Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Узбекистан

Реферат: Узбекистан

Загальні відомості

УЗБЕКИСТАН (Республіка Узбекистан), держава робить у центральній частині Ср. Азії. 447,4 тис. км2. Населення 21 179 тис. людина (1992), міське 40% (1992); узбеки (14 142 тис. людина), каракалпаки, російські, татари, казахи, таджики, корейці та інших. Офіційний мову — узбецький. Віруючі — переважно мусульман-сунітів. У складі Узбекистану — Каракалпакская автономна республіка та дванадцяти областей (1993). Столиця — Ташкент. Глава держави — президент. Законодавчий орган — меджліс. Більшість їх розміщена не більше Туранській низм., значної частини якої зайнята пустелею Кызылкум. На сході і півдні — передгір'я і відроги Тянь-Шаню і Гиссаро-Алая (висота до 4643 м); з-поміж них розташовані межгорные западини: Ферганська, Зеравшанская, Чирчик-Ангренская та інших. Клімат різкоконтинентальний, засушливий. Середні температури липня від 26°С північ від до 32 °З Півдні, січня від -10°С на північному заході до 3°С на південному сході. Осадков від 80-90 мм на рівнині до 1000 мм на рік у горах. Головні річки — Амудар'я, Сырдарья з притоками; Аральське м. Багато штучних озер-водохранилищ. Ґрунти переважно сероземные і серо-бурые. На рівнинах переважає пустельна рослинність, серед стосів — степу, лісу, гірські луки. У Узбекистані створено св. 10 заповідників, найбільш великий — Чаткальский. Народний парк Узбекистану.

З 8 в. до зв. е. існували найдавніші держави Бактрия, Хорезм, Согд, Парфия. До 6-4 ст. ставляться навали іранських Ахеменидов, військ Олександра Македонського. У 3-2 ст. у державі Селевкідів, Греко-Бактрийском царстві. У 2 в. до зв. е. — 8 в. зв. е. — держави Кангюй, Фергана, Тохаров, Эфталитов, Кушанское царство, Тюркський каганат та інших. У 8 в. територія завойована арабським халіфатом; сталися антиарабські народні повстання (Муканны та інших.). У 9-13 ст. входило у держави Саманидов, Караханидів, Хорезм. У 13-15 ст. у державі Тимуридів. У 15 в. виникло узбецьке держава Шейбанидов. З 16 в. Бухарское і Хивинское, із 18-ї в. Кокандское ханства. У 60-70 рр. 19 в. частина територію Узбекистану приєднана до Росії (Самаркандская і завадило частині Ферганській, Семиреченской і Сырдарьинской обл.). У листопаді 1917 — березні 1918 встановлено радянську влада, переважна більшість території увійшла до складу Туркестанской Автономної Радянської Соціалістичної Республіки. 27.10.1924 освічена Узбецька Радянська Соціалістична Республіка; з 1925 у складі СРСР як союзна республіка, у серпні 1991 ухвалено закон про державної незалежності.

Частка в валовому внутрішньому продукті (1992, %): промисловість 32,6, сільському господарстві 28,9. Виробництво електроенергії 50,9 млрд. кВт·год (1993), головним чином ТЕС. Розвинена гірничодобувна промисловість: видобуток міді, срібла, золота, свинцю, цинку, вольфраму, заліза, марганцю та інших. Великі запаси газу, сірки, озокериту, кухонної солі та інших. Провідні галузі обробній промисловості: хімічна (виробництво азотних і фосфорних добрив, хімічних волокон і пластмас), машинобудування (переважно сільськогосподарське, для текстильне промисловості), і навіть електротехнічна, радіоелектронна, приладобудівна, авіаційна промисловість, виробництво хімічного і нафтового устаткування, текстильна і легка (хлопкоочистительная, бавовняна, шовкова та інших.), харчосмакова (в т. год. плодоовочева, консервна, маслобойно-жировая). Основа сільськогосподарського виробництва — поливне землеробство. Посівна площа 4194,2 тис. га (1990), в т. год. технічні (переважно бавовник, і навіть тютюн, кенаф, олійні) — 47%, зернові (рис, кукурудза, джугара та інших.) — 24%, кормові культури — 23%. Плодоводство, виноградарство, овочівництво, баштанництво. Валовий збір (1992, тис. т): удару-сирцю 4126, зерна 976,9, овочів 2367,8, винограду 374,3, плодів і ягід 368,3. Площа зрошуваних сільськогосподарських угідь 4149 тис. га (1988). Головні галузі тваринництва — вівчарство (в т. год. каракульское), молочно-м'ясне скотарство; розводять коней, верблюдів. Шелководство. Эксплуатационная довжина залізниць 6,8 тис. км (1991); довжина автодоріг загального користування 89,2 тис. км. Судноплавство по Амудар'ї. Трубопровідний транспорт. Експорт: що сільськогосподарська продукція (переважно бавовну, і навіть шовк-сирець, шерсть, каракуль, овочі, фрукти, виноград та інших.), кольорові метали, машини та устаткування, природного газу, тканини та інших. Основні зовнішньоторговельні партнери: Росія, держави Ср. Азії, Казахстан. Активно розвиваються зовнішньоекономічні зв'язки України із Туреччиною, Іраном, Індією, Китаєм, європейськими країнами. Грошова одиниця — торб.

На величезної території республіки (447,4 тис. кв. км), що протягнулась від гра ницы з Казахстану північ від до госу дарчої кордону з Республікою Афганістан Півдні і південь від гра ницы з Туркменією ніяких звань до кордону з Таджикистаном і Киргизією Сході, живе понад 17 млн. чоло століття. Узбекистан — сама населена рес публіка Середню Азію — займає тре тье в країні за чисельністю на селища.

Упродовж років радянської влади Узбекистан перетворився раніше економічно відсталою околиці царської Росії із одне боко розвиненим сільське господарство і напівкустарною промисловістю в индустриально-аграрную республіку, ре шающую важливі социально-экономиче ские завдання. Сьогодні промисловість Узбекистану — це як 1,5 тис. совре менных великих фабрик і заводів, перед ставляющих приблизно 100 м галузей. Рес публіка займає перше місце країні за випуску хлопкоуборочных машин, бавовняних сівалок, устаткування хлопкоочистительной промисловості, ровничных машин, виробництву хлопка-волокна. Узбекистан — одне із крупнішої ших Радянському Союзі виробників прядильних машин, газу, кольорових і рідкісних металів, раститель ного олії.

Неузнаваемо перетворилося і сільському господарстві Узбекистану. З допомогою братніх народів нашої країни було пророблено грандіозна робота з соору жению магістральних каналів і окропи тільних систем. Завдяки ирригацион ному будівництва води Амударьи, Сырдарьи, Заравшана перетворили недо гда порожні та напівпустельні території у найважливіші бавовняні райони країни. Узбекистан вирощує близько % виробленого країни удару-сирцю, дає близько Уд коконів шовкопряда, Уз каракулю, близько У5 рису, фрукти, вино град, овочі, баштанні культури.

Узбекистан — республіка древньої культури, що з іменами Ибн-Сины (Авіценни), Бируни, Навої, Улугбека, Бабура; втіленої в архитек турных пам'ятниках Ташкента, Самаркан так, Бухари, Хіви. Бережно зберігаючи її традиції, узбецький народ збагачує свою культуру духовними цінностями соціалізму, досвідові інших братніх республік.

У природному відношенні територію Узбекистану, що за бассей нах головних середньоазіатських річок Амударьи і Сырдарьи, можна умовно розділити втричі частини: гори і передгір'я, розташовані Сході і південному сході республіки; напівпустелею і пустелі їхньому заході; підгірські рівнини, складені родючими сероземами лёссового походження.

Подгорные рівнини — найцінніші в сільськогосподарському відношенні зе мли. Їх площа не перевищує 15% загальній площі республіки, але саме живе основне її населення, виробляється значної частини сель скохозяйственной продукції, перебувають найбільші промислові і культурних центри Узбекистану — Таш кент, Самарканд, Бухара, Фергана, На виття, Алмалык, Ангрен та інших.

Узбекистан лежить у південної годину ти нашої країни, у великому віддаленні океанів й інших природних водо емов. Тому клімат республіки жар київ, вкрай сухий, різко континенталь ный. Це б'є по всім образі тутешньої природи.

Найменш освоєні і найважчі життю людей території Узбекиста на — напівпустелею і пустелі, на які припадає майже % його площі. Ці зем чи, попри труднощі їх освоєння (маловоддя, а де й повну відсутність місцевих водяних джерел), — объек ти дедалі більше інтенсивного хозяйствен ного використання. Визначний дости жение лідера в освоєнні таких земель — созда ние радгоспів і колгоспів в Голодной, Джизакской, Шерабадской, Каршинской степах, в низов'ях Амударьи. Вони постав ляют республіці та її межі дедалі більше цінної сільськогосподарської продукції — бавовни (зокрема наибо лее якісні, тонковолокнистые сорти), фруктів, овочів, баштанних лантух тур, винограду, продукції тваринник ства.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6