Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Роздержавлення і масова приватизація: шляху й форми. Досвід Росії і близько розвинених країн

Реферат: Роздержавлення і масова приватизація: шляху й форми. Досвід Росії і близько розвинених країн

Зміст:

Запровадження.

 

1

Глава 1. Зміст приватизації.

 

2

1.1. Шляхи роздержавлення. Самоврядування підприємством, і

 

приватизація.

 

2

1.2. Форми і силові методи приватизації.

 

4

Глава 2. Етапи приватизації у Росії.

 

9

2.1. Акціонування і ваучерна приватизація.

 

9

2.3. Грошова приватизація.

 

10

2.4. Результати і приватизації.

 

11

Глава 3. Досвід інших країн.

 

15

3.1. Досвід ваучерної приватизації.

 

15

3.2. Досвід платній приватизації.

 

16

Укладання.

 

19

Словник термінів.

 

20

Література.

 

22

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Реформи відносин власності найважливішим елементом початку ринкової економіки. Проте підходи до проведення цих реформ, їх темпам і масштабам, і навіть альтернативи форм реорганізації державного сектору економіки може істотно різнитися. Не в усьому сприятливий початковий досвід реформи власності, коли ставилося завдання гранично швидкого роздержавлення і приватизації більшості підприємств, змусив частково переглянути як роль держави, місце державного сектора економіки в перехідною економіці.

Потенциальное протиріччя між функціями власності і місцевого контролю в корпоративних формах підприємництва призвело до серйозних конфліктів інтересів, у більшості великих деяких підприємств. В усіх життєвих постсоціалістичних країнах і натомість слабкої законодавчого напрацювання прав власності інтереси менеджменту протистояли інтересам акціонерів. А швидка масова приватизація по ваучерным схемами супроводжувалася що й конфліктами інтересів внутрішніх та зовнішніх інвесторів.

У зв'язку з цим поширена у перші роки ринкових реформ думка швидку приватизацію й нагромадження “критичної маси” приватної власності змінилася розумінням особливій ролі держави й державного сектора економіки в перехідною економіці.

У перехідній економіці державний кін троль відрізняється від державної управління у планової еко номике. Державні підприємства вже повинні бути виведені на режим функціонування, відповідний основним вимогам ринкового середовища, т. е. бути «маркетизированы». Ці вимоги переважно зводяться ось до чого: жорсткий бюджет, конкуренція, реструктуризація виробництва та фінансів, організація корпора тивного управління.

Глава 1. Зміст приватизації.

1.1. Шляхи роздержавлення. Самоврядування підприємством, і приватизація.

Відомі двома способами подолання тотального виведення підприємств з-під прямого контролю держави, тобто. роздержавлення: через самоврядування чи через приватизацію.

Самоуправленческая модель підприємства, що дозволяє забезпечити певний рівень хо зяйственной відособленості, з одного боку, і пояснюються деякі риси груповий власності, з іншого, з'явилася надрах админист ративно-плановой економіки саме ніж формою відмови від тотально го державного контролю та посилення мотивації до эффектив іншої господарську діяльність. Найбільшого поширення набула са моуправленческая модель отримало Югославії й Польщі, але від ділові її елементи використовувалися та інших колишніх социали стических країнах (наприклад, система робочого участі у прибы лях підприємств у Угорщини).

Самоуправленческая модель базувалася за аморфних відносинах власності, коли ці відносини поширювалися головним чином отримані підприємством господарські ре зультаты, а чи не із капіталу. Якщо ж порівнювати самоврядування з формами власності, прийнятих у ринкової економіки і у перехідній економіці, то суті воно найбільше наближається до оренди підприємства його трудовим колективом, коли початковий (авансований) капітал залишається в держави як орендодавця.

Така модель господарського відокремлення визначає зацікавленість самоуправленческого колективу пре жде лише у зростанні поточних доходів підприємства, залишаючи на 100 роні будь-яку мотивацію в плеканні капіталу. Тому систе мало зацікавленості будується не так на принципі максимізації про щей маси прибутку фірми, як і переважно буває умовах ринкової економіки, але в збільшенні поточних доходів кожного окремого члена самоуправленческого колективу. По скільки у своїй вести сприймається елемент доходу, а чи не витрат виробництва, ціни на всі продукцію таких підприємств не служать їм орієнтиром у відсотковому співвідношенні ринкового попиту й пропозиції. Це своє чергу, означає, що саме управлінські підприємства коли й можливі трапилося в ринковій і пере ходной економіці, лише у якихось певних конкретних випадках малого підприємництва. Домінуючою формою вони що неспроможні.

Сутність приватизації. Приватизація у перехідній экономи ке переважає формою роздержавлення, з одного боку, і наділення громадян власністю рахунок тих чи інших форм перерозподілу громадського майна, з іншого. Під приватизацією, зазвичай, розуміють продаж чи безвоз мездную передачу державної власності до рук отдель ных громадян, трудових колективів чи юридичних. На ба зе державних підприємств можуть бути приватні й сме шанные фірми у різних організаційно-господарських фор мах—от індивідуальних предпринимательств до всіх видів корів пораций.

Головне зміст приватизації залежить від трансформа ции підприємств-виробників, заснованих на виключно тому чи іншому производственно-техническом комплексі (ланок «єдиної фабрики» планової економіки), до фірм, побудованим на капіталі. Ка плекав як самозростаюча вартість несе з собою докорінні зміни всіх функцій, життєвих циклів, структурних зрушень колишніх державних підприємств.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7