Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Сторінка 17

1. Хозяйствующие суб'єкти мають вільний доступом до готівковим грошам без контролю над исполь зованием коштів клієнта.

2. До нашого часу отсутству ют заходи фінансової та административ іншої відповідальності порушення перед приятиями, організаціями та учрежде ниями умов праці з Туркменією грошовою на особистістю і близько ведення касових операцій на Російської Федерації, включаючи відповідальність:

- по здійсненню розрахунків наличны ми грошима коїться з іншими юридичних осіб понад встановлено ного Російській Федерації предель ного розміру розрахунків готівкою день гами в двосторонньому порядку;

- за недотримання узгоджених з кредитної організацією умов расхо дования дома що у касу підприємства готівки, і навіть їх використання без погодження з обслу живающим банком;

- за перешкоджання підприємствами проведенню перевірок кредитними орга низациями дотримання встановлених умов праці з готівкою;

- за неналежне оформлення і ве дение первинних бухгалтерських докумен тов з обліку касових операцій та (чи) відсутність.

3. Підприємства та молодіжні організації име ют можливість відкривати безліч рахунків в російських банках (розрахункові, поточні, бюджетні, депозитні, акредитив ные, позичкові, валютні, по капиталь ным вкладенням та інші), що створює додаткову можливість наруше ния черговості платежів.

4. Існують широкі возможнос ти емісії грошових сурогатів, в частий ности боргових зобов'язань.

5. Відсутні законодавчі акти, створюють правову основу для функ ционирования економічно эффектив ных механізмів застави землі та нерухомості, прийнятих у обеспе чение банківських кредитів.

6. Недостатньо розроблено право шиї механізми організації та проведе ния розрахунків у умовах електронних платіжних систем.

7. Відсутня єдиної бази даних про юридичні і фізичних обличчях, при приватних до здійснення економічних злочинів чи правопорушень.

8. У значною мірою не регла ментировано звернення капіталів внут ри фінансово-промислових груп.

Зберігається тенденція распростране ния шахрайських операцій на кредитно-фінансовій сфері, зокрема свя занных з незаконним наданням банківських кредитів і гарантій, купівлею-продажем іноземної валюти, оформ лением дозволів фізичних осіб їхньому практично необмежений вивезення до інших держав, необгрунтованими перекладами (трансфертами) валютних засобів у зару бежные банки, використанням цих цілей кредитних карток, і навіть пручи мыми розкраданнями коштів, включаючи комп'ютерні злочину.

Більше 60% всіх виявлених за по следнее час органами ВЭК Росії на рушений валютного законодавства яв ляются наслідком незадовільно го чи несумлінного здійснення комерційними банками функцій аген тов валютного контролю. Причому майже всіх виявлених порушень дей ствующего законодавства приходить ся на неповноту та спотворення банковс кого облік і звітність по валютних операцій, тоді як п'ята обумовлена здійсненням комерційними банку ми різноманітних капітальних валютних операцій без відповідних разреше ний (ліцензій) Банку Росії.

Тіньова економіка активно внедря ется до сфери зовнішньоекономічної дея тельности.

У дивовижній країні сформувалася организо ванна мережу нелегального (тіньового) про рощення і перерахування зарубіжних країн товар ных, валютних, сервісних і интеллек туальных ресурсів.

Однією з каналів витоку валюти із Росії є іноземні фірми. Де ніжні кошти за нібито поставлені товари чи надані послуги направля ются на рахунки іноземних фірм в ріс сийских і потім через корреспон дентские рахунки іноземних банків пере мещаются до інших держав. Часто трапляються випадки, коли іноземна фірма снача ла набуває товар біля Ріс ці, та був відразу ж перепродує його за вищу ціну. Ця операція не яв ляется незаконної, проте, її сукупно це дає скорочення валютних резервів держави без збільшення відповідаю щих товарних ресурсів.

Значна частка власності неврахованої ва лютного обороту утворюється і за неза кінному імпорті товарів. З іншого боку, з метою ухиляння від сплати необхідних митних зборів та підвищенням податків фактичес киє об'єми та ціни імпортованих то варів, зазвичай, спотворюються на 100 рону заниження. Невраховані в значи тільних обсягах товари реалізуються ті невыми структурами.

Російські учасники внешнеэконо мической діяльності (як государствен ные, і приватні) під час проведення зовнішньоторговельних операцій нерідко при бігають до методу істотного заниже ния цін головним чином які енергоносії й кольорові метали, і, навпаки, їх завищення на ввезені то вари. Одержуваний внаслідок неучтен ная валютний виторг у сумі різниці між фактичними і контрактними це нами, зазвичай, залишається на рахунках зарубіжних банках, іноземних парт нерів, спільних чи офшорних кому паний.

Так, за даними Російського торг предства вСША при загальному обсязі екс порту за 1996—1997 року у 1,4 млрд дол ларов втрати валютних надходжень від необгрунтованого заниження цінових, кількісних і якісних парамет рів зовнішньоторговельних контрактів склад ляли 230 млн доларів, чи 16,4 %.Пооценке ВЭК Росії щорічний збитки, заподіяна державі від заниження контрактних цін експортованих з Ріс сийской Федерації самих лише лесо матеріалів, нафти і нафтопродуктів, до стигает 1,2—1,6 млрд доларів.

Нерідкими є факти відхилення від обяза тельной продажу державі частини ва лютной виручки, проведення валютних операцій, що з рухом ка живила, без оформлення ліцензії Бан ка Росії, недооцінки якісних характеристик низки валютоемких росій ских товарів, нелегального вивезення із країни інтелектуальної собственнос ти, яка втягується до господарського обороту там зволікається без жодної компен сации для Росії.

Останнім часом у сфері ПЕК органами валютного контролю проведе але 23 перевірки дотримання встановлено ных законодавством термінів поступ ления валютних коштів. Загальний обсяг контрактної вартості поставлених експорту нафтопродуктів, устаткування їхньої переробки та інших ресурсів становив 283,8 млн доларів. Причому неповернення валютних надходжень в установ ленні терміни перевищив 70 млн долла рів. Сума пред'явлених штрафних санкцій становила 2,3 млрд карбованців і 1,7 млн доларів, зокрема стягнено на користь бюджету 707,4 млн карбованців і 1,4 млн доларів. Найбільш значима непоступние валютних засобів у пре дусмотренные законодавством терміни даним ГТК Росії місце на поставки газу, чавуну, про ката, брухту і відходів чорних металів, кольоровим і редкоземельным металам, нафтопродуктам і сирий нафти, вклю чаю газовий конденсат.

По розрахунковим даним під час експорту товарів найбільший економічних збитків державі причинялся з допомогою пе-репатриации валютних надходжень і рівняв ся 20 % вартості охоплених контро лем експортних угод, що у стоимост ном вираженні становить до 3 млрд дол ларов США. Неохваченные валютним контролем зовнішньоекономічні угоди мають латентність скоєних право порушень порядку 16 % (вартісне вираз — до 4,5 млрд доларів).

Оцінка обсягів імпорту при рас смотрении його питомих складових доі після скасування більшості пільг поки зывает, що очікуваним ефектом такий скасування мало стати зниження обсягів ввезення товарів на 10 %. У цьому, проте, внутрішнє споживання не зі кратилось і стрибка ціни потребительс киє імпортні товари цього не сталося, що свідчить про переміщенні значи тельной частини імпорту тіньової сектор. Відповідні долічування на латентність правопорушень під час імпорту показыва ют, що вартісне вираз тіньової складової під час імпорту досягали 1997 року 8 млрд дол. США.

З даних видно, що вартісне вираз тіньової склад ляющей у сфері ЗЕД становить 15,5 млрд доларів.

Корупційні процеси широко проникли у середу посадових осіб управлінських структур,формирующих економічну політику й які мають можливістю її коригування. Нерідко важливі рішення на економічній галузі, зокрема що стосуються питань перерозподілу власності, руху капіталів, використання бюджетних коштів, виділення великих кредитів й відповідних пільг, ліцензування, інвестування, готуються і приймаються оминаючи встановленого порядку. Такі дії, зазвичай, підпорядковані інтересам вузьке коло осіб, організацій, фірм тощо., найчастіше що з кримінальними структурами переслідують корисливу мету.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25