Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Амортизаційні відрахування основних засобів

Реферат: Амортизаційні відрахування основних засобів

1.Амортизационные відрахування основних засобів.

2.Учет прибутку підприємства відповідно до чинного законодавства.

Діяльність будь-якого підприємства, що з виробництвом, обміном і споживанням тих матеріальних цінностей, наданням і послуг, називається господарської діяльністю підприємства. Господарська діяльність складається з господарських процесів, які діляться на господарські операції. Господарська діяльність кожного підприємства вимагає планування, управління і місцевого контролю. Щоб керувати підприємством, необхідно мати інформацію про його господарську діяльність: розміри і склад. Його коштів виробництва, коштів, розвиток окремих деяких галузей і т.д. Всі ці відомості можна отримати тільки завдяки обліку.

Облік існує давно. Він виник у процесі розвитку людського суспільства, яке забезпечення власних потреб здійснює господарську діяльність, тобто. матеріальне виробництво, яка потребує управління і функцію контролю. З цією метою і створила облік.

Єдина система обліку для підприємства, у галузі, державі забезпечується трьома нерозривно пов'язаними видами обліку: оперативно технічним, статистичним і бухгалтерським.

Мета оперативно-технічного учета-быстрое отримання інформації про перебіг виробництва, реалізації продукції. Він охоплює господарські та виробничі операції, які мають безпосереднього відображення на рахунках бухгалтерського обліку.

За підсумками статистичного обліку визначаються кількісні і якісні показники роботи кожного підприємства. Операції і явища підлягають статистичному спостереженню, гуртування, визначенню середніх і відносних величин, індексів через побудову рядів динаміки, аналізу та відповідно встановлення певних закономірностей. Статистический облік є систему вивчення, узагальнення й контролю над масовими явищами, мають загальнодержавних характер.

Бухгалтерський облік- це спосіб документального спостереження, відблиски і контролю над господарської та фінансової діяльністю виробничників і господарників (підприємств, організацій, орендних, спільних підприємств, акціонерних громад тощо.), і навіть система збору, зміни, обробки, інтерпретації і передачі про господарську діяльність підприємства, закладу і організації внутрішнім і зовнішніх користувачам до ухвалення оптимальних рішень. Облік ведеться в вартісному, натуральному і трудовому измерителях. Він полягає в суворе дотримання документації здійснюється з урахуванням державних правових актів. Бухгалтерський учет-это система безперервного і взаємозалежного спостереження і за господарської діяльністю окремого підприємства, організації, заклади, з з метою отримання поточних та наслідкових показників.

На відміну решти обліку, бухгалтерський облік забезпечує суцільну реєстрацію усіх господарських операцій виходячи з документів первинного обліку. Бухгалтерський облік виходить з документування усіх господарських процесів і проведення періодичних інвентаризацій, забезпечує виявлення і мобілізації ресурсів підприємства із метою зниження собівартості продукції (робіт, послуг).

Для господарську діяльність підприємство має необхідними господарськими засобами –будівлями, устаткуванням, машинами, матеріалами, грошима, утворювані з допомогою відповідних джерел (внесків засновників, прибутку, позикових засобів і ін.).

Основні кошти- будинку, споруди, устаткування, транспорт – є негативним умовою здійснення господарську діяльність. Відмінною рисою основних засобів є тривалий час їх використання. Постепенный знос і передачі вартості на собівартість новоствореного продукту (виготовленої продукції, виконаних робіт).

При організації обліку основних засобів і нематеріальних активів України підприємствами, їх об'єднаннями, госпрозрахунковими організаціями, крім банків, представництвами іноземних організацій, які проводять діяльність у Україні, і навіть підприємствами, діяльність яких фінансується рахунок коштів бюджету, необхідно керуватися такими законодавчими і нормативними документами.

1. Указом президента України "Про перехід України залучені до загальноприйнятої України в міжнародній практиці системи обліку, і статистики" № 303 від 23.05.92 р.

2. Положення (стандартами) бухгалтерського обліку 7"Основные кошти". Затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000г. (зареєстроване міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р: № 288/4509).

3. Положення (стандартами) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 242 від 18.10.99 р. (зареєстровано міністерстві юстиції' України 2 листопада 1999 р. за № 750/4043).

4. Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і закупівельних організацій № 291 від 30.11.99 р.

5. Інструкцією щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і закупівельних організацій № 291 від 30.11.99 р. (зареєстрованою у Міністерстві юстиції України № 893/4186 від 21.12.99 р.).

Становище (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні кошти", затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000 р. (зареєстроване міністерстві юстиції України 18 травня 2000 р. за № 288/4509), визначає методологічні основи формування у бухгалтерському обліку інформацію про основні засоби та інші необоротних матеріальних активах, і навіть розкриття інформації про неї у фінансовому звітності.

Норми Положення (стандарту) 7 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності ( крім бюджетних установ).

Становище (стандарт) 7 не поширюється на відновлювані природні ресурси, і операції з основні засоби, особливості яких визначаються іншими (стандартами) бухгалтерського обліку.

Основні кошти - це матеріальні активи, які підприємство містить з використання у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здачі у найм іншим особам або заради здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких довше роки або банку операційного циклу, коли він триває понад рік.

Об'єкт основних засобів - це яке закінчила пристрій з усіма пристосуваннями йому чи окремий конструктивно відділений предмет, готовий до виконання зазначених самостійних функцій. Якщо хтось об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний термін корисного використання (експлуатації), кожен із цих частин може враховуватися у бухгалтерському обліку як об'єкт основних засобів.

Об'єкт основних засобів визнається активом, якщо є можливість, що це підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди від використання і вартість його бути достовірно певна.

Основні кошти на Україні можна згрупувати з їхньої функціональному призначенню, по галузевою ознакою, з використання, за ознакою приналежності, по натурально-вещественному складу.

По функціональному призначенню розрізняють:

-виробничі - кошти, які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі чи сприяють його здійсненню (будівлі, споруди, силові машини та оснащення, робочі машини та обладнання і іншого подібного начиння), що діють у сфері матеріального виробництва;

-невиробничі кошти, які беруть прямого чи побічного участі у процесі виробництва та призначені переважно обслуговування комунальних і культурно-побутових потреб трудящих (будівлі, споруди, оснащення, машини, апарати тощо), які використовуються у невиробничій сфері.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10