Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз обсягу виробництва, витрат і перерозподілу прибутку ТОВ 'Втормет' за 1996-1998 рр

Реферат: Аналіз обсягу виробництва, витрат і перерозподілу прибутку ТОВ 'Втормет' за 1996-1998 рр

Зміст

Розділ I 2

Предмет і метод економічного аналізу 2

Розділ II 4

Визначення типу ринку 4

Аналіз структури продукції і на обсягу продажу 7

Аналіз витрат підприємства 10

Аналіз прибутків і рентабельності підприємства 19

Розділ III 28

Висновок 28

Список використаної літератури 31

Розділ I

Предмет і метод економічного аналізу

Під наукою у сенсі слова розуміється совокуп ность знання природі, світі початку й мисленні. Ця совокуп ность відбиває досягнуте кожному історичному етапі - й відповідає ступеня усвідомлення об'єктивних законів раз вітія природи й суспільства.

Економічний аналіз як наука є систе му спеціальних знань, пов'язану:

і з дослідженням економічних процесів у тому взаимо зв'язку, створених під впливом об'єктивних эконо мических законів і внутрішніх чинників суб'єктивного порядку;

з науковим обгрунтуванням бізнес-планів, з об'єктивної оцінкою їх виконання;

в) з виявленням позитивних і негативних факто рів і кількісним виміром їхні діяння;

р) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрихозяйст венних резервів;

буд) з узагальненням передового досвіду, з прийняттям опти мальных управлінські рішення.

Дослідження економічних процесів починається, користуючись методом індукції, з малого, з одиничного — з окремого господарського факту, явища, ситуації, кото рые разом і представляють господарський процес, виражає сутність господарської діяльності тому чи іншому ланці керованої підсистеми і керуючій системи. Проте, як вказувалося вище, спосіб індукції повинен використовуватися у єдності з методом дедукції. Це означає, що, аналізуючи одиничне, у той час враховуватиме й загальне. Вивчаючи діяльність виробничої бригади і південь від ділових виконавців, слід одночасно брати до уваги показники цехи і місце у ньому даної бригади. У такій співвідношенні розглядаються цех і підприємство, підприємство й нам акціонерне об'єднання, суспільство з ограни ченной відповідальністю та інші асоціації.

У результаті економічного аналізу господарські процеси вивчаються у тому взаємозв'язку, взаємозалежності і взаимообу словленности. Встановлення взаємозв'язку, взаємозалежності і взаємозумовленості — найважливіший момент анали за. Причинная зв'язок, яку згадувалося, опосередковує все господарські факти, явища, ситуації, процеси. Поза цьому разі господарське життя немислима.

Причинный, чи факторний, аналіз розмірковує так, кожна причина, кожен чинник отримують належну оцен ку. Для цього він причины-факторы попередньо вивчають ся, навіщо класифікуються за групами: суттєві і не дуже, основні побічні, що визначають і що визначають. Далі досліджується впливом геть господарські процеси передусім істотних, основних, визначаю щих чинників. Вивчення несуттєвих, неопределяющих чинників ведеться, якщо потрібно, у другу чергу. Устано вити вплив всіх згаданих чинників дуже складно та практично який завжди необхідно.

Розкрити і зрозуміти головні причини, які опреде ляющее впливом геть виконання бізнес-плану, з'ясувати їхня цілющість і зміцнити взаємодію — отже дати раду особливий ностях господарську діяльність аналізованого об'єкта. Однак у процесі аналізу як розкриваються і характеризу ются основні чинники, що впливають господарську діяч ность, а й вимірюється ступінь (сила) їхні діяння. І тому застосовуються відповідні кошти та прийоми экономи ческих і математичних розрахунків.

Під предметом економічного аналізу розуміються хозяй ственные процеси підприємств, об'єднань, асоціацій, зі циально-экономическая ефективність яких і кінцеві финансо шиї результати своєї діяльності, складаються під воздей ствием об'єктивних і піддається, отримують відбиток системою економічної інформації.

Як очевидно з визначення, економічний аналіз оперує господарськими процесами підприємств, объедине ний, інших підрозділів, і кінцевими производственно-финансовыми результатами своєї діяльності. Економіка перед прийнять вивчається у своїй у динаміці, а й у ста тику.

Далі, предметом економічного аналізу є хо зяйственные процеси та кінцеві результати, складывающи еся під впливом об'єктивних зовнішніх чинників. Постійно впливаючи на господарську діяльність, відбивають, зазвичай, дії економічних законів. У процесі економічного аналізу у часто доводиться став киваться, наприклад, з дією цінового факто ра — зі зміною цін, тарифів, ставок. Ціноутворення в ринкових умов — процес загалом стихійний. Для підприємств готові вироби, товари, тарифи за перевезення і послуг встановлюються з огляду на вимоги закону стоимо сти, законів ринку. Ціни, тарифи, ставки — це постоян ные величини, вони постійно змінюються. Якщо змінилися ціни на всі сировину, матеріали, напівфабрикати, готову продук цию, товари, це вплине на всі показники (особливий але фінансові) промислових, будівельних, сельскохозяй ственных, торгових оборотів і інших підприємств. На промислових підприємствах зміняться показники валовий, товарної, ре ализованной і чистої продукції, показники собівартості і чистого доходу; у — показники оптового і троянд ничного товарообігу, рівня реалізованих знижок, издер жек обігу євро і прибутку. Зміни цін, тарифів, ставок викликають у процесі аналізу досить складні экономичес киє розрахунки. Чинник цін, котра від цього чи іншого, виключається шляхом індексних перерахунків, його виявляється особливо, поза зв'язки з іншими чинниками.

У визначенні вказується також, що предметом экономи ческого аналізу є господарські процеси та кінцеві результати, складаються внаслідок впливу субъ ективных (внутрішніх) чинників. Їх впливу на хозяйствен ную діяльність у процесі проведення аналізу приділяється найпильнішу увагу. Суб'єктивні чинники пов'язані з конкретною де ятельностью людини, цілком і повністю залежить від нього. Навіть вміле прогнозування в господарської практиці дей ствий об'єктивних умов, об'єктивних чинників можна трактувати як суб'єктивного порядку. Успішне хо зяйствование, ритмічне і виконання бізнес-планів визначаються (коли об'єктивно є всі вихідні по зиции) вмілим керівництвом тим чи іншим производствен ным колективом; правильної організацією виробництва, економіки, фінансів; глибоким знанням справи, конкретним виконавцем; його економічної й організаційної під готовленностью .

І, нарешті, у визначенні предмета економічного анали за вказується, що господарські процеси та їх результати, складаються під впливом об'єктивних і субъектив ных чинників, отримують відповідне свій відбиток у систе ме економічної інформації. Цю систему представляє зі бій сукупність даних, всебічно характеризуючих хо зяйственную діяльність різних рівнях. Информаци онная система дуже динамічне; воно охоплює у собі совоку пность вхідних даних, результати їх проміжної обробки, вихідних даних і кінцеві результати, поступа ющие до системи управління. Раціонально організований і відповідно регульований інформаційний потік служить надійної базою для економічного аналізу, отже, й у прийняття оптимальних управлінські рішення.

Розділ II

Визначення типу ринку

Перш ніж розпочати вирішення основної мети (оцінка витрат і чистого прибутку) необхідно визначити тип ринку, у якому реалізує своєї продукції підприємство; структуру випущеної підприємством продукції і на обсяг продажу продукції.

Відомо, що чотири основні види ринку. Це ринок досконалої конкуренції; монополістичний ринок; ринок монополістичній конкуренції, та олигополистический ринок. Кожному виду ринку відповідають цілком конкретні характеристики, з допомогою яких ми можемо визначити до якого з них віднести те чи інше підприємство.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9