Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Економічний механізм природокористування

Реферат: Економічний механізм природокористування

Суттєвим недоліком нашого природохранительного законодавства довгі роки була відсутність економічний механізм регулювання відносин між господарської діяльністю людини і природним середовища. За відсутності такий механізм все законодавство з охорони природи мало декларативний характер. Эколого-экономический підхід до охорони довкілля, сформований останніми роками, дозволив розпочати формування такий механізм, й першим офицальным результатом було визнано створення ( Часовий типовий методики визначення економічну ефективність здійснення природоохоронних заходів з оцінкою економічного шкоди, яке заподіюють народному господарству ( М. Економіка, 1986) забрудненням довкілля, твердження “Тимчасових методичних рекомендацій з визначення платежів за забруднення природного довкілля” (№ 02- 08187, 1986 р).

Відповідно до “Часовий типовий методикою “ економічна оцінка шкоди, яке заподіюють річними викидами забруднень в атмосферне повітря (У) для окремого джерела визначається за такою формулою

У=g*s*f*M

де У - оцінка шкоди, руб/год,

g - множник, чисельно рівний 2,4 руб/усл.т,

s - безрозмірна величина, характеризує ступінь небезпеки забруднень до різних видів користувачів. Вона визначається за таблицею і формулі “Часовий типовий методики” і коштує від 10 до 0,06.

f - безрозмірна величина, обумовлена умовами поведінки забруднень у атмосфері, обумовлена за таблицею і формулам “Методики”.

М - наведена маса річного викиду забруднень із джерела, усл.т/год.

При визначенні фактичного значення s на рік враховується величина зони активного забруднення (SЗАЗ) і площі цієї зоні кожного пользователя(S). При визначенні М - маси річного викиду , усл.т., переклад маси викиду кожного виду забруднення з т дизпалива на умовні тонни виробляється шляхом множення маси річного викиду кожного виду забруднення (mi) на показник відносної агресивності даного забруднення (Аi), визначається при порівнянні його з агресивністю, небезпекою окисиглерода - СО2 - прийнятої за одиницю, за такою формулою

Мi = mi * Ai

Через війну, викид 1 т окису вуглецю дає 1 умовну тонну забруднення атмосферного повітря, а викид 1 т сірчистого ангиидрида рівнозначний викиду 22 ум. т забруднення.

Цей принцип исчичсления агресивності покладено основою визначення платежів за викиди конкретних забруднювачів.

Аналогочно по “ Часовий типовий методиці” обчислюється розмір шкоди при забруднення водойм.

Подальший розвиток й економічний механізм природокористування одержав у Постановлении Ради Міністрів СРСР від 9 січня 1991 р. № 13 “ Про затвердження на 1991 р нормативів і щодо оплати викиди забруднюючих речовин, у довкілля та порядку їх застосування”, і закріплений нині чинному Постоновлении Уряди Російської Федерації №632 від 28 січня 1992 р.” Про затвердження Порядку визначення плати й на її граничних розмірів за забруднення довкілля, розміщення відходів, решта видів шкідливого впливу,”

Основаниям прийняття Постоновления Уряди з'явився ухвалений Верховною Радою у грудні 1991 року закон РРФСР “ Про охорону навколишнього природного довкілля”. Економічний механізм природокористування регулюється статтями 15, 17, 19, 20, 21, 24, та інших Закону. Крім цих статей, оскільки торкнулися Закону, особливої уваги заслуговують статті 32, 33, 36.

Стаття 15. Завдання економічний механізм охорони навколишнього природного середовища

Економічний механізм охорони навколишнього середовища має своїми завданнями

планування і відповідне фінансування природоохранительных заходів, встановлення лімітів використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів,

встановлення нормативів плати й на розмірів платежів використання природних ресурсів, викиди і скиди, розміщення відходів та ін. види шкідливого впливу,

уявлення підприємством, установою, організаціям, і навіть громадянам кредитних та інших пільг у впровадженні ними малоотходных і ресурсозберігаючих технологій і для нетрадиційних видів енергії т.п.,

відшкодування у порядку шкоди, заподіяної довкілля і здоров'я людини.

Стаття 17. Планування, фінансування і матеріально-технічне забезпечення екологічних програм, тож заходів щодо охорони довкілля.

Планування мерроприятий з охорони навколишнього довкілля й природокористування ввозяться складі програм, пргнозов соціально-економічного розвитку з урахуванням державної эколгической програми з урахуванням природоресурсного потенціалу окремих регіонів.

Фінансування екологічних програм, тож заходів щодо охорони довкілля виробляється з допомогою

республіканського бюджету Росії, бюджетів республік, областей, країв, і місцевих рад,

коштів підприємств та шкільних установ,

федерального, республіканських, крайових, обласних, місцевих екологічних фондів,

фондів екологічного страхування,

кредитів банків,

добровільних пожертв населення, іноземних юридичних осіб і громадян, і навіть інших джерел.

Финансироваие екологічних програм, тож заходів щодо охорони довкілля бюджетах виділяється окремим рядком і забезпечується матеріально-технічними ресурсами.

Стаття 18 Договір ліцензія на комплексне природокористування.

Договір на комплексне природокористування полягає між природопользователем і виконавчим органом влади з урахуванням висновки екологічної експертизи на запропоновану господарську або ту діяльність ліцензії ( дозволу) на комплексне природокористування.

Ліцензія ( дозвіл) на комплексне природокористування видається природопользователю з видів, обьемов і лімітів господарську діяльність з використання природних ресурсів, екологічних вимог, і наслідків недотримання цих вимог.

Ст.19. Ліміти і приропользование.

Ліміти на природокористування є системою екологічними обмеженнями територіями і є встановлені предприятиям-природопользователям визначений термін обьемов граничного використання (изьятия) природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих речовин і розміщення відходів виробництва.

Стаття 20. Платность оспользования природних ресурсів.

Платность природокористування включає плату за природні ресурси, за забрудненню довкілля й інші види впливу.

Оплата ж природні ресурси ( земля, надра, вода, ліс й інша рослинність, тваринний світ, рекреаційні та інші природні ресурси) стягується

за право користування у межах встановлених лімітів

за понадлімітне і нераціональне використання

за відтворення й охорону природних ресурсів.

Оплата ж забруднення довкілля інші види впливу взимаютсмя за

викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів та др.виды забруднення у межах установлених лімітів

те за забруднення понад встановлених лімітів.

Плата перераховується в безспірному порядку в співвідношеннях

90 відсотків по спец.счета позабюджетних державних екологічних фондів, 10 прцентов-в дохід республіканського бюджету РФ, на фінансування діяльності спеціальних органів державного управління галузі охорони навколишнього середовища.

Порядок обчислення застосування нормативів плати визначається урядом РФ.

Внесення плати не від виконання заходів з охорони довкілля і відшкодування шкоди, заподіяної екологічним правопорушенням.

Стаття 21. Екологічні фонди.

Аби вирішити невідкладних природоохранительных завдань, відновлення втрат, компенсації заподіяної шкоди та інших завдань створюється єдина система позабюджетних державних екологічних фондів, обьеденяющая федеральний екологічний фонд( 10 відсотків) надходжень. республіканські, крайові і обласні ( 30 відсотків) і місцеві ( 60 відсотків) фонди.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12