Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Виробництво зерна

Реферат: Виробництво зерна

Зміст

Запровадження………………………………………………….…………… …………3

Глава 1. Коротка характеристика МУСП – радгосп Иваненковский Благоварского району Республіки Башкортостан……………… .……………4

1.1. Розмір радгоспу і величину производства………………………………5

1.2. Спеціалізація хозяйства.………………….………….….………….7

Глава 2. Аналіз стану ефективності виробництва збіжжя у МУСП – радгосп Иваненковский .…………….….….………………….…………… …12

2.1. Значення зернового виробництва, у економіці господарства…… …12

2.2. Інтенсивність виробництва зерна, врожайність зернових і валової збір у МУСП – радгосп Иваненковский .………………………….….14

2.3. Продуктивність праці та причини його зміни………… ….17

2.4. Собівартість продукції і на причини його зміни………… .….20

2.5. Дохідність виробництва збіжжя у МУСП – радгосп Иваненковский Благоварского района…….……………………………………….…………….23

Глава 3. Проект заходів із підвищення ефективності виробництва збіжжя у МУСП – радгосп Иваненковский …………………….…………….… 27

Заключение…………….…………………………………………………………32

Список використаної літератури………………….……… ………………34

Запровадження

Нині сі туа ция, сло живий шая ся в ре зуль та ті про ве де ния еко але ми чого ской ре фор ми бачимо чи бе ра через ции цін аг ро про мыш льон ном кому плек се нашої стра ны, тре бу ет, безсумнівно, тща тель але го ана через у перекл вич ном зве не еко але ми ко-хо зяй ст вен іншої дея тель але сти - сель ско хо зяй ст вен ном підприємстві, як і від але ше нии від рас ле виття їх струк ту ры, і зі ці аль але- еко але ми чого ско го раз ві тия на перекл спек ти ву.

Перед сільське господарство сьогодні слід також гостро завдання підвищення продуктивність праці, тому що проблему забезпечення населення продуктами харчування входить у першому плані.

Зерно і є основним продуктом сільського господарства. З зерна виробляють такі важливі продуктів харчування як борошно, крупа, хлібні і макаронні вироби.

Всемерное збільшити виробництво зерна - головним завданням сільського господарства.

Водночас зі збільшенням виробництва зерна особливу увагу звертається на поліпшення якості зерна.

Для успішного вирішення завдань необхідно покращувати використання агротехніки, ширше впроваджувати високоврожайні сорти і гібриди, удосконалювати структуру посівних площ. Важливе значення надається також ефективного використання добрив.

По це му дуже важ ны ми ста але кручений ся досвід сель ско хо зяй ст вен ных перед при ятий рес пуб чи кі, до то рые у тих слож ных вус ло ві ях на йшли ви хід з досить за працю ні тель але го по ло ж ния і, пе ре страи вая струк ту ру виробництва, име ют не пло хие еко але ми чого ские по ка свої чи. До та кім хо зяй ст вам від але сит ся МУСП – радгосп Иваненковский Благоварского району Республіки Башкортостан.

Глава 1. Коротка характеристика МУСП – радгосп Иваненковский Благоварского району Республіки Башкортостан

Благоварский район лежить у 70 км. на Захід Уфи. Площа – 1611 кв. км. Територія району належить до північно-східній околиці Бугульминско-Белебеевской височини.

Клімат характеризується континентальностью і недостатньою зволоженням. Почвенный покрив сформований зонально. Найпоширеніші типові і выщелоченные чорноземи.

Район вирізняється високим рівнем сільськогосподарської освоенности території (85,5 %).

Районним центром Благоварского району є село Языково. Головне напрям району сільському господарстві – зернове, бурякову, з розвиненою тваринництвом. Серед польових землеробських культур переважають хлібні злаки.

Так, кращі у районі грунту – чорноземи типові займають 51.6% площі ріллі колгоспів і радгоспів.

Клімат району характеризується гарячим і сухим влітку, помірковано холодної взимку зі стійким сніжним покрив і добре вираженими перехідними сезонами.

Середньорічна температура повітря на межах Благоварского району становить 4.2° З. Найбільш спекотний місяць року – липень, а самий холодний - січень. У середня температура повітря 19.39° З, а січні – 10.9° З.

До найменш великим господарствам району належить МУСП – радгосп Иваненковский, про яку і працювати хочеться написати.

1.1. Розмір радгоспу і величину виробництва

У процесі виробництва певного обсягу продукції підприємство несе витрати, які залежить від можливості зміни кількості всіх зайнятих ресурсів.

При визначенні економічного стану та перспектив її подальшого розвитку конкретного господарства необхідно враховувати як природно-економічні умови, але його розміри і спеціалізацію.

Розрізняють розмір підприємства міста і розмір виробництва. Про величину підприємства судять наявністю у ньому виробничих ресурсів, йдеться про розмірі виробництва – за кількістю виробленої валової продукції. Розмір сільськогосподарського підприємства визначають площею наявних земель, тобто. площі сільськогосподарських угідь, по поголів'ю продуктивних тварин. Решта ресурси хіба що “прив'язані” на площу землі. Здебільшого визначається площа земель, яку потрібно обробляти, і кількість основних та оборотних засобів, і навіть кількість праці, необхідне цього.

Розмір підприємства його окремих галузей забезпечують концентрацію виробництва, що у своє чергу показує: ступінь зосередження землі, основних та оборотних засобів, трудових ресурсів, відбиває інтенсифікацію виробництва та розподіл праці. Основними показниками розміру господарства є обсяг валової продукції в натуральному і вартісному вираженні і величину сільськогосподарських угідь, зокрема з їхньої видам непрямими показниками є: вартість основного і обігового капіталу, кількість енергетичних потужностей, середньорічна кількість працівників.

З наявних даних проведемо аналіз розміру підприємства МУСП – радгосп Иваненковский Благоварского району.

Таблиця 1 – Розмір підприємства МУСП – радгосп Иваненковский Благоварского району.

Показники

1998

1999 р.

1999 р в % до 1998 р.

У середньому становив 1 підприємство району.

Площа сільгоспугідь, га

зокрема. ріллі

4218

3494

3818

3618

85.8

103.5

3863

2970

Середньорічна вартість основних засобів виробничого призначення, тис. крб.

67144

28 719

42.8

40190

Потребленные його оборотні кошти (матеріальні витрати), тис. крб.

2788

3824

137.2

5261

Середньорічна кількість працівників зайнятих сільському господарстві, чол.

104

108

103.8

132.3

Отже, за величиною МУСП – радгосп Иваненковский для деяких показників перевищує районні показники (в 1998году), а 1999 року показники нижче, ніж у в середньому у району.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10