Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми формування бюджету Ханты-Мансийского Автономного Округа

Сторінка 15

З практики слід, діяльність щодо реалізації й оцінки майна не свій ственна державних органів, покликаний ным здійснювати принципово інші фун кции. Можна говорити неліквідності тієї чи іншої майна або про непрофессио нализме окремих осіб, однак слід також неефективність яка була підходу, котрий страждає відсутністю єдиних методичних основ, інформаційних сис тим, неможливістю аналітичного й іншого професійного забезпечення.

Набувши чинності з Федеральний закон від 21.07.97 №119-ФЗ "Про виконавче провадження" визначив, що продаж иму щества боржника, зокрема недвижимо го, здійснюється спеціалізованої орга низацией. Такий організацією і є Фе деральный боргової центр при Правитель стве Російської Федерації, проводом якої ухвалено рішення до формування територіальних підрозділів провести конкурс відбір і акредитації уполно моченных організацій. Проведення такого конкурсу — перший етап у створенні прозрач іншої та контрольованої державою систе ми оцінки й реалізації майна органи заций -боржників.

Принципи побудови такої системи зберігають у концепції власної регио нальной політики Федерального боргового центру при Уряді РФ, яка пре дусматривает три основні етапи организа ции роботи з терені Росії. Проведе ние першому етапі вищезгаданого кін курсного добору, і акредитація уполномо ченных організацій дозволить залишити в дано іншої у сфері діяльності організації, все сторонне підготовлені до неї як не глянь. Є у вигляді наявність вуста новленных законодавством ліцензій, не обходимых кадрів материально-техничес ких можливостей. Перевагу при подве дении результатів конкурсу надаватимуть орга низациям, які разом з іншими усло виями позитивно зарекомендували себе до цього часу працювати з місцевими фондами державного майно, органами налого виття поліції та Службою судових приста вов.

На всіх суб'єктів Российс дідька лисого Федерації буде визначено организа ции-координаторы, здатні поруч із оцінкою і реалізацією майна виконувати деякі завдання централізації процесу на цій території. Відносини Центру з организациями-координаторами будуть отра дружини у угоди, содер жащих вимоги до методичної роботі, обліку результатів і звітності на даної тер ритории.

А на цьому етапі планується присту пити до створення територіального подраз розподілу Центру м. Москві. Приклад мос ковского територіального підрозділи буде відпрацьовано принципи взаимоотноше ний Центру з його територіальними подраз поділами у регіонах Російської Федера ции, створення яких буде другим ця пом роботи Федерального дол гового центру.

Пролонгація договорів із уповноважений ными організаціями другого етапу залежатиме від результатів своєї діяльності і .конкретної обстановки, що складається у регіоні.

Ведучи мову про територіальних підрозділі ниях Федерального боргового центру, сліду ет згадати про створенні таких на терри ториях держав ближнього, а разі обходимости, і далекого зарубіжжя. У цьому планується витратити вже маю щиеся можливості торгових представи тельств, інших організацій та фахівців.

На етапі нам здається дове сти мережу філій Федерального боргового центру до, коли вона обеспе чивать найбільш роботу по реа лизации майна, створенню єдиного инфор мационного простору, контролю над упол номоченными організаціями. Необхідно, щоб кількість філій було достаточ ным в організацію роботи з належним якістю, з урахуванням економічного разви тия і "боргового добробуту" тієї чи іншої регіону. Інакше кажучи, філії будуть фун кционировать там, де їх справді не обходимы і, отже, зможуть виправдати своє існування. Ймовірно, що у деяких випадках продовжуватимуть працювати лише уповноважені организации-координаторы, виконуючи окремі завдання філій Феде рального боргового центру.

Повертаючись до питання предметі дея тельности Федерального боргового центру при Уряді РФ, хотілося б затро нуть ще одну важливу й болючої теми для російської економіки.

Як відомо, однією з аспектів про блемы неплатежів служить наявність гігант ских заборгованостей підприємств друг пе ред іншому. Стан справ у даному воп росі втілило в життя таке явище, як здійснення різноманітних залікових схем. Наслідками проведення таких опе рацій стають величезні втрати на бюджет. Реалізація арештованої дебітор ской заборгованості й створення ринку дол говых зобов'язань — окреме направле ние у роботі Федерального боргового цін тра при Уряді РФ. Правову базу формування ринку боргів закладена у наказі Мін'юсту Росії від 03.07.98 № 76, яким затвердили Временную інструкцію про по рядку арешту та її реалізації прав (требова ний), що належать боржникові як кре дитору по невиконаним грошовим обя зательствам третіх осіб із оплаті факти чески поставлених товарів, виконаних робіт чи наданих послуг (дебіторської за долженности) при зверненні стягнення на майно организаций-должников. Форми рование такого ринку дозволить упорядкувати стосунки між його учасниками, стимулювати своєчасні розрахунки між ду підприємствами і принести дополнитель ные кошти бюджету.

Робота Федерального боргового центру при Уряді РФ покликана започаткувати розв'язанню низки серйозні проблеми у російській економіці.

4.3. Проблеми тіньової економіки

Росія має складний пе риод своєї історії, характе ризуемый небувалим по мас штабам процесом корінного реформи рования політичної та економічної системи. Досягнуто цілком реальні результати економічного реформиро вания: практично сформовані ры нічна інфраструктура і ринкові ме ханизмы стимулювання виробництва, викоренене у економічній життя таке яв ление, як дефіцит, постоян але забезпечується позитивне саль до зовнішньої торгівлі.

Разом про те формування рыноч ного господарства втілило в життя ряд не гативных явищ і процесів. Однією з них розвиток до вкрай біль ших масштабів тіньової економічної діяльності, вплив чим еко номику країни постійно посилюється. Тіньова економіка включає дуже різноманітні види економічної де ятельности, які надають цілком різне вплив на економіку стра ны і її економічної безпеки. Головними і найбільш типовими видами тіньової економічної діяч ности є такі три блоку:

— законна діяльність із произ водству товарів у домашніх господарствах і ж спожитих, не підлягаючий офіційному регистрированию і логообложению (наприклад, сельскохо зяйственное виробництво підсобні господарства). Це дуже корисна для про щества діяльність й її треба всіляко стимулювати.

— законна діяльність, котра з метою ухиляння від сплати податків скры вается чи преуменьшается, і навіть здійснюється без відповідних лицен зий. Цей вид тіньової економічної діяльності охоплює значну частину економіки, починаючи з великих підприємств, фірм, фінансових струк тур і закінчуючи діяльністю дрібних не кооперованих підприємств із нефор мальной зайнятістю (наприклад, часів ные бригади будівельників). Ця частина ті невою економіки загрожує економічній безпеці країни, по-перше, як приховування прибутків та підвищенням податків, а по-друге, як створення кримінальної економічної середовища;

— нелегальна діяльність, перед ставляющая собою заборонені законом виробництво і розповсюдження товарів та послуг (наприклад, виробництво і рас пространение наркотиків, зброї, про ституция, контрабанда), і навіть діяч ность, що є незакон ное отримання доходів, які пов'язані з виробництвом товарів та послуг (напри заходів, рекет, шахрайство). Цей вид тіньової економіки є пряму загрозу безпеці особистості, й держави.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25