Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виробництво комбікормів у Білорусі і країнах

Реферат: Виробництво комбікормів у Білорусі і країнах

Необхідність інтенсифікації всіх галузей тваринництва, без якої неможливий перехід на ринкові умови господарювання, значно підняла роль комбікормовій промисловості. Повноцінні комбікорми знижують витрата фуражу на третину. Однак у наших господарствах комби корми в концентрованих кормах менш 50%, внаслідок республіка недоодержує (враховуючи м'ясо) 250 тис. т продукції, перерасходуя до 800 тис. т зерна, через що півтора разу було повыша ется собівартість їх.

Найголовніша причина — недостатність в ра ционах перетравлюваного протеїну і незамінних амінокислот, що становить 30 — 35 процен тов від кількості.

Чи можливо різко, і швидко збільшити произ водство саме ті поживних речовин? Про блема забезпеченості кормів перевариваемым про теином успішно вирішується у багатьох країнах миро вого співтовариства.

Найбільшим у світі виробників комби кормів є США (майже четверту частину світового виробництва). Близько половини цієї кількості становлять комбікорми для птахи, мало не третину — для м'ясного і молочного худоби, 13% — для сек. і 7% — й інших видів звірів.

Найбільший обсяг комбікормів виробляється в кукурудзяному поясі — 16,9% й у південно-східних штатах — 15,4%, тобто. в зонах інтенсивного виробництва кормового зерна (переважно кукурудзи) і промислового птахівництва. За останнім збільшувалася частка комбікормів для птахи великої рогатої худоби — зменшувалася.

Загальновідомо, що ступінь інтенсифікації тваринництва значною мірою визначається найвищим рівнем споживання концентратів. Так, частка в раціонах бройлерів становить 100%, свиней — 96%, великої рогатої худоби на відгодівлі — 67%, молочного худоби — 40%. США мають дуже істотними ресурсами сировинних білкових компонентів для комбікормовій промисловості. У це кукурудза і соєвий шрот. Чималу роль кормових ресурсах країни грають також решта видів кормового зерна, і навіть відходи м'ясної і молочної в промисловості й інших переробних галузей АПК, рибна борошно. Частка ж збіжжя у комбікормах становить близько 50—60%.

У немає єдиного органу, який координував би роботу комбікормовій промышлен ности. Асоціація підприємців комбикормо виття промисловості, що об'єднує значну кількість фірм, які виробляють комбікорми, ви полняет лише функції юридичної й консульта тивной організації.

Комбикормовую промисловість можна раз ділити на виборах 4 групи:

- потужні фірми, володіють великим коли чеством комбікормових заводів, котрі перебувають у складі агропромислових комплексів (сюди від носяться і великі кооперативи);

- щодо дрібні фірми й дрібні коо перативы, володіють невеликою кількістю кому бикормовых заводів;

- дрібні фірми, мають один завод;

- заводи, належать откормочным хозяй ствам і птахофабрикам.

Комбикормовая промисловість штатів ви рабатывает повноцінні комбікорми, котрі з зывают первинними, і навіть різні білково-вітамінні, мінеральні та інші компоненти, основі яких фермерські господарства, додаючи зерно, виробляють звані вторинні комбікорми. Перші збалансовані за всі пита тельным речовин і може служити із єдиним джерелом корми для моногастричных тварин; другі виробляються здебільшого невеликих заводах і установках безпосередньо на фермах із виробництва молока, яловичини, свинини, яєць і м'яса птахи. 90% вироблених комбікормів яв ляются первинними, інші — вторинними.

У Нідерландах частка збіжжя у комбикорме для курок-несучок не більше 55%, для свиней — 20%, а комбікорм великого рогатого худоби практично їх містить. Проте живіт новодство країни досягло найвищого рівня життя та є прикладом найвищою мірою раціонально го використання обмежених кормових ресур сов.

У комбікормах, вироблюваних нашої про мышленностью, зерна 70 — 73%, а приготавли ваемых у цехах комбікормах і корів мовых сумішах — до 85%.

Зіставлення змісту незернових компо нентов в комбикорме нашого виробництва та зару бежного (США, ФРН, Франція, Нідерланди) по казывает, що з них же в вітчизняних або зовсім не використовуються чи застосовують у дуже малих кількостях. Сухі ж молочні про дукты становить 1—1,1%, там лише сухий молочної сироватки використовують приблизно ушестеро більше.

Повнішою використовувати вторинне молочної сировини можна, оснастивши молочну промышлен ность устаткуванням для сушіння відвійок і сыво ротки. Використання для комби кормів навіть половини що залишається після перера ботки молока сироватки можна буде підлозі чать щодня близько чотирьох тис. т білка, 3 тис. т незамінних амінокислот, зокрема. 300 т лізину, метіоніну, і навіть чимало вітамінів. Однак у республіці промислову переробку сы воротки вбирається у 25 — 30 відсотків, тоді як у Нідерландах — 95%, США, Герма нии і у Великобританії — 70%.

У світі як наповнювача комбикор мов в значних обсягах (в зонах цукрових заводів) використовується жом — до 6%, меляса — до 7% (ми відповідно 0,03—0,15%); високоенергетичний компонент — тваринний жир (до 6%, ми — 0,02%). У країнах інтенсивного жи вотноводства посилено розвивається виробництво кормових дріжджів і синтетичних амінокислот. Наприклад, вироблення «заводського» метіоніну мови у Франції становить 90 тис. тонн на рік (перше місце світі). Лише на самій птахівницьких фермах він сокра щает імпорт білкового сировини у кількості 300 тис. т щорічно.

Дедалі більше поширення кормової про дукции тваринного походження отримують мясо-костная борошно, яка містить один кг 50 р сирого про теина, м'ясна — 55, пір'яна — 80, кров'яна — 90 і з відходів птахівництва — 60 р. Так, борошном з каныги, змішаної з трав'яний борошном і введеній у комбікорми, годують молодняк великого рогато го худоби (Німеччина), свиней і ягнят (Куба), птицю (Індія), курчат (Японія), коровам дають їх у Болгарії; у Великій Британії каныгу додають у кількості 7% до м'ясокісткової борошні, що єдиний спосіб ствует підвищенню змісту кальцію, фосфору, цинку, міді вітамінів групи У в раціоні.

У економічно розвинених країн висока еф фективность всіх його ланок технологічному ланцюжку пе реработки сільськогосподарської сировини в разнооб різні високоякісні комбікорми відповідає потребам сучасного інтенсивного животно водства і сприяє раціональному использо ванию кормових ресурсів. Приміром, мови у Франції рецепт комбікорми для м'ясних курчат включає 6 компонентів: кукурудзу, соєвий шрот, жир, міні ральные добавки, метіонін і вітамінний премікс. 30 років тому вони рецепт складалася з 15 компонентів, але 1 кг приросту живої маси витрачалося 3—3,5 кг комбікорми, тепер 2,4—2,8 кг, але еф фективность використання удосконаленого комбікорми набагато вища. Конкуренція над ринком кормів постійно підштовхує до пошуку нових шляхів по вышения якості комбікормів і тенденції зниження про изводственных витрат.

Для господарств Білорусі може бути корисним досвід Великобританії, Франції, Німеччині та інших країн Західної Європи.

Розробляються здійснюються національні програми збільшення виробництва корів мового білка з урахуванням власних ресурсів. У Фран ции рахунок підвищення врожайності бобових і олійних культур. Велика роль рішенні про блемы білка відводиться гороху і люпину білому. Раніше уже тут як та інших країнах Європи, недоста струм кормового білка покривався з допомогою імпорту соєвого шроту, переважно, США. Проте поступове зростання ціни нього викликав необходи мость її подальшого розвитку власного произ водства высокобелковых кормів. Протягом останнього де сятилетие посівні площі під оливними і бо бовыми культурами розширилися в 3 разу, преиму щество віддається гороху, соняшнику, ріпаку, корів мовым бобам.

У країнах із розвиненим сільське господарство і переробкою його продукції велике экономи ческое значення надається таким джерелам корів мового білка для комбікормів як ріпак.

Основні країни-виробники — Канада, Індія, Китай. У Канаді ріпаковий шрот загалом балансі высокобелковых добавок становить 25%. Саме там більш 98% насіння ріпаку вирощують на ос нове низкоэруковых сортів. Польща, успішно ре шая проблему дефіциту рослинного кормового білка, нагромадила великий політичний досвід виведення цих сортів, технологічним прийомів знешкодження глюкозиналатов, методам контролю антипитатель ных речовин, у процесі виробництва ріпакової шроту і максимального використання при годівлі тварин і птиці у складі комби кормів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2