Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз витрат виробництва, у короткому і тривалий період

Реферат: Аналіз витрат виробництва, у короткому і тривалий період

Зміст

Запровадження …………………………………………………………………5

1. Економічне утримання і класифікація витрат

производства………………………………………………………7

1.1. Поняття витрат – види й класифікація………………… 7

1.2. Недоліки виробництва, у короткостроковому періоді………… 12

1.3. Недоліки виробництва, у довгостроковому періоді……… .17

2. Аналіз ефективності витрат виробництва з прикладу

АТВТ «Биохимик»……………………………………………….22

2.1. Аналіз витрат у короткостроковому периоде………………….22

2.2. Динаміка витрат на АТВТ «Биохимик» у тривалій

періоді ………………….…… ……… .………………… .35

3. Удосконалення системи зниження витрат виробництва 43

3.1. Чинники, що впливають зниження витрат ……………… 43

3.2. Шляхи зниження витрат на АТВТ «Биохимик» .………… 45

Заключение………………………………………………………………49

Список використаної літератури………………………………… 53

Додатка

Запровадження

Виробництво будь-якого товару вимагає витрат экономи ческих ресурсів, які, через свою відносної рідкісності, мають якісь ціни. Кількість ка когось товару, яке фірма прагне перед ложить над ринком, залежить від цін (витрат) та ефективності використання ресурсів, необхідні його виробництва, з одного боку, і зажадав від ціни, через яку товар продаватиметься над ринком, — з іншого.

Витрати, витрати, собівартість, є найважливішими економічними категоріями. Їх рівень багато чому визначає величину прибутків і рентабельності підприємства, ефективність його господарську діяльність. Зниження і оптимізація витрат є одним із основних напрямів вдосконалення економічної діяльності кожного підприємства.

Недоліки, які фірма чи галузь несе під час виробництва заданого обсягу продукції, залежить від можливості зміни кількості всіх зайнятих ресурсів. Кількість багатьох використовуваних ресурсів – більшу частину видів живого праці, сировини, палива, енергії тощо. – то, можливо змінено легко і швидко. Інші ресурси вимагають більшого часу і освоєння. Наприклад, потужність обробного підприємства, тобто. площа його виробничих приміщень та кількість машин і обладнання ньому, можна змінити лише протягом значного періоду часу. У деяких галузях важкої промисловості зміна виробничих потужностей триватиме кілька років. Тому, як зробити будь-які кроки, будь-яка фірма до початку виробництва має чітко представляти яку прибуток вона може розраховувати. І тому вона вивчить попит визначить, яку ціну продаватиметься продукція і порівняє гадані доходи з витратами, які мають понести.

Сутність витрат за виробництво і витрат виробництва тотожні між собою у теоретичному і практичному планах, на рівні громадського виробництва, і у мікроекономіці у вітчизняній й зарубіжної практиці. З позицій суспільства витрати виробництва включають повний обсяг витрат живої і упредметненого праці та рівні вартості продукту. Витрати виробництва вітчизняних підприємств складаються з їхньої власних витрат, а витрати зарубіжних фірм включають нормативну прибуток.

Метою курсової роботи є підставою дослідження питання витрат виробництва, як і короткостроковому періоді, і у довгостроковому періоді, і навіть проведення оцінки ефективності витрат за виробництво з прикладу АТВТ « Биохимик».

Ця тема при перехідною ринкової економіки у Росії Республіці Мордовія ще довго залишатиметься актуальною. Це випливає речей, що прибуток є основним стимулом концепцію діяльності будь-якого підприємства, і навіть підвищує купівельний попит населення в продукцію підприємства. Наприкінці роботи спробуємо аналіз вдосконалення системи зниження витрат виробництва.

1. Економічне утримання і класифікація витрат виробництва

1.1. Поняття витрат , види й класифікація

Поняття витрат підприємства істотно різниться в за висимости від своїх економічного призначення. Чітке разграни чение витрат з їхньої керівної ролі у процесі відтворення є оп ределяющим моментом теоретично і з практичної діяльності, відповідності із ним всіх щаблях управління здійснюється угруповання витрат, формується собівартість продукції, оп ределяются джерела фінансування. По воспроизведенному ознакою витрати підприємства поділяються втричі виду:

• видатки виробництво і продукції, обра зующие собівартість їх. Це поточні витрати, покрываемые з виручки від продукції з допомогою кругообігу обігового капіталу;

• видатки розширення й відновлення виробництва. Зазвичай, це великі одноразові вкладення коштів капи тального характеру під нову чи модернізовану продук цию. Вони розширюють застосовувані чинники виробництва, уве личивают статутний капітал. Витрати складаються з капітальних вло жений в основні фонди, приросту нормативу оборотних засобів, витрат за формування додаткової робочої сили в для але вого виробництва. Ці витрати мають особливі джерела финан сирования: амортизаційний фонд, прибуток, емісія цінних паперів, кредит та інші.;

• видатки соціально-культурні, житлово-побутові й інші аналогічні потреби підприємства. Вони просто пов'язані з виробництвом і які фінансуються зі спеціальних фондів, фор мируемых переважно з распределяемой прибутку [ 20, т.2, с.45].

Витрати виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) є витрати підприємства, виражені в грошової форми і з використанням у процесі про изводства сировини й матеріалів, комплектуючих виробів, палива, енергії, праці, основних фондів, нематеріальних активів і дру гих витрат некапитального характеру. Вони входять у себесто имость своєї продукції, рівень якої визначає обсяг прибутку, рентабельність продукції і на капіталу, і навіть інші кінцеві показники фінансово-економічної діяч ности підприємства.

Найбільш загальне поняття витрат виробництва фірм в зарубіжних авторів окреслюється видатки вво димые чинники чи економічні ресурси. Усі витрати при нимаются як альтернативні (чи які диктував), що означає, що вартість будь-якого ресурсу, обраного для, дорівнює його цінності при найкращому варіанті використання. Це з найважливіших принципів ринкової економіки [ 35, з. 84].

Розрізняють витрати економічні та бухгалтерські. Під еко номическими витратами розуміються всі види виплат фірми по ставщикам за використовувані ресурси. Вони складаються із видів: зовнішніх (явних, чи грошових) і управління внутрішніх (неявних, чи имплицитных).

Зовнішні витрати є грошові платежі постачальникам ресурсів: оплату сировини, матеріалів, топ лива, зарплатню, нарахування зносу тощо. Ця група держек і як бухгалтерські витрати, відповідні за витратами наших вітчизняних підприємств. Внутрішні витрати фірм мають неявний, имплицитный характер. Вони відображають використання у виробництві ресурсів, що належать владель цам фірми: землі, приміщень, їхнього особистого праці, нематериаль ных активів тощо., які фірма формально вони не платить. У узагальненому розумінні внутрішні витрати є дохід на власний, додатково використовуваний ресурс (капітал, землю, праця викладачів у межах нормального відсотка чи ренти, коли б кошти було покладено до банку, земля здано у найм тощо.) і нормальну прибуток (воно охоплює зарплатню і додаткову винагороду підприємця, коли б вона працювала за наймом). Підприємці насправді несуть ці витрати, але не явною, над грошової форми, що у зволяет включати в економічні витрати. Звідси:

(1.1.)

Поняття «економічні» витрати є загальновизнаним; бухгалтерські — обчислюються практично: під час підрахунку реаль іншої суми витрат, оподатковуваного прибутку тощо. [ 29, з. 182].

Витрати виробництво та реалізацію продукції (робіт, послуг) класифікуються за низкою ознак:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11