Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз кредитоспроможності комерційне підприємство

Реферат: Аналіз кредитоспроможності комерційне підприємство

Запровадження

Фінансовий аналіз є спосіб накопичення, трансформації і перспективи використання інформації фінансового характеру, що на меті оцінювати поточне і перспективне фінансове становище підприємства, можливі і доцільні темпи його розвитку з позиції фінансового забезпечення; виявляти доступні джерела засобів і оцінювати можливість і доцільність їх мобілізації; спрогнозувати становище підприємства над ринком капіталу позикових засобів і ресурсів.

Фінансовий аналіз спрямовано отримання небагатьох ключових, найбільш інформативних, параметрів, дають об'єктивну і точну картину фінансового становища підприємства, його прибутків і збитків, змін - у структурі активів і пасивів, у розрахунках із дебіторами і кредиторами.

Фінансовий аналіз широко застосовується кредитними організація ми визначення кредитоспроможності підприємства, котрий обслуговується конкретним банком, коли вона звернулося з заявкою отримання короткострокового кредиту.

Заснування банку, як зовнішній користувач інформації, використовує у своїй, передусім бухгалтерську звітність (фор.- 1,2,3,4,5), подану до органів статистики, податкову інспекцію і позабюджетні фонди.

Зблизька фінансової складової діяльності підприємства, аналіз представленої документації проводиться, передусім, з метою визначення можливостей підприємства з поверненню кредиту, виконання умов кредитного договору, прогнозу руху засобів і продукції період користування кредитом, здібності підприємства реалізувати й перерозподілити грошові потоки для оптимального виконання зобов'язань до бюджету, банком й інші кредитори.

Напрями аналізу кредитоспроможності підприємства мусять розглянуті виходячи з поданої у курсової роботі бухгалтерської звітності за 1997 рік відкритого акціонерного товариства «Політ» в після дмуть розділах.

Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової стійкості підприємства.

Фінансове становище підприємства характеризується змінами у розміщення засобів і джерелах їх покриття (власних чи позикових) початку 1997 року й кінець звітний період. Структура коштів підприємства міста і джерел формування, зміна її представлені у аналітичної таблиці 1.

Таблиця 1

Свернутый підприємства за станом 1 січня 1998 року., тис. р.

1997 рік

1997 рік

Актив

На початку року

У найгіршому разі року

Откло нение (+,-) -

Пассив

На початку року

У найгіршому разі року

Відхилення(+,-)

А

1

2

3

Б

1

2

3

Внеоборотные - активи

332213

335579

+3366

Капітал і резерви

315569

31113

-4438

І це в % від виробленого

71

82

+11

І це в

% від виробленого

68

76

+8

Оборотні активи

114243

62122

-52121

Довго-

Термінові

пасиви

-

-

-

І це в % від виробленого

28

15

-13

І це в %до

Итогу

-

-

-

Збитки

3194

12232

+9038

Коротко- термінові пасиви

146135

99589

-46546

І це в %

від виробленого

0.7

3.0

+2.3

Теж в

% від виробленого

32

24

-8

Баланс

911354

820653

-90701

Баланс

911354

820653

-90701

Дані таблиці 1 показують, що валюта балансу під кінець року зменшилася на 90 млн. карбованців і становила 9,9 %від суми початку року. Це було, переважно, з допомогою скорочення вдвічі частки про ротних активів, тоді як внеоборотные активи зменшилися лише з 1%.

Докладніше проаналізувати окремі елементи майна, і джерела її формування можна виходячи з розрахунків аналітичної таблиці 2.

Таблиця 2

Структура майна, і джерел її формування, тис. р.

Показники

На початку року

У % до валюти балансу

У найгіршому разі року

У % до валюти балансу

Відхилення(+,-), пункти (гр.4-гр.2)

А

1

2

3

4

5

Валюта балансу - всього

911354

100

820653

100

-

Внеоборотные активи (нерухомість), разд. 1

332213

36,45

335579

40,89

+4,44

Оборотні активи, разд.2

114243

12,55

62122

7,57

-4,98

До того ж:

Запаси

85845

9,41

30435

3,7

-5,71

Дебіторська заборгованість всього

20830

2,29

16146

1,9

-0,32

Короткострокові фінансові вкладення

492

0,054

314

0,038

0,016

Кошти

7076

0,77

15227

1,86

+1,08

Збитки разд.З

3194

0,35

12232

1,49

+1,14

Капітал і резерви (кошти), разд.4

315569

34,6

311131

37,91

+3,29

Довгострокові пасиви, разд.З

-

-

-

-

-

Короткострокові пасиви, разд.б

146135

16,03

99589

12,14

-3,89

До того ж:

Заемные кошти

2000

0,22

-

-

-0,22

Кредиторська задолженнось всього

138288

15,17

99589

12,14

-3,03

Доходи майбутніх періодів, фонд споживання, ре зервы предстоя щих витрат і платежів та інших

5847

0,64

-

-

-0,64


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10