Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Метод осадительного титрування. Практичне застосування методу

Реферат: Метод осадительного титрування. Практичне застосування методу

План

1.Сущность осадительного титрування.

2.Аргентометрическое титрування.

3.Тиоцианатометрическое титрування.

4. Застосування осадительного титрування :

а) приготування стандартизованого розчину нітрату срібла.

б) приготування стандартизованого розчину тиоцианата амонію.

в) визначення змісту хлору в зразку по Фольгарду.

р) визначення змісту трихлорацетата натрію в технічному препараті

1. Сутність осадительного титровани

Метод об'єднує титриметрические визначення, засновані на реакціях освіти опадів малорастворимых сполук. У цих цілях лише деякі реакції, удовлетворя ющие певним умовам. Реакція має плинути виключно за рівнянню і побічних процесів. Образующийся осад може бути практично нерастворимым і випадати достаточно-быстро, без освіти пересыщенных розчинів. До того ж ми обходжено матимуть можливість визначати кінцевої точки титрова ния з допомогою індикатора. Нарешті, явища адсорбції (соосаждения) би мало бути виражені при титровании настільки слабко,, щоб результат визначення не спотворювався.

Найменування окремих методів осадження походить від на звань застосовуваних розчинів. Метод, використовує розчин нітрату срібла, називають аргентометрией. Цим методом опреде ляют зміст іонів С1~ і Вг~ в нейтральних чи слабощелоч ных середовищах. Тиоцианатометрия полягає в застосуванні розчину тиоцианата амонію NH4SCN (чи калію KSCN) і є для оп ределения слідів С1- і Вг~, але вже сильнощелочных і кислих розчинах. Використовують її й визначення змісту срібла в рудах чи сплавах.

Дорогостоящий аргентометрический метод визначення галоге новий поступово витісняється меркурометрическим. У цьому ис обслуговують розчин нітрату ртуті (I) Hg2(NO3)2.

Розглянемо докладніше аргентометрическое і тиоцианатометрическое титрування.

2. Аргентометрическое титрування 1

Метод грунтується на реакції осадження іонів С1~ і Вг~ катионами срібла із заснуванням малорастворимых галогенидов: Cl-+Ag+=AgClb Br^- + Ag+= AgBr |

У цьому використовують розчин нітрату срібла. Якщо ж аналізують речовина утримання срібла, то користуються раство ром хлориду натрію (чи калію).

Для методу аргентометрии велике значення мають криві титрування. Як приклад розглянемо випадок тит рования 10,00 мл 0,1 зв. розчину хлориду натрію 0,1 зв. розчином нітриту срібла (не враховуючи зміни обсягу розчину).

На початок титрування концентрації хлорид-ионов в розчині дорівнює загальної концентрації хлориду натрію, т. е. 0,1 моль/л чи [Cl-J^lO-1.

Окресливши негативний логарифм концентрації (чи актив ности) визначених хлорид-ионов через рС1, написати:

р ci = — lg [C1-] = —lg lO-i = 1.

Коли до титруемому розчину хлориду натрію буде прибав льоно 9,00 мл розчину нітрату срібла і 90% хлорид-ионов будуть осаждены, концентрація в розчині зменшиться удесятеро і ста немає дорівнює Ы0~2 моль/л, а рС1 дорівнюватиме 2. А позаяк вели чину nPAgci= IQ-10, концентрація іонів срібла у своїй соста кручений:

[Ag+] = 10-ю/[С1-] = Ю-Ю/10-2 = 10-8 Моль/л, АБО pAg= — lg[Ag+] = — IglO-s = 8.

Так обчислюють й інші точки для по будівлі кривою титрування. У точці еквівалентності pCl=pAg= = 5 (див. табл.).

Таблиця . Зміна рС\ і pAg при титровании 10,00 мл 0,1 зв. розчину хлориду натрію 0,1 зв. розчином нітрату срібла

Прибавлено розчину AgNO3,

'«V. МЛ

[С1-]

[Ag+]

рС\

Ms

0

Ю-1

1

9,00 9,90

ю-2

ю-3

ю-8 ю-7

2 3

8

7

9,99 10,00 (точка экв.) 10,01

ю-4 ю-5 ю-6.

ю-6 ю-5 ю-*

4 5 6

6 5 4

10,10

ю-7

ю-3

7

Q

11,00 20,00

ю-8 ю-9

ю-2 ю-1

8 9

2

Інтервал стрибка при аргентометрическом титровании залежить

від концентрації розчинів і південь від значення твори розчини мости осаду. Чим менший величина ПР получающегося в резуль таті титрування сполуки, тим ширші інтервал стрибка на кривою титрування і тих легше фіксувати кінцевої точки титрування з допомогою індикатора.

Найбільш поширене аргентометрическое визначення хло ра методом Мора. Сутність її у прямому титровании рідини розчином нітрату срібла з індикатором хроматом ка лия до побурения білого осаду.

Індикатор методу Мора — розчин К2СгО4 дає з нітратом се ребра червоний осад хромату сереб ра Ag2CrO4, але розчинність осаду (0,65-10~4Э/л) вулицю значно більше раство римости хлориду срібла (1.25Х _Х10~5 Э/л). Тому, за титровании розчином нітрату срібла в присут ствии хромату калію червоний осад хромату срібла з'являється лише сел ле додавання надлишку іонів Ag+, ког так все хлорид-ионы вже осаждены. У цьому завжди до аналізованої рідини доливають розчин нітрату срібла, а чи не навпаки.

Можливості застосування аргенто метрии досить обмежені. Її ис обслуговують лише за титровании нейт ральных чи слабощелочных раство рів (рН від 7 до 10). У кислої середовищі осад хромату срібла розчиняється.

У сильнощелочных розчинах нітрат срібла розкладається з ви розподілом нерастворимого оксиду Ag2O. Метод непридатний й у аналізу розчинів, містять іон NH^", бо за цьому обра зуется з катионом Ag+ аміачний комплекс [Ag(NH3h]+- Анализи руемый розчин ні утримувати Ва2+, Sr2+, Pb2+, Bi2+ і дру гих іонів, дають опади з хроматом калію. Проте аргентометрия зручна під час аналізу безбарвних розчинів, містять С1~ і Вг_-ионы

Растворы, містять Ag+, не виливають у мушлю, а складають у спеціальну склянку, оскільки срібло їх регенерують.

3. Тиоцианатометрическое титрування.

Тиоцианатометрическое титрування грунтується на осадженні іонів Ag+ (чи Hgl+ ) тиоцианатами:

Ag+ + SCN- = AgSCN|

Для визначення необхідний розчин NH4SCN (чи KSCN). Опре роблять Ag+ чи Hgi+ прямим титруванням розчином тиоцианата.

Тиоцианатометрическое визначення галогенів виконують по так званому методу Фольгарда. Суть його можна висловити схе мами:

CI- + Ag+ (надлишок) -* AgCI + Ag+ (залишок), Ag+ (залишок) + SCN~-> AgSCN

Інакше висловлюючись, до рідини, що містить С1~, доливають хати струм титрованного розчину нітрату срібла. Потім залишок AgNO3 назад оттитровывают розчином тиоцианата і обчислюють ре зультат.

Індикатор методу Фольгарда — насичений розчин NH4Fe(SO4)2- 12H2O. Поки що у титруемой рідини є іони Ag+, прибавляемые аніони SCN~ пов'язуються з виділенням облог ка AgSCN, але з взаємодіють із іонами Fe3+. Проте після точки еквівалентності найменший надлишок NH4SCN (чи KSCN) викликає освіту криваво-червоних іонів [Fe(SCN)]2+ і [Fe(SCN)2]+. Завдяки цьому вдається визначити еквівалентну точку.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3