Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Витрати бюджетною системою на соціальні мети

Реферат: Витрати бюджетною системою на соціальні мети

Зміст

Зміст. 2

Запровадження. 3

1. Економічне зміст витрат на соціальні мети 4

2. Витрати бюджетною системою на соціальні мети 7

2.1.Расходы освіту. 7

2.1.1. Витрати загальноосвітні школи . 8

2.1.2 Витрати школи-інтернати . 9

2.1.3. Витрати дитячі дошкільні установи 10

2.1.4 Фінансування витрат на вищі навчальні заклади 10

2.1.5. Витрати середні спеціальні навчальними закладами 11

2.2. Витрати культуру, мистецтво, і навіть ЗМІ 12

2.3. Витрати охорону здоров'я й фізичну культуру. 13

2.4. Витрати соціальну політику. 17

3. Позабюджетні фонди як основне джерело фінансування витрат за соціальні мети 19

3.1. Пенсійного фонду РФ 20

3.2. Фонд соціального страхування РФ 22

3.3. Фонд обов'язкового соціального страхування Російської Федерації. 24

3.4. Страхові платежів до державні соціальні позабюджетні фонди 26

4. Проблеми та перспективи розвитку фінансування бюджетних установ 27

Укладання. 30

Додаток 2: Розподіл видатків федерального бюджету за розділах і підрозділам функціональної класифікації Федерального бюджету за 2001-2003 р., в тыс.рублей 31

Додаток 3: Розподіл видатків федерального бюджету на 2001 рік у розділах, підрозділам, цільовим статтям і видам витрат функціональної класифікації витрат бюджетів Російської Федерації ( Соціальна політика) 32

Додаток 1: Витрати бюджету на соціальні цілі й їх структура за 2001-2003 рр., в млн.руб. 35

Додаток 4: Основна шкала ставок ЄСП для роботодавців (*З 2002 р. застосовується ставка 2%) 36

Список використаної літератури:. 37

Запровадження

Вочевидь, що успішний розвиток соціальної інфраструктури підвищує якість життя населення, що, зрештою, осно виття зростання національної економіки, і навіть зміцнення социаль іншої стабільності у суспільстві. Ці дві проблеми дуже актуальні всім країн світу. Зведений показник якості життя — смертність, і захворюваність, стан довкілля, рівень освіти буде, динаміка злочинності — переважно держав останніми роками виріс. За даними ООН (1996 рік) найвищий цей показник у Канаді, США, Нідерландах та Норвегії. У нашій країні — у одному з великих регіонів світу — якість життя населення 90-ті роки погіршилося, в результа ті чого побільшало невирішених проблем.

Традиційно соціальної сфери має бюджетне фінансування, наслідком чого стане у себе чимало закутків, особливо у перехідний пе-ріод.

Нинішньому етапу розвитку нашого суспільства та економіки притаманні протистояння між необхідністю побудови сучасної соціальної системи та відсутністю належних соціально-економічних умов; між потребами в значних фі нансовых ресурсах і реальних можливостей держави й територій з фінансуванням соціальної сфери; між ста рыми організаційними формами, новими завданнями экономи ческой реформи і негативними явищами у суспільстві. Своєчасне розв'язання цих проблем має стати запорукою дальшого поступу країни у майбутньому.

Підставою до виконання даної роботи послужив навчального плану з дисципліни «Фінанси».

Мета цієї роботи – висвітлення питань, що з державними видатками на соціальні мети.

Робота складається з чотирьох частин. У першій частині я розглядаю економічний зміст і склад витрат на соціальні мети, у другій частині наводжу докладну характеристику цих витрат. Третя глава присвячена державним позабюджетним фондам та його роль фінансування витрат на соціальні мети. Четверту частину розкриває перспективи якої і проблеми розвитку фінансів бюджетних установ соціальної сфери.

До роботи додаються таблиці. Для розрахунків й аналізу структури використаний метод статистичної угруповання.

Для написання роботи мною використали широке коло матеріалів: навчальну літературу, періодичних видань, законодавчі акти, ще, статті, представлені у Інтернету.

1. Економічне зміст витрат на соціальні мети

Витрати бюджету, будучи важливою складовою державних витрат (загалом, висловлюють економічних відносин, що виникають у з засобів загальнодержавного грошового фонду. Формою прояви цих відносин виступають конкретні види бюджетних витрат, причому їх розмаїття зумовлено дією цілого ряду чинників: природою, і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку, розгалуженістю зв'язків бюджету з потребами національної економікою, адміністративно-територіальним пристроєм держави тощо.

У витрати бюджету включаються видатки фінансування народного господарства, оборону країни, витрати на державному боргу, зміст органів управління правоохоронних органів та інших. Зрозуміло, витрати бюджету містять у собі та експлуатаційні витрати на соціально-культурні заходи (освіту, охорону здоров'я, соціального забезпечення).

У сучасному індустріальному і урбанізованому суспільстві величезну роль життєзабезпеченні людини грає невиробнича сфера — важливий чинник розвитку продуктивних сил. Соціальна інфраструктура, куди входять установи народної освіти, охорони здоров'я, культури, мистецтва, соціального забезпечення, посідає помітне місце у народногосподарському комплексі держави. У Росії її в галузях соціальної інфраструктури трудиться приблизно 25% працівників, зайнятих в народному господарстві. Матеріальні й духовні блага, надані підприємствами і установами соціальної інфраструктури, задовольняючи лич ные потреби людей, є найважливішим чинником якого вос виробництва робочої сили й інтенсифікації виробництва.

Необхідність бюджетного фінансування соціальної сфе ры обумовлена властивостями соціальних послуг, як громадського товару, їх роллю у соціально-економічному економічному розвитку країни. Проте суми бюджетних асигнувань що неспроможні визначатися за потребою. Процес державного регулювання — те й встановлення державного замовлення, що підлягає бюджетно му забезпечення, соціальних нормативів, виражених як і на туральном, і у грошовому обчисленні. Наприклад, законода тельством визначено, що з системи освіти государствен ный замовлення має включати такі параметри, як контингент обу чаемых, державний освітній стандарт, норматив бюджетного фінансування.

За Конституцією Російської Федерації, федеральний центр повинен створити основу для реалізації соціальної полити кі на місцях. Найважливішою обов'язком держави є забезпечення соціальних прав, оскільки Росія заявили про собі як соціальну державу. У основі соціальних гарантій ле жит принцип дотримання єдиного соціального стандарту по всій території країни, єдиних правил дотування регіонів. Єдиного образие, наприклад, поширюється на оплату праці працівників соціальної (бюджетної), сфери; гарантується однаковий объ їм і якість медичного обслуговування, освіти; фикси руется припустимий безробіття. Проте три-ступеневу побудова соціальної полі-тики ускладнює реалізацію феде ральной стратегічної лінії соціального захисту населення.

Реалізація конституційні права громадян соціального забезпечення віком, інвалідності, у разі втрати годувальника, його й дітей, при безробіттю, і навіть отримання безплатної медичної допомоги через хворобу забезпечується як з допомогою бюджетних коштів, але й кошти державних та недержавних позабюджетних фондів цільового призначення. Наприклад, однією з основних видів соціального захисту є пенсійне забезпечення.

Розглянемо класифікацію видатків бюджету соціальні мети. І тому використовуємо функціональну класифікацію видатків бюджету. До видатках на соціальні мети ставляться п'ять розділів цієї класифікації:

· Освіта (код – 1400)

· Культура і мистецтво. Кинематография (код – 1500)

· ЗМІ (код – 1600)


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13