Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

GAAP

Реферат: GAAP

Зміст:

Зміст: . 1

1.Определение реалізувати основні характеристики короткострокових зобов'язань 2

1.1.Кредиторская заборгованість . 2

1.2. Короткострокові векселі 3

1.2.1. Відсоткові векселі . 3

1.2.2. Облік короткострокових відсоткових векселів зі ставкою відсотки нижча фактичної (ринкової) 5

1.2.3. Безвідсоткові векселі . 6

1.2.3.1. Віддзеркалення використання безвідсоткових векселів методом валовий вартості 6

1.2.3.2. Віддзеркалення використання безвідсоткових векселів методом чистої вартості 8

1.3.Погашение поточної частини довгострокової заборгованості . 9

1.4.Обязательства, оплачувані на вимогу кредитора 9

1.5 Начисленные зобов'язання . 10

1.6.Авансы, і що підлягають поверненню депозити . 10

1.7.Предоплаченные доходи 10

1.8.Налоговые зобов'язання 11

1.9.Задолженность за оплатою відпусток співробітникам 12

1.10.Выплата дивідендів 12

2.Рефинансирование короткостроковій заборгованості шляхом її конвертації на довгострокову 12

3.Условные збитки та "оціночні зобов'язання . 14

3.1. Виникнення умовного зобов'язання внаслідок пред'явлення компанії судового позову 15

3.2. Заборгованість у виконанні гарантійних зобов'язань по реалізованої продукції 15

3.3. Умовні збитки, відбивані лише у примітках до звітності 17

1.Определение й захопити основні характеристики короткострокових зобов'язань

У СААР короткострокові (чи поточні) зобов'язання опреде ляются як "зобов'язання . у ліквідації яких исполь зуются ресурси . класифікуються як поточні активи, чи прийняття інших поточних обязательств"1. Найбільш хара ктерными видами поточних зобов'язань є кредитор ская заборгованість, короткострокові векселі, дивіденди до ви платі, віднесені на витрати періоду нараховані обяза тельства, аванси і які повертаються депозити, передоплачені незаработанные доходи, податкові платежі, умовні платі жи, підлягаючий погашення нинішнього року періоді частина довго термінової заборгованості, кредиторської заборгованості до вос вимоги.

Погашення поточних зобов'язань потребує

тих ресурсів, які за відсутності цих зобов'язань за потреби використовували у повсякденній діяльності компанії. У цьому полягає їх найважливіше на відміну від зобов'язань дол госрочных. Ще одна відмітний ознака поточних обяза тельств у тому, що вони в грошові середовищ ства або використовуються впродовж циклу діяльності компанії протягом року після дати складання балансового звіту (залежно від цього, який із даних проме жутков часу довше). Нормальний цикл діяльності репетування ганизации є середній проміжок часу з витрати коштів для закупівлі товарів чи послуг досі часу, коли ці товари або ж послуги знову звертаються до кошти (після продажу, пе реработки). Цей цикл входять такі фази: витрата коштів купівля ТМЗ, переробка ТМЗ в готової продукції, продаж продукції кредит (шляхом від крытия дебіторську заборгованість), погашення дебіторську заборгованість покупцем і надходження коштів. Коли щодо погашення поточних зобов'язань використовують ся поточні активи, термін їхньої життя і той ж.

1.1.Кредиторская заборгованість

Кредиторська заборгованість, інакше звана рахунками до оплати чи торговими рахунками до оплати, є форму розрахунку за товари та, об'єкти, куплені під час пе риодически повторюваних операцій компанії та используе мые у виробництві (як) або заради перепродажу. Отже, цей вид заборгованості використовується для осу ществления оплати торгових операцій, обслуговуючих ос новную діяльність його компанії. Термін погашення кредитор ской заборгованості міститься у контракті між поку пателем і постачальником чи визначається постачальником в ка честве умови поставок товарів.

1.2. Короткострокові векселі

Короткострокові векселі можна застосовувати у тих-таки цілях, як і кредиторської заборгованості, і навіть для опла ти товарів та послуг, не які у основний діяльності компанії. До короткотерміновим векселях теж належать дол госрочные зобов'язання, підлягають погашення нинішнього року обліковій періоді.

Залежно від обумовлених під час розміщення векселі умов даний вид зобов'язань може забезпечуватися або забезпечуватися тими чи інші активами компанії. У ка честве забезпечення векселі виступає заставна на майно компании-должника чи право утримання (арешту) имущест ва за борги іншій формі. При розміщення векселі юридично обмовляється, які саме активи використовують у каче стве забезпечення. За наявності в компанії краткосроч ных зобов'язань по поточним векселях у її звітності долж ны бути відбиті умови домовленості про розміщення векселі і конкретно вказані активи, використовувані як обеспе чения. Нерідко користуються надійної ділової ріпу тацией й довірою кредиторів компанія може розплатитися і векселем без забезпечення.

Розрізняють відсоткові і безвідсоткові векселі. На про центном векселі вказується ставка відсотки за нього, на зываемая оголошеної ставкою відсотка (stated, rate of inter est.

На безвідсоткових векселях ставка відсотка не вказує ся, але це значить, що за ними не виплачується ні яких сум, крім від номінальної вартості. Незалежно від особливостей оформлення все комерційні інструменти розміщення заборгованості явною чи неявній формі перед вважають виплату відсотків, що проект відбиває динаміку стоимо сти грошей у часі. По безвідсотковим векселях выплачи вается фактична ставка відсотка {effective rate of interest, чи дохід {yield), співпадаюча з ринковою ставкою відсотка чи рівнем дохідності короткострокових вкладень коштів. Фактична ставка відсотка використовують у качест ве ставки дисконтування майбутніх виплат по задолженно сти до їх поточної вартості.

1.2.1. Відсоткові векселі

У обмін відсотковий вексель випустила його компанія отримує товари та й інші активи від постачальника, які на час їх погашення вона виплачує номиналь ную вартість векселі плюс відсоток за чи більше пери одов його нарахування.

Якщо зазначена на векселі ставка відсотка достовірно отра жает рівень ризику, прийнятого що отримала його стороною, то оголошена і фактична ставки відсотка збігаються.

Покажемо проводку розрахунку компании-векселедателя за по лученные активи векселем ось на чому прикладі. 1 сентяб ря 1996 р. компанія придбала верстат вартістю 20 000 дол., розрахувавшись векселем з терміном погашення в рік і ставкою в 15%. Ця операція має виявлятися у бухгалтерському журналі компанії так:

Кошти 20 000

Нетривалий вексель 20 000

Після закінчення звітний період компания-векселедатель повинна занести в бухгалтерський журнал корректировочную за пись (запис, яка відображатиме коригування даних обліку, а чи не са мостоятельное господарське подія), яка ніколи начис ление відсотки за векселем протягом решти чотирьох місячи цев 1996 р.:

Начисленные витрати з виплаті відсотка (10000х0,15х4/12) 1000

Заборгованість із виплати відсотків 1000

Під час упорядкування річний звітності за 1996 р. компания-векселедатель відбиває видатки виплату відсотки надходжень у звіті прибутки і збитках. Це витрати протягом останніх чотири ме сяца 1996 р. (протягом яких стали нараховуватися відсотки за векселем), які у відповідно до принципу сопостав ления отриманих прибутків і згаданих витрат мають стояти у витрати 1996 р. й у числі інших витрат співвіднесені із низьким достатком цей самий рік.

Звіт прибутки і збитках за 1996 р.

Начисленные витрати з виплаті відсотка (10000х0,15х4/12)

1000

У балансовому звіті за 1996 р. розділ поточних обяза тельств буде відбито зобов'язання в виплаті більшості векселі з сумою нарахованих у ній відсотків, під лежачих виплаті.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5