Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз балансу підприємства

Реферат: Аналіз балансу підприємства

Зміст

Запровадження 4

Глава 1. Бухгалтерський баланс

1.1 Види балансу. Структура балансу. 7

1.2 Порядок заповнення балансу. 10

1.3 Бухгалтерський баланс як джерело

інформації для фінансового аналізу. 27

Глава 2. Фінансовий аналіз за даними бухгалтерського

балансу.

2.1 Значення, мети, методи і зміст

фінансового аналізу. 33

2.2 Загальна ж оцінка фінансового становища

підприємства. 38

2.3 Аналіз фінансової стійкості. 47

2.4 Аналіз ліквідності. 57

Глава 3. Значення фінансового аналізу за даними

бухгалтерського балансу під управлінням перед-

прийняттям. 65

Укладання. 70

Список використаної літератури.

Додатка.

Запровадження

У економіці, як та інших сферах людської діяльності, загальноприйнятим є постійна прагнення відповідності між потребами та можливостями їх задоволення. Така діалектика у суспільному розвиткові. Наприклад, обсяги виробництва може бути пов'язане з обсягом заготовления виробничих запасів; використання останніх - з наявністю робочої сили в, забезпеченням засобами праці. Випуск продукції треба врахувати до потреб ринку. Натомість задоволення ринку безпосередньо залежить від платоспроможності споживачів.

Така взаємозв'язок передбачає збалансованість. Застосування їх у теорії та практиці відтворення сукупного суспільного продукту визначає зміст балансового методу.

Баланс (французьке balance – ваги) – система показників, згрупованих в зведену відомість як двосторонньої таблиці, отображающую наявність господарських засобів і джерел формування в грошову оцінку на певну дату.

У балансі господарські кошти представлені, з одного боку, з їхньої видам, складу і функціональної роль процесі відтворення сукупного суспільного продукту, з другого – за найважливішими джерелами формування та цільовим призначенням. Стан господарських коштів та їхнього джерел показується визначений момент, зазвичай, першу число звітний період в вартісному вираженні. Беручи до уваги , що й угруповання і узагальнення у балансі наводиться і початку року, можна стверджувати, що позитивний стан показників наведено у статиці, а й у динаміці.

Це помітно розширює кордону пізнання сутності бухгалтерського балансу, його у визначенні фінансової стійкості економічного суб'єкта над ринком товарів, робіт, та надаваних послуг.

Сутність бухгалтерського балансу проявляється у її призначення. З одного боку, якого є частиною методу бухгалтерського обліку. З іншого боку, бухгалтерський баланс - одне з форм періодичної і обсяг річного звітності.

Серед інших доданків методу бухгалтерського обліку двоїсте призначення характерно лише бухгалтерського балансу.

У цьому двоїстості як суть закону єдності протилежностей, а й основа з метою оцінки фінансового стану фірми. З метою більшої доступність розуміння економічної сутності об'єктів, розкритих у складі окремих статей, у балансі дана їх угруповання. Потенційні інвестори та кредитори вивчають і оцінюють утримання і відносини між окремими групами і подгруппами активу і пасиву балансу, їх взаємозв'язок між собою.

Бухгалтерський баланс є найбільш інформативною формою, що дозволяє приймати обгрунтовані управлінські рішення.

Уміння читати баланс – знання змісту кожної його статті, способу її оцінки, роль діяльності підприємства, зв'язки з іншими статтями, характеристики цих змін для економіки підприємства.

Уміння читання бухгалтерського балансу дає можливість:

отримати значний обсяг інформації про підприємство;

визначити рівень забезпеченості підприємства власними

обіговими коштами;

встановити, рахунок яких статей змінилася величина оборотних засобів;

оцінити загальне фінансове становище підприємства навіть без розрахунків аналітичних показників.

Бухгалтерський баланс є реальним засобом комунікації, завдяки якому вона:

керівники отримують уявлення про місце свого підприємства у системі аналогічних підприємств, правильності обраного із стратегічним курсом, порівняльних характеристик ефективність використання ресурсів немає і прийняття рішень найрізноманітніших питань стосовно управлінню підприємством;

аудитори отримують підказку для вибору рішення у процесі аудирования, планування своєї перевірки, виявлення слабких місць у системі обліку, і зон можливих навмисних і випадкових помилок у зовнішній звітності клієнта;

аналітики визначають напрями фінансового аналізу.

Метою справжньої дипломної роботи є підставою відбиток місця, важливості й значення бухгалтерського балансу для аналізу фінансового становища підприємства міста і прийняття правильних управлінські рішення.

Актуальність цієї теми буде доведено з урахуванням аналізу та дослідження даних бухгалтерського балансу ТОВ «Візерунок» за 1998 і 1999 роки. Вигляд діяльності цього підприємства – трикотажне виробництво.

Глава1 Бухгалтерський баланс

1.1 Види балансу. Структура балансу.

Бухгалтерський баланс є багатим джерелом інформації, з урахуванням якого розкривається фінансово-господарську діяльність економічного суб'єкта.

Недарма тому серед форм бухгалтерської звітності бухгалтерський баланс значиться першому місці.

Залежно від стадії розвитку тієї чи іншої економічного суб'єкта і цільового призначення розрізняють різновиди бухгалтерських балансів: вступний, поточний, заключний (річний), розділовий, передатний, зведений (консолідований), ліквідаційний.

Балансирующим показником у вступному балансі виступає статутний капітал, оскільки у цьому етапі немає іншого джерела надходження через брак господарську діяльність.

Під час упорядкування заключного балансу таким показником виступає фінансовий результат (прибуток або збиток) організації.

Всім інших напрямів бухгалтерського балансу балансуючим показником можуть виступати як статутний капітал організації, і фінансовий результат її діяльність.

Наведений перелік бухгалтерських балансів в суті своїй

відповідає життєвому циклу юридичної особи. У цьому шляху трансформація в організаційну структуру даної особи відбувається переважно під впливом його фінансового становища й визначити місця на відповідному сегменті ринку товарів, робіт і рівнем послуг.

Слід особливо вирізнити поняття самостійного балансу. Його ведуть суб'єкти, наділені правами юридичної особи. За відсутності таких прав складається окремий баланс. Такий їхній підхід поширюється на структурні підрозділи розміщуються економічного суб'єкта (цехи, філії, ділянки тощо.).

Для інформації, котра міститься у бухгалтерському балансі, важливо уявити про структуру балансу.

Двусторонняя таблиця балансу в графічному зображенні показує на лівій стороні стан майна в послідовності, відповідної функціональної ролі які його складають, виходячи зі ступеня ліквідності й правничого характеру участі господарських засобів у процесі відтворення суспільного продукту. Це актив балансу. Актив розкриває склад майна, як він діє, ніж представлені його складові. Джерела даного майна відбито у з правого боку балансу – пасиві. Пассив показує власний капітал, і навіть сукупність боргів, і зобов'язань економічного суб'єкта. Економічно однорідний вид майна на рахунку чи джерел її формування в пасиві прийнято називати статтею балансу.

У чиїх інтересах зближення вітчизняної практики з вимогами міжнародних бухгалтерських стандартів останнім часом бухгалтерський баланс становлять над початкової

( історичної) оцінці ( баланс- брутто) , а реальної оцінці на дату складання балансу, «очищеному» від регулюючих статей (баланс – нетто). Такий їхній підхід поширюється як у майно тривалого користування, і склад оборотних засобів. Тож у балансі відсутні такі статті, як « Зношеність основних коштів » , «Амортизація нематеріальних активів» , «Знос малоцінних і швидкозношувані предмети» , «Торговельна націнка » та інших.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17