Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виховна робота у збройних сил і її впливом геть психіку воїна на бойовий діяльності

Реферат: Виховна робота у збройних сил і її впливом геть психіку воїна на бойовий діяльності

Запровадження

На виконання завдань за умов армії військовослужбовці повинні

отримати під час служби й таке виховання, що має осо-

бую, військову спрямованість. Ось ця специфічна, що з

формуванням в особистого складу Збройних сил необхідних воїн-

ских якостей, яких і визначає сутність військового виховання, його

місце у загальну систему підготовки збройних захисників Батьківщини.

Воинское виховання є цілеспрямовану дея-

тельность командирів і штабів із формування у воїнів духовних

якостей, що відбивають специфічний характер нашої армії, неї покладено

та призначення. У поєднанні зі усіма напрямами виховання

військове виховання розвиває і формує у воїна якості, необ-

ходимые йому за захистом Батьківщини. У процесі військового виховання

формуються такі риси, необхідних воїнам завжди, але

особливо в виконанні завдань в бойових умовах. Це - стійкість,

мужність, відвага.

Зміст військового виховання у самому конкретному плані оп-

ределяется військової присягою, у якій в концентрованому вигляді

сформульовані вимоги до збройного захиснику Батьківщини, й у-

инскими статутами, що регламентують повсякденному житті, функцио-

нирование армії й флоту під час війни. Про значення військових статутів

свідчить те, що вони розглядаються і затверджуються на са-

мом високому рівні.

Основними компонентами змісту військового виховання явля-

ются:

- виховання в військовослужбовців глибокого розуміння историчес-

кого призначення Збройних сил, особливостей їх строительст-

ва, функціонування та свого місця у виконанні завдань, які

ними завдань, особливо з підтримці постійної високої бойової го-

товности;

- формування в особового складу непохитної вірності у-

енной присяги й статутам, неухильного прямування їх вимогам

як і мирний час, і у умовах;

- розвиток постійного прагнення до опанування військовим справою,

своєї військової професією, до що відрізняється освоєння військову техніку,

зброї та боєприпасів способів їх застосування;

- вироблення у військовослужбовців високої дисциплінованості,

беззаперечного покори, зміцнення військового товариства;

- формування морально-боевых якостей, що особливо не-

обходимы військовослужбовцям в бою, - стійкості, мужності, відваги,

здібності переносити найсуворіші випробування задля досягнення по-

біди над ворогом;

- виховання особового складу на кшталт гордості за тотожність-

ность до Збройних сил Росії, своєї частини, прагнення разви-

вать і збагачувати їх бойові традиції.

Робота з військовому вихованню особового складу Збройних

Сил має проводитися диференційовано, де головна роль повинна

належати військової дисципліни. Єдиноначальність у війську і на фло-

його послідовне здійснення в багатогранної деятельнос-

ти військових кадрів невідривні від процесу виховання військовослужбовців

на кшталт високої дисциплінованості. Місце і значення цієї про-

цесса не у змісті військового виховання визначаються, перш всього

тим, йдеться про прищеплювання військовику однієї з найважливіших

якостей, якого немислимі особистість воїна, специфічна де-

ятельность армії й флоту.

У процесі морального виховання в воїнів формується по-

нятие дисциплінованості як військового обов'язку. Правове воспита-

ние розвиває вони повага до законів, у яких грунтується пра-

вопорядок у війську і на флоті. Воинское виховання хіба що раскры-

вает суть доданків військової дисципліни, націлює особовий склад

на точне і навчити неухильно дотримуватися військової присяги і військових

статутів, у єдності із навчанням забезпечує проведення життя

їх конкретних вимог. Цей єдиний процес покликаний способство-

вать утвердженню та підтриманню статутного порядку.

Особливого значення надається особистої примерности офіцерів у зі-

четании зі своїми умінням кваліфіковано виконувати завдання неухильного

зміцнення дисципліни у підпорядкованих їм частинах і підрозділах.

Бойові традиції

У змісті військового виховання важливе його місце займає

пропаганда бойових традицій. Освоєння цих високих духовних цін-

ностей, по-перше, забезпечує наступність у роботі з фор-

мированию в особистого складу високих морально-боевых якостей за-

щитников Батьківщини, що сприяє глибокому усвідомлення ним своїх

службовими обов'язками. По-друге, це могутній засіб воздейс-

твия на розум і серця воїнів активно сприяє сприйняттю ними

героїчних справ, здійснених радянськими людьми фінансовий боєць і за Батьківщину,

у справі своїх покійних предків, як прикладів для повсякденного наслідування.

Бойові традиції, по-третє, розглядаються як підсумок

і, отже, у сенсі осередок досвіду виховання

воїнів на кшталт вірності Батьківщині, військової присязі, високої

дисциплінованості, готовності до героїчним подвигам. Саме

тому в усьому процесі військового виховання бойовим традиціям

приділяється неослабне увагу. Використовуються різноманітні форми про-

паганды і агітації.

Отже, військове виховання - цілеспрямований про-

цесс формування морально бойових якостей у збройних защитни-

ков держави Російського. У єдність із моральним, правовим,

трудовим, естетичним і фізичним вихованням військове воспита-

ние служить необхідною умовою розвитку особистості воїна, укрепле-

ния моралі, підвищення бойову могутність Збройних сил Ріс-

ці, успішного виконання ними своїх завдань як і мирний час, так

й за умов війни, якщо вона розпочато.

Бойові традиції армії й флоту - це історично сформовані

звичаї і моральні правили, які є нормою поведінки воїнів в бою

і у мирний час, активно спонукають їх зразково виконувати свій

військовий обов'язок, чесно і сумлінно служити своєму народу, сво-

їй Батьківщині.

Військова практика свідчить, що бойові традиції заговорили українською у-

семестно взято на озброєння як пережите і запропонував ефективне средс-

тво виховання мужніх, стійких і умілих захисників Батьківщини.

Усюди, де служить російський воїн, поруч із несуть беззмінну

вахту бойові традиції.

Основними бойовими традиціями Збройних сил є:

- беззавітна відданість та гаряча любов до батьківщини, посто-

янная готовність захищати до останньої краплі крові;

- непримиренність до ворогів Батьківщини, висока пильність;

- вірність військовому обов'язку, військової присязі, самовідданий-

ность і масовий героїзм в бою;

- любов до рідного армії й флоту, зі своєю частини, кораблю,

вірність Боевому Прапора, Прапора корабля;

- постійне прагнення до вдосконалення бойового мастерс-

тва, підвищенню військових знань, невтомна боротьба за високу

бойову готовність, зразковий порядок, організованість і

дисципліну;

- військове товариство і колективізм, на повагу до команди-

ру і захист їх у бою.

Особливої цінності бойові традиції представляють для військового

виховання особового складу армії й флоту. Їх вивчення і пропаган-

так сприяє формування в воїнів високих морально-боевых ка-

честв, необхідні перемоги в сучасному бою, помо-

гают готувати воїна-громадянина, патріота, який володіє сильним ду-

хом, негнучкою волею, мужністю і хоробрістю, досконало

володіє військової технікою і зброєю. Видатний полководець

М.В.Фрунзе вважав традиції нашої армії запорукою майбутніх великих

подвигів радянських воїнів. У його привітанні воїнам героїчної

51-ї Перекопської дивізії він символізував те що "пам'ять славши-

ном минулому закарбувалася і помираючи, передавалося з покоління

до покоління новим складом полків дивізії.

Воспитательное вплив бойових традицій полягає преж-

де лише у силі прикладу, яка спонукає нове покоління воїнів


Схожі реферати

Статистика

[1] 2