Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Інформаційний спосіб життя

Реферат: Інформаційний спосіб життя

СОДЕРЖАНИЕ

Сутність информатизации…………………………………………2

Роль і значення інформаційних революций……………………2

Як розуміють вчені інформаційний спосіб життя………… .5

Риси інформаційного суспільства……………………………… .8

Проблематика. Шляхи подолання кризи……………………… 9

Сутність інформатизації

Діяльність окремих осіб, груп, колективів і закупівельних організацій нині всі більшою мірою починає залежати від своїх інформованості та здібності змогли ефективно використати інформацію. Перш ніж робити якісь дії, необхідно провести велику роботу зі збирання і переробки інформації, його осмислення та аналізу. Відшукування раціональних рішень на будь-якій сфері вимагає опрацювання великих обсягів інформації, що інколи вимагає залучення спеціальних технічних засобів.

Зростання обсягу інформації особливо можна помітити у середині XX в. Лавиноподібний потік інформації обрушилася людини, аби дати йому можливості сприйняти цю інформацію повною мірою. У щодня що постає новому потоці інформації орієнтуватися ставало дедалі складніше. Інколи вигідніше стало створювати новий матеріальний чи інтелектуальний продукт, ніж вести розшук аналога, зробленого раніше. Освіта великих потоків інформації обумовлюється:

· надзвичайно швидким зростанням кількості документів, звітів, дисертацій, доповідей тощо., у яких викладаються результати наукових і дослідно-конструкторських робіт;

· постійно увеличивающимся числом періодичних видань з різних областям людської діяльності; появою різноманітних даних (метеорологічних, геофізичних, медичних, економічних пріоритетів і ін.), записуваних зазвичай на магнітних стрічках і тому які у сферу дії системи комунікації.

Роль і значення інформаційних революцій

У розвитку цивілізації сталося кілька інформаційних революцій – перетворень громадських відносин через кардинальних змін - у сфері обробки інформації. Наслідком таких перетворень було придбання людським суспільством нової якості.

Перша революція пов'язані з винаходом писемності, що призвело до якісному і кількісному стрибка. З'явилась би можливість передачі знань від покоління до поколінням.

Друга (середина XVI в.) викликана винаходом друкарства, яке радикально змінило індустріальне суспільство, культуру, організацію діяльності.

Третя (кінець XIХ в.) обумовлена винаходом електрики, завдяки якому вона з'явилися телеграф, телефон, радіо, дозволяють оперативно передавати й накопичувати інформацію у кожному обсязі.

Четверта (70-ті рр. XX в.) пов'язані з винаходом мікропроцесорної технологій і появою самого персонального комп'ютера. На мікропроцесорах і інтегральних схемах створюються комп'ютери, комп'ютерні мережі, системи передачі (інформаційні комунікації). Цей період характеризують три фундаментальні інновації:

· перехід від механічних і електричних коштів перетворення інформації до електронних;

· мініатюризація всіх вузлів, пристроїв, приладів, машин;

· створення программно-управляемых пристроїв і процесів.

До сформування більш цілісного уявлення цей період доцільно ознайомитися з наведеної нижче довідкою про зміну поколінь електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) і зіставити ці дані з етапами у сфері обробітку грунту і передачі.

Довідка про зміну поколінь ЕОМ.

1-е покоління (початок 50-x рр.). Элементная база – електронні лампи. ЕОМ відрізнялися великими габаритами, великим споживанням енергії, малим швидкодією, низькою надійністю, програмуванням в кодах.

2-ге покоління (з кінця 50-x рр.). Элементная база – напівпровідникові елементи. Поліпшилися проти ЕОМ попереднього покоління все технічні характеристики. Для програмування використовуються алгоритмічні мови.

3-тє покоління (початок 60-х рр.). Элементная база – інтегральні схеми, багатошаровий друкований монтаж. Різке зниження габаритів ЕОМ, підвищення його надійності, збільшення продуктивності. Доступ з віддалених терміналів.

4-те покоління (з середини 70-x рр.). Элементная база – мікропроцесори, великі інтегральні схеми. Поліпшилися технічні характеристики. Масовий випуск персональних комп'ютерів. Напрями розвитку: потужні многопроцессорные обчислювальні системи із високим продуктивністю, створення дешевих микроЭВМ.

5-те покоління (з середини1980-х рр.). Почалася розробка інтелектуальних комп'ютерів, доки що увінчалася успіхом. Впровадження у всі сфери комп'ютерних мереж, і об'єднання, використання розподіленої обробки даних, повсюдне застосування комп'ютерних інформаційних технологій.

Остання інформаційна революція висуває першому плані появу нової галузі – інформаційну індустрію, пов'язану з виробництвом технічних засобів, методів, технології виробництва нових знань. Найважливішими складовими інформаційної індустрії стають всі види інформаційних технологій, особливо телекомунікації. Сучасна інформаційна технологія спирається на досягнення у галузі комп'ютерна техніка і зв'язку.

Інформаційна технологія (ІТ) – процес, використовує сукупність засобів і методів збору, обробітку грунту і передачі (первинної інформації) щоб одержати інформації нової якості про стан об'єкта, процесу чи явища.

Телекомунікації – дистанційна передача даних з урахуванням комп'ютерних мереж, і сучасних засобів зв'язку.

Ускладнення індустріального виробництва, соціальної, економічної і політичною життя, зміна динаміки процесів в усіх галузях діяльності привели, з одного боку, до зростання потреб у знаннях, з другого – до створення нових засобів та способів задоволення цих потреб.

Бурхливий розвиток комп'ютерна техніка та інформаційних технологій послужили потужним поштовхом до розвитку суспільства, побудованого за принципами інформаційного життя.

Як розуміють вчені «інформаційний спосіб життя»

Японські науковці вважають, що у суспільстві процес комп'ютеризації дасть людям доступом до надійним джерелам інформації, позбавить їхню відмінність від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації обробки інформацією виробничу краще й соціальної сферах. Рушійною силою розвитку суспільства має стати виробництво інформаційного, а чи не матеріального продукту. Матеріальний ж продукт стане більш інформаційно ємним, що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу у його вартості.

У суспільстві зміняться як виробництво, а й увесь спосіб життя, система цінностей, зросте значимість культурних розваг стосовно матеріальних цінностей. У порівняні з індустріальним суспільством, де всі спрямоване виробництво та споживання товарів, в суспільстві виробляються споживаються інтелект, знання, що зумовлює збільшення частки розумової праці. Від людини знадобиться здатність творити, зросте попит на знання.

Матеріальною і технологічного базою інформаційного суспільства стануть різноманітних системи з урахуванням комп'ютерна техніка і комп'ютерних мереж, інформаційної технології, телекомунікаційної зв'язку.

Протягом усієї історії всього людства процес постійного зростання ролі й збільшення обсягів інформації, яка потрібна на забезпечення життєдіяльності людського суспільства, незмінно супроводжувався процесом розвитку і вдосконалення інформаційної техніки і технології. Однією із найяскравіших ілюстрацій стрімкого виконання інформаційних технологій є Internet. Мережа Internet характеризується безпрецедентними історія комунікаційних технологій темпами зростання: тоді як 1990 р. до системи Internet підключено 1, 5 млн. користувачів, 1996 р. - 60 млн. в 160 країн світу, то 2000 р. їх кількість наблизиться до 1 млрд. людина.

Інформаційне суспільство – суспільство, у якому більшість працюючих зайнято виробництвом, зберіганням, переробкою й реалізацією інформації, особливо вищої її форми – знань.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3