.

З досвіду розвинених країн, і навіть по наявного досвіду нашої країни великий величину статутного капіталу положительнов впливає інвестиції. Тобто інвестор впевненіше вкладає свої гроші в інвестиційний проект, тому що в підприємства у що він вкладає кошти є можливість відшкодувати їй шкоду, у разі чи незадовільного результату реалізації інвестиційного проекту.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10